تحلیلی بر نقش حمایت از حقوق مصرف‌کننده در گرایش به خرید تجهیزات ورزشی تولید ملی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، گروه رفتار حرکتی و مدیریت ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

2 استاد مدیریت ورزشی، گروه رفتار حرکتی و مدیریت ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

3 استادیار مدیریت ورزشی، گروه رفتار حرکتی و مدیریت ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

4 دانشگاه فنی لارنس، میشیگان، ایالات متحده آمریکا

5 استادیار مدیریت ورزشی، گروه علوم ورزشی، دانشگاه بین المللی امام رضا ع، مشهد، ایران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، تحلیلی بر نقش حمایت از حقوق مصرف‌کننده در گرایش به خرید تجهیزات ورزشی تولید ملی بود. روش پژوهش به لحاظ هدف کاربردی و از نوع پژوهش‌های توصیفی- پیمایشی می‌باشد که داده‌های آن به‌صورت میدانی جمع‌آوری گردید. جامعه‌ی آماری شامل کلیه‌ی مصرف‌کنندگان محصولات ورزشی در شهر مشهد می‌باشد که با توجه به نامحدود بودن جامعه‌ی آماری و با استفاده از جدول مورگان، تعداد 384 نفر به‌عنوان نمونه‌ی آماری انتخاب گردیدند. به‌منظور گردآوری داده‌ها از پرسشنامه‌ی استاندارد حمایت از حقوق مصرف‌کننده‌ (بذرگر و همکاران، 1393) استفاده شد. کلیه‌ی تحلیل‌های آماری با استفاده از نرم‌افزار SPSS، انجام پذیرفت. نتایج نشان داد که متغیرهای دسترسی به خدمات پس از فروش، تنوع محصول، تبلیغات، قیمت نسبت به کیفیت، دسترسی به قطعات یدکی، ضمانت‌نامه و چشم‌وهم‌چشمی در کالای خارجی نسبت به کالاهای داخلی برتری داشته، اما متغیرهای ارتقای منزلت و شأن اجتماعی، وجود ذهنیت منفی و اصلاح نظام تولید و توزیع در کالاهای داخلی بالاتر هستند. همچنین، سطح آگاهی و رضایت از حقوق مصرف‌کننده‌ی افراد، در حد متوسطی قرار دارد. بنابراین، می‌توان گفت که تولیدکنندگان داخلی با حمایت مناسب از مصرف‌کنندگان و تولید کالاهای باکیفیت و نزدیک به کالاهای خارجی، می‌توانند موجب گرایش مصرف‌کنندگان به خرید کالاهای داخلی و در نتیجه رونق اقتصاد کشور و کاهش بیکاری گردند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An analysis of the role of consumer law protection in the tendency to purchase nationally produced sports equipment

نویسندگان [English]

