کاوش چالش‌های توسعه ورزش بانوان در استان‌های کم برخوردار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرمان، کرمان، ایران

2 استادیار مدیریت ورزشی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان، کرمان، ایران

3 استادیار مدیریت ورزشی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند، خراسان جنوبی، ایران

چکیده

هدف از تحقیق حاضر، کاوش چالش‌های توسعه ورزش بانوان در استان‌های کم برخوردار بود. این تحقیق بر اساس نوع هدف، کاربردی و به لحاظ روش، کیفی و با استفاده از تحلیل تم انجام گرفت. جامعه آماری تحقیق شامل مدیران اداره کل ورزش استان‌ها، معاونین ورزش قهرمانی و معاونین ورزش بانوان ادارات کل ورزش و جوانان استان‌ها، نواب رئیس بانوان فدراسیون‌های ورزشی، اساتید دانشگاه و صاحب‌نظران بودند. روش نمونه‌گیری به‌صورت هدفمند و ابزار گردآوری داده‌ها مصاحبه‌های نیمه ساختار‌یافته بود. مصاحبه‌ها طی یک پروسه 5 ماهه به صورت غیرحضوری (با توجه به پاندمی کویید 19) انجام گرفت. در نهایت محقق پس از 16 مصاحبه با 16 صاحب نظر به نقطه اشباع نظری رسید. با توجه به ارزیابی و تجزیه و تحلیل کامل مصاحبه‌ها، درمجموع، تعداد 97 مفهوم پایه به دست آمد که در 11 مقوله و 4 مقوله اصلی دسته‌بندی شدند. این مفاهیم شامل چالش‌های محیطی، مدیریتی، منابع، رفتاری بودند. با توجه نتایج تحقیق میتوان بیان کرد، توسعه ورزش بانوان در استان‌های کم برخوردار مستلزم داشتن تیم مدیریت قوی و ایجاد فضای فرهنگی – اجتماعی برابر نسبت به مردان، اتخاذ استراتژی‌های مدیریتی قوی و همچنین وجود زیرساخت‌ها و اماکن مختص به بانوان می‌باشد. بعلاوه مدیران ارشد ورزش در این استان‌ها می-توانند باهدف گذاری دقیق و مدیریت صحیح، استخدام نیروی کار خبره برای مرکز استان و شهرستان‌ها به رشد و توسعه ورزش بانوان کمک نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Exploring the challenges of developing women's sports in low-income provinces

نویسندگان [English]

  • seyedeh azam eslami 1
  • mina hakakzade 2
  • Kazem Cheragh Birjandi 3
1 Kerman Azad University
2 Assistant Professor, department of sport science, azad university of kerman, kerman, iran
3 Faculty member of Azad University, Birjand Branch
چکیده [English]

The present study aimed to explore the challenges of developing women's sports in low-income provinces. This research was applied based on the type of purpose and methodically, qualitatively and using theme analysis. The statistical population of the study included the directors of the provincial sports directorates, the deputies of championship sports and the deputies of women sports of the general directorates of sports and youth of the provinces, the vice president of women sports federations, university professors and experts. The sampling method was purposeful and the data collection tool was semi-structured interviews. The interviews were conducted in absentia over a 5-month process (according to Pandemic COVID 19). Finally, the researcher reached a theoretical saturation point after 16 interviews with 16 experts. According to the evaluation and complete analysis of the interviews, a total of 97 basic concepts were obtained, which were classified into 11 categories and 4 main categories. These concepts included environmental, managerial, resource, and behavioral challenges. According to the research results, it can be said that the development of women's sports in low-income provinces requires having a strong management team and creating an equal socio-cultural environment compared to men, adopting strong management strategies as well as the existence of infrastructure and places for women. In addition, senior sports managers in these provinces can help the growth and development of women's sports with accurate targeting and proper management, hiring an expert workforce for the provincial capital and cities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Development
  • Women's Sports
  • Cultural Constraints
  • Infrastructure barriers
  • Qualitative Approach