اثر یک دوره تمرین هوازی بر بیان ژن‌هایSirt-1 و PGC-1α در بطن چپ رت‌های مبتلا به دیابت نوع2

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزشی، پردیس البرز دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 استاد گروه فیزیولوژی ورزش، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 دانشیار گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران، تهران،

4 استادیار، گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه الزهرا (س)، تهران، ایران

چکیده

مقدمه: تمرین هوازی منظم با حجم مناسب بیان ژن را در بطن چپ بیماران دیابتی بهبود می‌دهد. هدف از این مطالعه، بررسی اثر یک دوره تمرین هوازی بر بیان ژن‌های Sirt-1 و PGC-1α در بطن چپ رت‌های مبتلا به دیابت نوع2 بود.
مواد و روش‌ها: در پژوهش تجربی حاضر، 18 سر موش‌ آزمایشگاهی نر دیابتی به سه گروه 6 تایی تقسیم شدند; کنترل سالم (NC)، کنترل دیابتی(DC) ، تمرین هوازی (ET). دیابت به همه گروه‌ها جز کنترل سالم با تزریق درون صفاقی استرپتوزوتوسین (STZ) پس از 12 ساعت ناشتایی شبانه القاء شد. گلوکز توسط روش گلوکز اکسیداز، انسولین با الایزا و شاخص مقاومت به انسولین با HOMA-IR اندازه‌گیری شد. تعیین بیان ژن‌های Sirt-1 وPGC-1α با PCR Real time- و مقایسه گروه‌ها با آزمون (One way anova) در سطح آلفای 05/0 انجام شد.
نتایج: بیان ژن‌های Sirt-1 و PGC-1α در گروه‌ تمرین نسبت به کنترل دیابتی به ترتیب (001/0P=) و (02/0P=) افزایش معناداری داشتند. شاخص گلوکز و مقاومت به انسولین در گروه تمرین کاهش داشتند.
نتیجه‌گیری: تمرین هوازی با تنظیم بیان ژن‌های ‌ Sirt-1و PGC-1α در بطن چپ رت‌های دیابتی، احتمالاً می‌تواند بیوژنز میتوکندری را بهبود دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of an aerobic exercise course on the genes expression of Sirt-1 and PGC-1α in the left ventricle of rats with type 2 diabetes

نویسندگان [English]

  • Seyedeh somayeh samaie 1
  • Ali Asghar Ravasi 2
  • Siroos Choobineh 3
  • Maryam Delfan 4
1 Phd Student in Sport Physiology, Alborz Campus, University of Tehran, Tehran, Iran.
2 Professor, Department of Exercise Physiology, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran. E-mail address: aaravasi@ut.ac.ir
3 Associate Professor, Department of Exercise Physiology, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, University of Tehran, Tehran
4 Assistant Professor, Department of Exercise Phyiology, Faculty of Sport Sciences, Alzahra University, Tehran, Iran
چکیده [English]

introduction:Regular aerobic exercise with proportionate intensity volume improved gene expression in the left ventricle of diabetic pations.The purpose of this study was to investigation of an aerobic exercise course on the genes expression of Sirt-1 and PGC-1α in the left ventricle of rats with type 2 diabetes.
methods:in the present experimental study, 18 diabetic male mice were divided into three groups of 6;Normal Control(NC), Diabetic Control(DC), Aerobic exercise(ET). diabetes was induced in all groups expected non diabetic control group by interaperitoneal injection of sereptozotocin(STZ) after12 hours fasting. glucose concentration was measured by glucose oxidase method. ELISA method was used to measure the insulin and HOMA-IR method was used to measure insulin resistance index.the expression of Sirt-1 and PGC-1α genes was determined by Real time- PCR and the groups were compared by one way anova test at the alpha level of 0.05.
Results:the genes expression of Sirt-1 and PGC-1α genes in the exercise group increased significantly compared to diabetic control(P= 0.001) and(P= 0.02), respectively.glucose index and insulin resistance were decreased in the exercise group.
Conclusion: aerobic exercise by regulating the genes expression of Sirt-1 and PGC-1α in the left ventricle of diabetic rats, could possibly improved mitochondrial biogenesis.

کلیدواژه‌ها [English]

  • aerobic exercise training
  • Sirt-1
  • PGC-1α
  • insulin resistance