تأثیر یک جلسه تمرین وامانده ساز به همراه مصرف مکمل MPC بر شاخص‌های آسیب عضلانی در مردان دوچرخه‌سوار جوان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، فیزیولوژی ورزشی، موسسه آموزش الی علامه قزوینی، قزوین، ایران

2 دانشیار، گروه علوم ورزشی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه بین المللی امام خمینی، قزوین، ایران

چکیده

آسیب‌های عضلانی در دوچرخه‌سواران حرفه‌ای همواره از مسائلی است که محققان علوم ورزشی به‌دنبال یافتن راهکارهای مناسب برای پیشگیری از آن بوده‌اند. هدف از این تحقیق بررسی تأثیر یک جلسه تمرین وامانده‌ساز به‌همراه مصرف مکمل MPC  بر شاخص‌های آسیب عضلانی در مردان دوچرخه‌سوار جوان بود. روش تحقیق از نوع نیمه‌تجربی و طرح تحقیق به شکل متقاطع بود که در آن 20 نفر از دوچرخه‌سواران حرفه‌ای دارای سابقه قهرمانی در استان و کشور بودند، به‌صورت نمونه‌گیری هدفمند و در دسترس در دو گروه مکمل و دارونما بررسی شدند. شرکت‌کنندگان گروه مکمل، 400 میلی‌گرم محلول حاوی پودر MPC به ازای هر کیلوگرم از وزن بدن را به‌همراه 400 سی‌سی آب و شرکت‌کنندگان گروه دارونما، محلول حاوی پودر مالتودکسترین (به ازای هر کیلو از وزن بدن 100 میلی‌گرم) را مصرف کردند و خون‌گیری دوم یک ساعت پس از مصرف مکمل‌گیری انجام گرفت. در مرحله بعد، پس از 10 دقیقه گرم کردن، آزمون وین گیت انجام گرفت و نمونه‌های خونی پس از پایان آزمون، 24 و 48 ساعت پس از آزمون گرفته شد. برای آزمون داده‌ها از تحلیل واریانس با اندازه‌های مکرر در سطح معنا‌داری 05/0≥ P استفاده شد. یافته‌های تحقیق نشان داد یک جلسه تمرین وامانده‌ساز به‌همراه مصرف MPC بر شاخص کراتین کیناز ((126/0=p) و لاکتات دهیدروژناز (526/0=p). دوچرخه‌سواران حرفه‌ای تأثیر معنا‌داری نداشت. سطح کراتین کیناز دوچرخه‌سواران حرفه‌ای پس از 24 ساعت و لاکتات دهیدروژناز دوچرخه‌سواران حرفه‌ای پس از 24 و 48 ساعت فعالیت وامانده‌ساز به‌ترتیب به بیشترین سطح خود نسبت به حالت استراحت رسید. به‌طور کلی می‌توان نتیجه گرفت که یک جلسه تمرین وامانده‌ساز به‌همراه مصرف مکمل MPC بر شاخص‌های آسیب عضلانی در مردان دوچرخه‌سوار جوان تأثیر معناداری ندارد. بنابراین می‌توان توصیه و راهکارهای تغذیه‌ای دیگری را ارائه کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of an exhausting training session with MPC supplementation on muscle injury indices in young cyclists

نویسندگان [English]

  • Milad Bagheri 1
  • Khadijeh Irandoust 2
  • Morteza Taheri 2
1 Graduated from Sports Nutrition from Allameh Qazvini University
2 Associate Professor, department of sport sciences, faculty of social sciences, Imam Khomeini International Unoversity, Qazvin, Iran.
چکیده [English]

Abstract

Background and Objectives: Muscle injuries in professional cyclists have always been one of the issues that sports science researchers have sought to find appropriate solutions to prevent. The aim of this study was to evaluate the effect of a grueling exercise session with MPC supplementation on muscle injury indices in young cyclists.
Materials and methods: The research method was quasi-experimental and the research design was cross-sectional in which 20 professional cyclists with a history of championship in the province and the country were studied by convenience sampling in two groups of supplement and placebo. Participants in the supplement group consumed 400 mg of solution containing MPC powder per kilogram of body weight with 400 cc of water, and participants in the placebo group consumed a solution containing maltodextrin powder (100 mg per kg of body weight) and a second blood sample was taken. It was done one hour after taking the supplement. In the next step, after 10 minutes of warm-up, the Wingate test was performed and blood samples were taken 24 and 48 hours after the test. Analysis of variance with repeated measures at the significance level of P ≥ 0.05 was used to test the data.
Results: Findings suggested that a grueling workout session with MPC consumption had no significant effect on creatine kinase index (p = 0.126) and lactate dehydrogenase (p = 0.526) Creatin kinase level of professional cyclists after 24 Hour and lactate dehydrogenase Professional cyclists reached their highest level of rest after 24 and 48 hours of strenuous activity, respectively.
Conclusion: In general, it can be concluded that a grueling session with MPC supplementation has no significant effect on muscle injury indices in young cyclists. Therefore, other nutritional recommendations and strategies can be offered.
Keywords: Exhaustive training, MPC supplement, muscle injury indicators.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Exhaustive training
  • MPC supplement
  • Muscle injury indices