بررسی وضعیت توسعه رشته ورزشی سپک تاکرا در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد، مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

2 استادیار، مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

3 کارشناس ارشد، مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

چکیده

چکیده
هدف این پژوهش، بررسی میزان توسعه ورزش سپک تاکرا درکشور بود . روش تحقیق ،توصیفی و از نوع همبستگی و گردآوری داده ها میدانی می باشد؛ و جامعه آماری شامل رئیس و نایب رئیس 24 کمیته سپک تاکرای استان های فعال کشور بودند که به صورت نمونه‌گیری تمام شمار، انتخاب و در تحقیق شرکت کردند. ابزار جمع آوری داده ها ، چک لیست محقق ساخته ای بود که چهار عامل توسعه زیرساخت و امکانات، منابع انسانی، ساختار و تشکیلات، رویداد ومسابقات (31 شاخص)را دربر می گرفت .جهت تحلیل داده‌ها از روش‌های توصیفی و رتبه-بندی در محیط نرم افزارهایEXCEL،SPSS و استفاده گردید. یافته‌ها نشان داد که به ترتیب عوامل رویداد و مسابقات، منابع انسانی، زیرساخت و امکانات و ساختار و تشکیلات مهم ترین ابعاد توسعه رشته سپک تاکرا بودند. از نظر توسعه‌یافتگی استان های کشور نیز استان مرکزی، زنجان و گلستان بهترین وضعیت را داشتند و استان‌های اصفهان، تهران و خوزستان از این حیث در اولویت‌های آخر قرار گرفتند . از لحاظ توسعه‌یافتگی در این رشته، تقریبا 5 درصد از استان های ایران در سطح توسعه‌یافته، حدود 33 درصد در سطح کمتر توسعه‌یافته؛ و حدود 62 درصد در سطح توسعه نیافته ارزیابی شدند. با توجه به نابرابری موجود بین استان‌ها به سازمان‌های متولی در حوزه سپک تاکرای کشور پیشنهاد می‌شود الگوی تقسیم کار ملی تدوین و استان‌ها به لحاظ وجود منابع و استعداد منطقه‌ای قطب‌بندی شوند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Study of Sepak takraw Sport Development in Iran

نویسندگان [English]

 • rahim ramezaninezhad 1
 • Mina Mallaei 2
 • Mahbobeh tajaddod 3
 • zahra maleki 3
1 Professor, sport management, Faculty of physical education and sport sciences, Guilan university, Rasht, Iran
2 Assistant Professor, sport management, Faculty of physical education and sport sciences, Guilan university, Rasht, Iran
3 MSc, sport management, Faculty of physical education and sport sciences, Guilan university, Rasht, Iran
چکیده [English]

