تحلیلی بر نقش حمایت از حقوق مصرف‌کننده در گرایش به خرید تجهیزات ورزشی تولید ملی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، گروه رفتار حرکتی و مدیریت ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

2 استاد مدیریت ورزشی، گروه رفتار حرکتی و مدیریت ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

3 استادیار مدیریت ورزشی، گروه رفتار حرکتی و مدیریت ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

4 دانشگاه فنی لارنس، میشیگان، ایالات متحده آمریکا

5 استادیار مدیریت ورزشی، گروه علوم ورزشی، دانشگاه بین المللی امام رضا ع، مشهد، ایران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، تحلیلی بر نقش حمایت از حقوق مصرف‌کننده در گرایش به خرید تجهیزات ورزشی تولید ملی بود. روش پژوهش به لحاظ هدف کاربردی و از نوع پژوهش‌های توصیفی- پیمایشی می‌باشد که داده‌های آن به‌صورت میدانی جمع‌آوری گردید. جامعه‌ی آماری شامل کلیه‌ی مصرف‌کنندگان محصولات ورزشی در شهر مشهد می‌باشد که با توجه به نامحدود بودن جامعه‌ی آماری و با استفاده از جدول مورگان، تعداد 384 نفر به‌عنوان نمونه‌ی آماری انتخاب گردیدند. به‌منظور گردآوری داده‌ها از پرسشنامه‌ی استاندارد حمایت از حقوق مصرف‌کننده‌ (بذرگر و همکاران، 1393) استفاده شد. کلیه‌ی تحلیل‌های آماری با استفاده از نرم‌افزار SPSS، انجام پذیرفت. نتایج نشان داد که متغیرهای دسترسی به خدمات پس از فروش، تنوع محصول، تبلیغات، قیمت نسبت به کیفیت، دسترسی به قطعات یدکی، ضمانت‌نامه و چشم‌وهم‌چشمی در کالای خارجی نسبت به کالاهای داخلی برتری داشته، اما متغیرهای ارتقای منزلت و شأن اجتماعی، وجود ذهنیت منفی و اصلاح نظام تولید و توزیع در کالاهای داخلی بالاتر هستند. همچنین، سطح آگاهی و رضایت از حقوق مصرف‌کننده‌ی افراد، در حد متوسطی قرار دارد. بنابراین، می‌توان گفت که تولیدکنندگان داخلی با حمایت مناسب از مصرف‌کنندگان و تولید کالاهای باکیفیت و نزدیک به کالاهای خارجی، می‌توانند موجب گرایش مصرف‌کنندگان به خرید کالاهای داخلی و در نتیجه رونق اقتصاد کشور و کاهش بیکاری گردند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An analysis of the role of consumer law protection in the tendency to purchase nationally produced sports equipment

نویسندگان [English]

  • Bahador Azizi 1
  • Mahdi Talebpour 2
  • Zahrasadat Mirzazadeh 3
  • Jacqueline M. Stavros 4
  • Vahid Saatchian 5
1 Ph,D. Candidate in Sport Management, Motor Behavior and Sport Management Group, Faculty of Sports Sciences, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
2 Professor in Sport Management, Motor Behavior and Sport Management Group, Faculty of Sports Sciences, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
3 Assistant Professor in Sport Management, Motor Behavior and Sport Management Group, Faculty of Sports Sciences, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
4 Lawrence Technological University, Michigan, USA
5 Assistant Professor in Sport Management, Sports Sciences Group, Imam Reza International University, Mashhad, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study was to analyzing the role of consumer law protection in the tendency to purchase nationally produced sports equipment. The research method is applied in terms of purpose and is a descriptive-survey research whose data were collected in the field. The statistical population includes all consumers of sports products in the city of Mashhad due to the infinity of the statistical population and using the Morgan table, 384 people were selected as a statistical sample. A standard consumer rights questionnaire (Bazrgar et al, 2015) was used to collect data. All statistical analyzes were performed using SPSS software. The results showed that the variables of access to after-sales service, product variety, advertising, price to quality, access to spare parts, warranty, and keep up with the Joneses on foreign goods were superior to domestic goods, but the variables of promotion of social status, The existence of a negative mentality and reform of the production and distribution system in domestic goods are higher. Also, the level of awareness and satisfaction with the consumer rights of individuals is moderate. Therefore, it can be said that domestic producers, with proper support for consumers and the production of quality goods close to foreign goods, can lead consumers to buy domestic goods and thus the prosperity of the country's economy and reduce unemployment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Reform of production and distribution system
  • Sports equipment
  • Strengthening national economy
  • Consumer law