بررسی آثار حاد تمرینات بادی پامپ و دایره ای خیلی شدید بر سطوح سرمی امنتین ـ۱ و مقاومت به انسولین در زنان دارای اضافه وزن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه فیزیولوژی ورزشی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی. دانشگاه تهران. تهران.ایران

2 استاد گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران،ایران

3 دانشیارگروه فیزیولوژی ورزشی ، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

امنتین آدیپوکاینی است که به طور عمده در بافت چربی احشایی بیان می‌شود و در تنظیم حساسیت به انسولین نقش دارد . هدف از این پژوهش، بررسی آثار حاد تمرینات بادی پامپ و دایره‌ای خیلی شدید بر سطوح سرمی امنتین ـ۱ و مقاومت به انسولین در زنان دارای اضافه وزن بود. هشت زن سالم دارای اضافه وزن با میانگین سنی 4/91±24/87 ، وزن7/04 ±69/47 ، قد 4±162 ، شاخص توده بدنی 1/82±26/47 به روش هدفمند انتخاب شدند و تحت شرایط تمرین قرار گرفتند. آزمودنی ها تمرینات دایره‌ای خیلی شدید را با شدت ۸۵ـ۸۰ درصد تواتر قلبی بیشینه انجام دادند که هر حرکت 30 ثانیه اجرا و 30 ثانیه استراحت فعال داشت و در کل سه دایره اجرا شد. بعد از یک هفته، تمرینات بادی پامپ را با ۲۰ درصد یک تکرار بیشینه انجام دادند و زمان کلی تمرین 60 دقیقه بود. نمونه خونی قبل تمرین، بلافاصله و ۲۴ ساعت بعد از هر دو پروتکل به صورت ناشتا گرفته شد. جهت بررسی تاثیرات درون گروهی در مراحل پژوهش از آزمون آنوا با اندازه گیری مکرر استفاده شد. جهت مقایسه تاثیر متغیرهای مستقل بر روی متغیرهای وابسته از آزمون تی همبسته استفاده شد. سطح معناداری در تمامی آزمون های آماری برابر 05/0p≤ و با نرم افزار SPSS21 انجام شد. نتایج نشان داد تمرینات دایره ای خیلی شدید و تمرینات بادی پامپ بر روی امنتین ـ۱ سرم ( (0/019=p) و (p<0/001) ) و مقاومت به انسولین ( (p=0/010) و (p=0/014) ) تاثیر معنی داری دارد ولی این تفاوت معنی دار فقط بین مرحله پیش آزمون و پیگیری مشاهده شد. همچنین تفاوت معنی داری بین دو نوع روش تمرینی وجود نداشت. از این رو با توجه به اینکه هر دو پروتکل روی امنتین ـ۱ و مقاومت به انسولین تاثیر معنی داری داشتند، افراد دارای اضافه وزن می توانند با توجه به علاقه یا امکانات، یکی از این دو پروتکل را انتخاب کرده و مورد استفاده قرار دهند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The study of the acute effect of BODY PUMP and High Intensity Circuit Training on Serum Levels of Omentin-1 and Insulin Resistance in Overweight women

نویسندگان [English]

  • Haniye Mardalizade 1
  • rahman soori 2
  • Ali Akbarnejad 3
1 Department of exercise Physiology, Faculty of Physical Education and Sport Sciences. Tehran University. Tehran. Iran
2 Department of exercise physiology, Faculty of physical education and Sport Sciences, Tehran university, Tehran. Iran
3 Department of exercise physiology, Faculty of physical education and sport sciences, Tehran University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Omentin is an adipokine that is mainly expressed in visceral adipose tissue and is involved in regulating insulin sensitivity. The purpose of this study is the study of the acute effect of BODY PUMP and High Intensity Circuit Training on serum levels of Omentin_1 and insulin resistance in overweight women. Eight overweight healthy women with a mean age of 24.87±4.91, weight of 69.47±7.04, height of 162±4, body mass index of 26.47±1.82 were purposefully selected and subjected to training conditions. Subjects performed High Intensity Circuit Training with an intensity of 80-85% of maximum heart rate, each movement was performed for 30 seconds and 30 seconds of active rest, and a total of three circles were performed. after one week, they performed Body Pump exercises with 20% of maximum repetition and the total training time was 60 minutes. The blood samples were taken before, immediately and 24 hours after exercise protocols on an empty stomach. In order to investigate the effects within the group in the research stages, the ANOVA test with repeated measures was used. Correlated t-test was used to compare the effect of independent variables on dependent variables. Significance level in all statistical tests was considered as p≤ 0.05 with SPSS21 software. The results showed that High Intensity Circuit Training and Body Pump had a significant effect on serum omentin-1 (HICT (P = 0.019), BP (P <0.001)) and insulin resistance (HICT (P = 0.010), BP (P = 0.014)), but this significant difference was observed only between the pre-test and follow-up stages. Therefore, since both protocols had a significant effect on omentin-1 and insulin resistance, overweight people can choose and use one of these two protocols according to their interests or possibilities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Adipokines
  • Body Pump
  • HICT
  • Insulin Resistance
  • Intelectin-1