کاوش چالش‌های توسعه ورزش بانوان در استان‌های کم برخوردار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرمان، کرمان، ایران

2 استادیار مدیریت ورزشی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان، کرمان، ایران

3 استادیار مدیریت ورزشی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند، خراسان جنوبی، ایران

چکیده

هدف از تحقیق حاضر، کاوش چالش‌های توسعه ورزش بانوان در استان‌های کم برخوردار بود. این تحقیق بر اساس نوع هدف، کاربردی و به لحاظ روش، کیفی و با استفاده از تحلیل تم انجام گرفت. جامعه آماری تحقیق شامل مدیران اداره کل ورزش استان‌ها، معاونین ورزش قهرمانی و معاونین ورزش بانوان ادارات کل ورزش و جوانان استان‌ها، نواب رئیس بانوان فدراسیون‌های ورزشی، اساتید دانشگاه و صاحب‌نظران بودند. روش نمونه‌گیری به‌صورت هدفمند و ابزار گردآوری داده‌ها مصاحبه‌های نیمه ساختار‌یافته بود. مصاحبه‌ها طی یک پروسه 5 ماهه به صورت غیرحضوری (با توجه به پاندمی کویید 19) انجام گرفت. در نهایت محقق پس از 16 مصاحبه با 16 صاحب نظر به نقطه اشباع نظری رسید. با توجه به ارزیابی و تجزیه و تحلیل کامل مصاحبه‌ها، درمجموع، تعداد 97 مفهوم پایه به دست آمد که در 11 مقوله و 4 مقوله اصلی دسته‌بندی شدند. این مفاهیم شامل چالش‌های محیطی، مدیریتی، منابع، رفتاری بودند. با توجه نتایج تحقیق میتوان بیان کرد، توسعه ورزش بانوان در استان‌های کم برخوردار مستلزم داشتن تیم مدیریت قوی و ایجاد فضای فرهنگی – اجتماعی برابر نسبت به مردان، اتخاذ استراتژی‌های مدیریتی قوی و همچنین وجود زیرساخت‌ها و اماکن مختص به بانوان می‌باشد. بعلاوه مدیران ارشد ورزش در این استان‌ها می-توانند باهدف گذاری دقیق و مدیریت صحیح، استخدام نیروی کار خبره برای مرکز استان و شهرستان‌ها به رشد و توسعه ورزش بانوان کمک نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Exploring the challenges of developing women's sports in low-income provinces

نویسندگان [English]

 • seyedeh azam eslami 1
 • mina hakakzade 2
 • Kazem Cheragh Birjandi 3
1 Kerman Azad University
2 Assistant Professor, department of sport science, azad university of kerman, kerman, iran
3 Faculty member of Azad University, Birjand Branch
چکیده [English]

