دوره و شماره: دوره 14، شماره 1، خرداد 1401 
تحلیل وضعیت هدفگذاری و تعریف ورزش در نظام تولید برنامه های ورزشی تلویزیون

صفحه 9-23

مهدی مرادی؛ محمود گودرزی؛ سید نصرالله سجادی؛ سید عبدالحمید احمدی


تاثیر تمرین تناوبی شدید و کورکومین بر محتوای کاسپاز 3 و بیان ژنی miR-30، miR-199a و miR-874 قلب موشهای در معرض آرسنیک

صفحه 25-42

ابوالفضل مجیدی؛ رقیه پوزش جدیدی؛ جبار بشیری؛ میر علی رضا نورآذر؛ کریم آزالی علمداری


ارتباط پلی مورفیسم ژن ACTN3 با عملکرد ورزشی پسران نوجوان

صفحه 57-68

سعیده وکیلی؛ معرفت سیاه کوهیان؛ شهناز میرزائی؛ مژده خواجه لندی


اثر تمرینات مقاومتی بر سطح سرمی ویسفاتین، مقاومت به انسولین، گلوکز و برخی شاخص‌های ترکیب بدنی در نوجوان چاق

صفحه 147-159

محمد ابراهیم بهرام؛ رقیه افرونده؛ محمد جواد پوروقار؛ حامد قیامی تکلیمی؛ سهیلا همتی


مدیریت بهینه انرژی در اماکن ورزشی زیرمجموعه وزارت نیرو با تاکید بر انرژی‌های تجدیدپذیر (مطالعه استان آذربایجان شرقی)

صفحه 161-176

سعید رسولی پره یوسفیان؛ جعفر برقی مقدم؛ حمید جنانی؛ محمد رحیم نجف زاده؛ افشین روشن میلانی