Abstract
The purpose of this study was to investigate the development of sepak takraw sport in the country. The research method is descriptive and field; And the statistical population included the chairman and vice-chairman of 24 Sepak takraw committees of the active provinces of the country, who were selected by sampling and participated in the research. The researcher-made questionnaire included four factors of infrastructure and facilities development, human resources, structure and organization, events and competitions (31 indicators) and descriptive and ranking methods were used to analyze the data in EXCEL, SPSS and software environments. Findings showed that the factors of events and competitions, human resources, infrastructure and facilities and structure and organization were the most important dimensions of the development of Sepak takraw, respectively. In terms of development of the country's provinces, Markazi, Zanjan and Golestan provinces had the best situation and Isfahan, Tehran and Khuzestan provinces were in the last priorities in this regard. In terms of development in this field, approximately 5% of Iran's provinces are developed, about 0.33 percent are less developed; And about 0.62 percent were assessed as undeveloped. Due to the inequality between the provinces, organizations should be polarized in terms of regional resources and talent.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Keywords: Development
 • Sepak takraw
 • Sports Development
 • Sports Federation
 1. Ambad; N, A, B. "The Relationship Between Psychological Empowerment and Organizational Commitment": A Study Among Organizational Commitment": A Study AmongEmployees in Construction Sector in Kota Kinabala Sabah Malaysia. (2010). pp. 111-118
 2. De Bosscher, V., De Knop, P., van Bottenburg, M., Shibli, S., Bingham, J. Explaining international sporting success: An International Comparison of Elite Sport Systems and Policies in Six Countries, Sport Management Review, (2009), 12, 113-136.
 3. Detailed document of the comprehensive system of physical education and sports development, 2005, Physical Education Organization of the Islamic Republic of Iran, Tehran: Green Apple. (Persian).
 4. Ehsani, Mohammad, Qarakhani, Hassan. Investigating the situation of human resources in professional sports in the country. Journal of Physical Education and Sports Sciences, (2010). No. 3, pp. 15-22. [Persian].
 5. Eydipour, K., Ashrafkhazei, A., Aryan, E., Ghorami torkslooye, S. Challenges and to the Development of Football in the West Country. Organization Behavior Management in Sport Studies, (2015). 5(1), 51-58. [Persian].
 6. Ferkins, Le. David, Sh. (2010(. Developing Board Strategic Capability in Sport Organizations: The File: //J:\Volley\Team planning and Development Grants Grants-Sportparticipation to Enhance the Quality of life. (2007). File://J: \Volleyball\Health, leisure2T and human performance Research institute Dr…Mar/2004-2006/.
 7. Forber-Pratt, A.J., Scott, J.A., Driscoll, J.D. 2013, An Emerging Model for Grassroots Paralympic Sport Development: A Comparative Case Study, The International Journal of Sport and Society, 3: 54-67.
 8. Ghafouri, Farzad. Study of various types of public sports and desirable recreations of society and presenting a model for future planning, research project, Institute of Physical Education and Sports Sciences. (2007). (Persian).
 9. Ghahfarkhi, Ebrahim, Sajjadi, Nasrollah, Mahmoudi, Ahmad, Saatchian, Vahid. Investigating the priorities and strategies for the development of the national judo championship sport, (2016). Volume 6, Number 2, pp. 246-231. (Persian).
 10. Jalali Farahani, Majid, Management of Varzensi Facilities and Equipment, Tehran: Tehran University Publishing Institute, First Edition, (2009), 26-26. (Persian).
 11. Jamali, Firooz, Pourmohammadi, Mohammad Reza, Ghanbari, Abolfazl. An Analysis of the Trend of Inequality in Urban Areas of Iranian Provinces (2006-2007), Journal of Geographical Research, (2009), Volume 24, Number 95, pp. 28-2. (Persian).
 12. Jiang, Y., Li, J., Hua, F., Wang, J., Multi-factor Statistical Analysis of Influencing Factors for Elite Sports Development, International Journal of Sports Science and Engineering, (2007),1(2): 97-104.
 13. kashef, S. M., Syed Ameri, M. H., Ahmadi, M., Marefat, D. Providing Strategic Model of Athletic Sports Development in East Azerbaijan Province, by Usingin Azadi Complex. Strategic Studies on Youth and Sports, (2018). 13(14), 1-17. [Persian]
 14. King, N. Local authority sport services under the UK coalition government: King.T. R,2000, Value Engineering theory&practice U.S.A London: Kogan, (2014), p120.
 15. Mallai Koohi, Mina, Ramezaninejad, Rahim, Yasuri, Majid, Javadipour, Mohammad. "Analysis of the inequality trend in the development of championship sports in the provinces of Iran”, (2019). Volume 7, Number 1, Consecutive 13, pp. 49-29. (Persian).
 16. Mallayi, M. Investigating factors affecting the development of championship sport in Iran's provinces and presenting the proposed model. (Doctoral dissertation). University of Guilan, Guilan. (2014). (Persian).
 17. Manzereiter, W., Horn, J. Public Policy, Sport and developments initiatives in contemporary Japan, The Political Economy of Sport, London: Palgrave Macmillan. (2005), Chapter 8, 152-182.
 18. Moayedfar, Rozita, Akbari, Nematollah, Daliri, Hassan, Interactions and Dynamics of Social Capital and Economic Development (Case Study of Iran, 2006-2007), International Economic Studies, (2009), Volume 20, Series 35, No. 2. (Persian).
 19. Movahed, Ali, Firoozi, Mohammad Ali, Roozbeh, Habibeh. Analysis of the degree of development of cities in Khuzestan province using factor analysis and cluster analysis, Journal of Urban Research and Planning, Second Year, )2011(, No. 5, pp. 56-43. (Persian).
 20. Mozafari, S. A. A., Elahi, A., Abasi, Sh., Ahadpur, H., & Rezayi, Z. Strategies for the development of Iran's championship sports system. Sports Management Studies, (2012). 48, 13-32. (Persian).
 21. Mozaffari, Seyed Amir Ahmad, Qara, Mohammad Ali. The situation of public sports in Iran and its comparison with some selected countries in the world. Research in sports management and motor behavior. (2005) No. 6, pp. 151-172. (Persian).
 22. National Office of Sports Management and Development. Report of the Department of Physical Education and Sports in the Fifth Economic, Social and Cultural Development Plan. Physical Education Organization of the Deputy of Culture and Provincial Affairs, Eighth Edition. (2009). (Persian).
 23. Park S, Tod D., Lavallee D. (2012). "Exploring the retirement from sport decision making process based on the transtheoretical model", Psychology of sport & exercise, doi: 10.1016/j, Psych sport, 2012.02.003.
 24. Ramezani Nejad, Rahim, Yasouri, Majid, Javadipour, Mohammad, Mollai, Mina. Comparison and analysis of the level of development of Iranian provinces in the field of championship sports. (2019) Volume 10, Number 48, pp. 176-153. (Persian).
 25. Ramzaninezhad, R., Hozhabri, K., Eidi, H., Reihani, M., & Askari, B. Elite sports management (experiences of successful countries). Amol: Permanent North Publisher. (2015). 5-145 (Persian).
 26. Sadeghi Arani, Z., & Mir Ghafuri, S. H. Analysis of the developmental status of sports in Iran's provinces (1384-1385). Research in Sport Sciences, (2008). 24, 103-20. (Persian).
 27. Swinnen, J., Vandemoortele, T. 2008, Sports and development: An Economic Perspective on the Impact of the 2010 World Cup in South Africa, International Council of Sport Science and Physical Education Bulletin, forthcoming.
 28. Vaghar, M. S., Ramzani Nezhad, R., Mallaei, M., & Zaki Zadeh, S. B. The Investigation of Badminton Development Situation in Iran. Sport Management Studies. (2019). 11 (55): 93-116. (Persian). DOI: 10.22089/smrj.2018.5748.2153. (Persian).
 29. Vidal, V.A., Chinese Provicial Development Strategy: Creating a Sport Hub. China Erurope International Business School, Student Research Projects/Outputs, (2010), No 054.
 30. Yanpi.T, Dosti, Morteza. Challenges and Opportunities to Develop Equestrian Sports in Golestan Province, Quarterly Journal of Sport Development and Management, (2019) Vol 8, Iss 3, Serial No 19, 88-101. (Persian).