The present study aimed to explore the challenges of developing women's sports in low-income provinces. This research was applied based on the type of purpose and methodically, qualitatively and using theme analysis. The statistical population of the study included the directors of the provincial sports directorates, the deputies of championship sports and the deputies of women sports of the general directorates of sports and youth of the provinces, the vice president of women sports federations, university professors and experts. The sampling method was purposeful and the data collection tool was semi-structured interviews. The interviews were conducted in absentia over a 5-month process (according to Pandemic COVID 19). Finally, the researcher reached a theoretical saturation point after 16 interviews with 16 experts. According to the evaluation and complete analysis of the interviews, a total of 97 basic concepts were obtained, which were classified into 11 categories and 4 main categories. These concepts included environmental, managerial, resource, and behavioral challenges. According to the research results, it can be said that the development of women's sports in low-income provinces requires having a strong management team and creating an equal socio-cultural environment compared to men, adopting strong management strategies as well as the existence of infrastructure and places for women. In addition, senior sports managers in these provinces can help the growth and development of women's sports with accurate targeting and proper management, hiring an expert workforce for the provincial capital and cities.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Development
 • Women's Sports
 • Cultural Constraints
 • Infrastructure barriers
 • Qualitative Approach
 1. Ghasemi, H. Tejarat, F. Boroujerdi Alavi, M. Emami, H. Amiri, M. Content analysis of the views of the heads of the Physical Education Organization on the components of sports from 1978 to 2009, Journal of Sports Management, 13, 2012, P; 152-137 [In Persian].
 2. Khodadadi, MR., Moharam Zadeh, M. and Ghorbanzadeh, B. A survey on mental hygiene and physical fitness factors, instructors in high school grade, Marand County. The summary of essay of the first specialized congress of physical education and sport sciences, Education Dept. of western Azerbaijan, Jan. 2009.
 3. Zokaei, M S. Sedighi S. ‘Femininity and sports’, Socio-psychological studies of women, 2 (43), 2015, P; 92-67 [In Persian].
 4. Karimi, S. Karimian, J. ‘Investigating the relationship between sports participation and quality of life of women in Isfahan’, Health System Research, 13(1), 2017, P; 84-79 [In Persian].
 5. Öztürk P, Koca C. Generational analysis of leisure time physical activity participation of women in Turkey. Leisure Studies. 2019 Mar 4; 38(2):232-44.
 6. Fernandes HM. Physical activity levels in Portuguese adolescents: a 10-year trend analysis (2006–2016). Journal of science and medicine in sport. 2018 Feb 1; 21(2):185-9.
 7. Zare Pour, F. Kamali, M. Alaqband, M. Qaisari, M. Sarlak, Sh. ‘Evaluation of depression and its relationship with exercise in women over 20 years old’, Journal of Shahid Sadoughi University of Medical Sciences and Health Services, 20(1), 2012. P; 64-72 [In Persian].
 8. Spaaij R, Anderson A. Parents or peers: Which is it? Sport socialization and team identification in Australia: A rejoinder to Melnick and Wann. International Review for the Sociology of Sport. 2012 Aug; 47(4):526-30.
 9. YENİLMEZ MI. The Impact of Media and Cultural Beliefs on Women’s Participation in Sports in Turkey: The Challenges faced by Turkish Women in Professional Sports. Sosyoekonomi. 2021 Apr 1; 29(48):91-106.
 10. O’Brien W, Lloyd K, Riot C. Exploring the emotional geography of the leisure time physical activity space with mothers of young children. Leisure Studies. 2017 Mar 4; 36(2):220-30.
 11. Wangari G, Wango G, Kimani E. Challenges faced by women football players who participate in football leagues. Journal of Developing Country Studies. 2017 Sep 26; 2(1):13-35.
 12. Koca C, Hacısoftaoğlu İ, Benn T, Pfister G, Jawad H. Sport participation of women and girls in modern Turkey. Muslim Women in Sport, United Kingdom: Routledge. 2010.
 13. Monazami, M. Alam, Sh. Shetab Bushehri, N. ‘Determining the effective factors on the development of women's physical education and sports in the Islamic Republic of Iran’, Journal of Sports Management, 10, 2011, P; 151-168. [In Persian].
 14. Ahmadi, B. Farzadi, F. Ali Mohammadian, M. ‘Policy-Making and Implementation Challenges of Women's Health and Strategies for Its Promotion: A Qualitative Approach Based on Experts' Perspectives’, Payesh Journal, 11(1), 2011, P; 137-127 [in Persian].
