تدوین برنامه استراتژیک اشتغال دانش آموختگان تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی با رویکرد کارآقرینی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار مدیریت ورزشی، دانشکده علوم تربیتی، واحد، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، تهران، ایران.

2 استاد،مدیریت ورزشی، دانشکده علوم اجتماعی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 استادیار مدیریت ورزشی، گروه آموزشی مدیریت ورزشی و رسانه، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

4 دانشیار، گروه مدیریت ورزشی دانشکده تربیت‌بدنی و علوم ورزشی واحد تهران جنوب دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، تدوین برنامه استراتژیک اشتغال دانش‌آموختگان تربیت‌بدنی و علوم ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی با رویکرد کارآفرینی بوده است. پژوهش حاضر از نوع کاربردی، با توجه به هدف از نوع زمینه‌یابی (پیمایشی) و از نظر روش گردآوری داده‌ها، میدانی بوده است. جامعه آماری پژوهش شامل اساتید، مدیران و صاحب‌نظران حوزه آموزش و اشتغال دانش آموختگان علوم ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی بوده است. نمونه آماری به تعداد 46 نفر به صورت هدفمند از میان اساتید، مدیران و کارشناسان علوم ورزشی انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده‌ها شامل مطالعه کتابخانه‌ای، مصاحبه، پرسشنامه و تکنیکهای زمینه‌یابی دلفی بوده است. روایی محتوایی ابزارها با استفاده از نظر متخصصان و پایایی آن با استفاده از روش آلفای کرونباخ ارزیابی و تایید گردید. جهت تحلیل یافته‌ها از روش سوات استفاده شد. 61 مولفه راهبردی شناسایی شده از فرایند دلفی شامل قوت‌ها، ضعف‌ها، فرصت-ها و تهدیدها بودند. این مولفه ها در شش منظر ساختاری و مدیریتی، حمایت‌ها و خدمات، آموزشی- علمی، اطلاعات و ارتباطات، صنعت و بازار، فردی و رفتاری چارچوب‌بندی شدند. بیشترین مولفه‌ مربوط به منظر آموزشی و علمی(15 مولفه) و بخش تهدیدها(17 مولفه) بود. ماتریس ارزیابی نشان داد که موقعیت راهبردی در حوزه ثبات، نزدیک به رشد قرار دارد. شناسایی این موقعیت حاکی از آن است که علیرغم وجود مشکلات، سیستم اشتغال مبتنی بر کارآفرینی دانش‌آموختگان علوم ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی نیازمند رسیدن به پایداری نسبی و قرار گرفتن در مسیر رشد است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Development of a strategic employment plan for graduates of physical education and sports sciences of Islamic Azad University with an entrepreneurial approach

نویسندگان [English]

  • bahram salehnia 1
  • Mohammad Safania 2
  • Mohammad Reza Boroumand 3
  • reza nikbakhsh 4
1 Physical education and sports sciences, educational sciences, Azad Roodehen, Iran
2 Professor, Sports Management, Faculty of Social Sciences, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
3 Shahid Beheshti University
4 Associate Professor, Department of Sports Management, Faculty of Physical Education and Sports Sciences, South Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study was to develop a strategic employment plan for graduates of physical education and sports sciences of Islamic Azad University with an entrepreneurial approach. The present study is of applied type and according to the purpose, it was of contextual type. In terms of data collection method, this research was of field type. The statistical population of the study included professors, managers and experts in the field of education and employment of sports science graduates of Islamic Azad University and a statistical sample of 46 people were purposefully selected from among professors, managers and sports science experts. Data collection tools included library study, interviews, questionnaires and Delphi survey techniques. The content validity of the tools was evaluated and confirmed using experts' opinions and its reliability was evaluated using Cronbach's alpha method. Swat method was used to analyze the findings and 61 strategic components identified from the Delphi process included strengths, weaknesses, opportunities and threats. These components were framed in six structural and managerial perspectives, support and services, educational-scientific, information and communication, industry and market, individual and behavioral, and the most components related to the educational and scientific perspective (15 components) and threats ( 17 components). The evaluation matrix showed that the strategic position in the field of stability is close to growth. Recognition of this situation indicates that despite the problems, the employment system based on entrepreneurship of sports science graduates of the Islamic Azad University needs to achieve relative stability and be on the path of growth

کلیدواژه‌ها [English]