 • Bahador Azizi 1
 • Mahdi Talebpour 2
 • Zahrasadat Mirzazadeh 3
 • Jacqueline M. Stavros 4
 • Vahid Saatchian 5
1 Ph,D. Candidate in Sport Management, Motor Behavior and Sport Management Group, Faculty of Sports Sciences, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
2 Professor in Sport Management, Motor Behavior and Sport Management Group, Faculty of Sports Sciences, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
3 Assistant Professor in Sport Management, Motor Behavior and Sport Management Group, Faculty of Sports Sciences, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
4 Lawrence Technological University, Michigan, USA
5 Assistant Professor in Sport Management, Sports Sciences Group, Imam Reza International University, Mashhad, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study was to analyzing the role of consumer law protection in the tendency to purchase nationally produced sports equipment. The research method is applied in terms of purpose and is a descriptive-survey research whose data were collected in the field. The statistical population includes all consumers of sports products in the city of Mashhad due to the infinity of the statistical population and using the Morgan table, 384 people were selected as a statistical sample. A standard consumer rights questionnaire (Bazrgar et al, 2015) was used to collect data. All statistical analyzes were performed using SPSS software. The results showed that the variables of access to after-sales service, product variety, advertising, price to quality, access to spare parts, warranty, and keep up with the Joneses on foreign goods were superior to domestic goods, but the variables of promotion of social status, The existence of a negative mentality and reform of the production and distribution system in domestic goods are higher. Also, the level of awareness and satisfaction with the consumer rights of individuals is moderate. Therefore, it can be said that domestic producers, with proper support for consumers and the production of quality goods close to foreign goods, can lead consumers to buy domestic goods and thus the prosperity of the country's economy and reduce unemployment.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Reform of production and distribution system
 • Sports equipment
 • Strengthening national economy
 • Consumer law
 1. Bazrgar N. Investigating the role of consumer rights protection in the trend towards national production (case study of household appliances in Mashhad) [MSc]. Ferdowsi University of Mashhad, 2014, 79-86. (In Persian).
 2. Siami Namin F. [Observing consumer law is a valuable opportunity in production, distribution and supervision]. Business Weekly, Attachment to the Industrial Development Newspaper, 2011, 84, 39. (In Persian).
 3. Haghighi M. Hosseinzadeh M. [Comparison of the tendency to use domestic goods in Tehran with other parts of the world and study its consequences on the evaluation and preferences of products]. Journal of Management Researches in Iran, 2009, Vol. 13, Issue 4, 103-139. (In Persian).
 4. Micklitz HW. Howells G. Marques CL. Naude T. Dissemination of Consumer Law and Policy in Africa, Asia, the Americas, and Australia. Journal of Consumer Policy, 2018, 41:303–307.
 5. Bagherzadeh A. [A look at consumer rights]. Journal of Tarjoman Hasbe, 2002, Year. 3, No. 6, 26-45. (In Persian).
 6. Kele Oloi J. Consumer Definition. Abdul Rassol Qadek, Journal of Legal Research, 2000, 29-30. (In Persian).
 7. Jaberi E. Consumer Law. First Edition, Isfahan, Dadyar Publications, 2007, 83. (In Persian).
 8. Bagheri M. [Market-based economies and shortcomings in private law]. Law and Policy Research, 2006, No. 19, 41-89. (In Persian).
 9. Mostafa Montaghemi F. Ethics in e-commerce with Consumer Rights Protection. First Edition, Tehran, Institute of Business Studies and Research, 2009, 54-59. (In Persian).
 10. Ahangaran MR. Molakarimi Khouzani F. [Legal review of bank obligations]. Journal of Islamic Economics, 2010, 10, No. 40, 179-210. (In Persian).
 11. Ahmadloo M. Privacy in jurisprudence and law of Iran. First Edition. Tehran, Majd Publications, 2013, 45. (In Persian).
 12. Elsan M. Banking Law. First Edition, Tehran, Samt Publications, 2010, 39. (In Persian).
 13. Azadi MR. Consumer's Practical Rights. First Edition, Tehran, Majd Publications, 2011, 202. (In Persian).
 14. Ghaffari Farsani B. Consumer and his fundamental rights: A look at the consumer rights protection law. First Edition, Tehran, Institute for Business Studies and Research, 2009, 122-125. (In Persian).
 15. Research and Consumer Rights Research Group. Soroush Consumer. Consumer Protection Organization, 2012, No. 1, 25-36. (In Persian).
 16. Elsan M. Internet Banking Law. Second Edition, Tehran, Monetary and Banking Institute, 2013, 66-71. (In Persian).
 17. Hosseinian A. Support for consumers of electronic banking services [MSc]. Shahid Beheshti University, Tehran, 2011, 29-39. (In Persian).
 18. Zare A. Jamali J. The commitment of banks to protect the secrets of clients and the operation of converting assets into securities. Strategic Guideline, 2011, Year 20, No. 58, 301-332. (In Persian).
 19. Hayati B. The effect of observing consumer rights in attracting sports tourists in Ardabil [MSc]. Islamic Azad University, Ardabil Branch, 2018, 18. (In Persian).
 20. Teixeira A. Human Rights Based Approach to Grassroots Sports and Physical Activities. 2012, 1-15.
 21. Khani M. Fallah Z. Bahlakeh T. Bai N. [The Consequences of the Identity Theft Fear in the Sport Products Online Shopping From the Perspective of Physical Education Students]. Ann Appl Sport Sci, 2020, 1-11.
 22. Chiu W. Won D. Consumer-brand relationships in sports products and repurchase intention an application of the investment model. International Journal of Sports Marketing and Sponsorship, 2016, Vol. 17 No. 3, 243-259.
 23. Sports Retail Study. Findings from a central European consumer survey. Sports Business Group, 2020, 1-42.
 24. Jafari Hatfkhani N. Mohseni H. [Factors Influencing Consumers’ Behavior Change regarding National Goods using the Social Marketing Approach (Case Study: Iranian Men’s Clothing Industry)]. Journal of Modern Marketing Research, 2020, Year 10, No. 1, (36), 39-62. (In Persian).
 25. Hosseinzadeh A. Niazi M. Shafaei Moghadam E. [Explaining the effective factors on citizen's tendency to consumption of domestic goods, case study: Citizens of Kashan City]. Two Quarterly Journal of Islamic Economics, 2016, 13, 35-55. (In Persian).
 26. Valipouri, A. Pourkazemian H. [The effective factors on buying apparel]. Journal of Textile Science and Technology, 2016, 14, 37-42. (In Persian).
 27. Chiu W. Oh GE. Cho H. Impact of COVID-19 on consumers' impulse buying behavior of fitness products: A moderated mediation model. Journal of Consumer Behavior, 2021, 1–14.
 28. Milovanović S. Lukinović M. Nacionalno brendiranje. Službeni glasnik, Beograd, 2017.
 29. Dehghanpouri H. A Systematic Literature Review of Online Shopping in Sports Goods and Services: Considering the Role of Trust and Perceived Risk. Research in Sport Management and Marketing, 2021, 2 (2), 28-50.
 30. Jabbari Orang F. Naghizadeh-Baghi A. Nobakht F. The Effect of Sport Consumer’s Hostility on Purchasing Intention in Original and Copycat Brands. Research in Sport Management and Marketing, 2021, 2 (3), 12-27.
 31. Official Website of the Islamic Republic of Iran Broadcasting. National Day for Consumer Protection. 2018, 2. (In Persian).
 32. Shirazi A. Closing 70% of clothing manufacturers/supplying 95% of the country's clothing with smuggling. Tasnim News Agency, 2019. https://tn.ai/1735750 (In Persian).