 15. Ahmadi, S. Kargar, S. ‘A Survey of Women's Attitudes towards Sports Participation and Socio-Psychological Factors Affecting It’, Applied Sociology (Journal of Humanities Research, University of Isfahan), 24(4), 2013, P; 210-189. [In Persian].
 16. Naqdi, A. Bali, I. Imani, P. ‘Socio-cultural barriers to women's participation in sports activities’, Women's Research, 9(1), 2011, P; 163-147 [In Persian].
 17. Nazari Azad, M. Talibpour, A. Kashani, M. ‘Sociological Analysis of Gender Inequality in Sport (From the Perspective of Women National Athletes)’, Journal of Women and Society (Sociology of Women), 10(4), 2019, P; 289-315 [In Persian].
 18. Rezaei Kamarpashti, S. Aga Khan Babaei, M. Identifying and prioritizing barriers to women's advancement in public sports (case study of women in Hormozgan province); The first national conference on new research findings in sports science in the field of health, social vitality, entrepreneurship and championship, Shahid Chamran of Ahwaz University. 2016 [In Persian].
 19. Bonar, N. Ahmadi, N. Karimi, F. ‘Investigating the problems of women's championship sports in Gilan province’, Journal of Human Resource Management in Sports, 1(1), 2013, P; 11-24. [In Persian].
 20. Shabani, A. Razavi, S.M. Hadavi, F ‘Developing an Analytical Structural Model for the Development of Women's Championship Sports’, Contemporary studies on Sports Management, 9(18), 2019, P; 64-53 [In Persian].
 21. Hyde K, Pritchard A. Twenty cricket: An examination of the critical success factors-Sotiriadou. K, and Shilbury, D. 2009:113-36.
 22. De Grace LA, Knight CJ, Rodgers WM, Clark AM. Exploring the role of sport in the development of substance addiction. Psychology of Sport and Exercise. 2017 Jan 1; 28:46-57.
 23. Fontes P, Fontes PR, de Hollanda BB, editors. The Country of Football: Politics, Popular Culture & the Beautiful Game in Brazil. Hurst & Company Limited; 2014.
 24. Noble H, Smith J. Issues of validity and reliability in qualitative research. Evidence-based nursing. 2015 Apr 1; 18(2):34-5.
 25. Braun V, Clarke V, Weate P. Using thematic analysis in sport and exercise research. InRoutledge handbook of qualitative research in sport and exercise 2016 Sep 13 (pp. 213-227). Routledge.
 26. Gavin J, Mcbrearty M, Malo K, Abravanel M, Moudrakovski T. Adolescents’ perception of the psychosocial factors affecting sustained engagement in sports and physical activity. International journal of exercise science. 2016; 9(4):384.
 27. Mendelson M, Borowik A, Michallet AS, Perrin C, Monneret D, Faure P, et al. Sleep quality, sleep duration and physical activity in obese adolescents: effects of exercise training. Pediatric obesity. 2016; 11(1):26-32.
 28. Péloquin C, Doering T, Alley S, Rebar A. The facilitators and barriers of physical activity among Aboriginal and Torres Strait Islander regional sport participants. Australian and New Zealand journal of public health. 2017 Oct; 41(5):474-9.
 29. Aman MP, Hanapi S, Yusof A, Razali AB, Dev RD. Women in Sport Leadership Positions in Malaysia: Issues and Challenges. INTERNATIONAL JOURNAL OF ACADEMIC RESEARCH IN BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES. 2019 Nov; 9(11).
 30. Tsegay M, Legesse K, Ejigu A. The Practice and Challenges of Women’s Participation in Decision Making in the National Sports Organizations of Ethiopia. Indian Journal of Public Health Research & Development. 2021 Apr 1; 12(2).
 31. Chiu LK, Yusof MM, Fauzee MS, Othman AT, Aman MS, Elumalai G, Ali HM. Examining sport and physical activity participation, motivations and barriers among young Malaysians. Asian Social Science. 2016 Jan 1; 12(1):159.
 32. Edmunds S, Hurst L, Harvey K. Physical activity barriers in the workplace: An exploration of factors contributing to non-participation in a UK workplace physical activity intervention. International Journal of Workplace Health Management. 2013 Sep 23.
 33. Mohammadian M, Khazaei A, Khodabandeh Lou J, Bahadori M, Babaei M. The Designing Model of Sport for All in the Employees of Iranian Universities. Annals of Applied Sport Science. 2021 9 (3), 1-8.
 34. De Bosscher V, Shibli S, Van Bottenburg M, De Knop P, Truyens J. Developing a method for comparing the elite sport systems and policies of nations: A mixed research methods approach. Journal of sport management. 2010 Sep 1; 24(5):567-600.
 35. Hunter JR, Gordon BA, Bird SR, Benson AC. Perceived barriers and facilitators to workplace exercise participation. International Journal of Workplace Health Management. 2018 Oct 1.
 36. Zabatiero J, Hill K, Gucciardi DF, Hamdorf JM, Taylor SF, Hagger MS, Smith A. Beliefs, barriers and facilitators to physical activity in bariatric surgery candidates. Obesity surgery. 2016 May 1; 26(5):1097-109.