  • Strategic Plan
  • Physical Education
  • Sports Science Graduates
  • Entrepreneurship
1-            Moradi et al. Investigating the effect of moral leadership on the development of learning organization in urban secondary schools New educational approaches. (In Persian) .2016
2-            Moberg ,Kare. Evaluating Content Dimensions in Entrepreneurship Education, Entrepreneurship Research in Europe Series, ESU.vol. 2019 12, pp. 351-411
3-            Movahedi, Reza,. Inhibitions of employment of agricultural graduates, Agricultural Education Management Research (In Persian), 2017 Quarterly, No. 41.
4-            Malekpour, Ali. Study of fields and barriers to employment of university graduates. (In Persian) Social, economic, scientific and cultural monthly work and comprehensive. 2013.Number 3
5-            Dehyuri, Sahar, Farja Al-Hosseini, Seyed Jamal and Hosseini, Seyed Mahmoud). Evaluation of employment status of postgraduate graduates of Karaj Faculty of Agriculture, University of Tehran and Science and Research Branch of Islamic Azad University, (In Persian) .2013
6-            Esfandfard, Seyed Mahmoud, Fatemirad, Mohammad Hassan and Ehsan Cheraghi, , The effective role of applied science education in employment development. Comprehensive Weekly of the Comprehensive University of Applied Sciences, (In Persian) ,2012 14, pp. 21-28
7-              M.Sc. Thesis, Islamic Azad University, Science and Research Branch
8-            Adely, Kiomars, The Impact of Social Entrepreneurship on Employment of Physical Education -Graduates of Payame Noor University, Master of Sport Management Thesis, Payame Noor University of Tehran., (In Persian) 2019
9-            Boroumand, Mohammad Reza, Fazli Darzi, Azam and Azimi Dolarstaghi, Adeleh., Study of the view of students and graduates of physical education and sports sciences towards their future careers, (In Persian), Quarterly Journal of Academic Sports Research, 2013,Vol. 5.
10-          Goodarzi, Mehdi Vajlali Farahani, Majid Dorjabi, Hossein Vahmidi Mehrzad, Analysis of Behavioral Factors Effective in Promoting Entrepreneurship of Sports Management Students(In Persian), Quarterly Journal of Organizational Behavior Management Studies in Sports.2016.No. 3, pp: 45-53
11-          Bani Asadi, Elaheh , , A Study of the Evaluation of Entrepreneurship Indicators in the Faculties of Physical Education, Faculty of Physical Education and Sports Sciences. (In Persian) Kerman Shahid Bahonar University. 2016
12-          Hosseini Nia, Gholam Hossein et al.. Entrepreneurship Education in Universities, Methods and Challenges, PhD Student in Entrepreneurship, University of Tehran, (In Persian) 2018 Article 3, Volume 11, Number 41.
13-          Maritz, A “Illuminating the black box of entrepreneurship education programs: part 2” Education + Training, 2017. Vol. 59 No. 5, pp. 471-482.
14-          Williams-Burnett, N. and Ratten, V. “Let’s get physical: stories ofentrepreneurial activity from sports coaches/instructors”, International Journal of Entrepreneurship and Innovation, 2019. Vol. 18 No. 4, pp. 219-230
15-          Farahani, Abolfazl and Ghorbani Qahfarkhi, Leila., Analysis of the effect of social factors on the employment of graduates of physical education in public and non-governmental universities(In Persian), Quarterly Journal of Research in University Sports, 2013, No. 3, pp: 127-156
16-          Waqfi Nazari, Azam Sadat & et al., Job Expectations of Physical Education Students from Job and Career Future in Azad Universities of Tehran, (In Persian), Journal of Sports Management. 2015. Volume 7, Number 2, pp: 175-189.
17-          Razavi, Mohammad Hossein Increasing efficiency with the policy of privatization in sports(In Persian), 2005" Volume 23, Number 23, 5-22.
18-          Jones, P., Jones, A., Williams-Burnett, N. and Ratten V'Let's get physical: Stories of entrepreneurial activity from sports coaches / instructors', The International Journal of Entrepreneurship and Innovation . , 2017. p.219-230.
19-          Henry, Habib, Mandalizadeh, Zeinab. Investigation of entrepreneurship goals and strategies in sports based on strategic swot analysis. (In Persian), Research (ISC Ministry of Science). 2011.Issue 12.