آزمون مدل اثربخشی استقرار سیستم اطلاعات مدیریت (MIS) در بهره وری تربیت بدنی واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی استان اصفهان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی ، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 دانشیار، گروه مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 دانشیار، گروه مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی ،واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

هدف از انجام این پژوهش آزمون مدل اثربخشی استقرار سیستم اطلاعات مدیریت (MIS) در بهره وری تربیت بدنی واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی استان اصفهان بود. روش تحقیق حاضر توصیفی همبستگی بود که به شکل پیمایشی و نگرش سنجی و با رویکرد مدل سازی معادلات ساختاری اجرا شد. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه‌ی رؤسا و معاونت‌های دانشکده‌ها و مدیران گروه‌های تربیت‌بدنی، اساتید هیئت علمی و حق التدریس تربیت بدنی، سرپرستان، مدیران و کارشناسان بخش‌های مختلف ورزشی دانشکده‌ها، گروه‌ها و ادارات تربیت بدنی 29 واحد دانشگاهی از دانشگاه‌های آزاد اسلامی استان اصفهان به حجم 202 نفر بود.
شیوه انتخاب نمونه به صورت تمام شمار بود. در این پژوهش از پرسشنامه محقق ساخته بهره وری سازمانی در بستر MIS استفاده شد که به طور اخص بهره وری تربیت بدنی واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی استان اصفهان و مؤلفه‌های مرتبط با آن را که ناشی از استقرار و به کار گیری سیستم اطلاعات مدیریت بود، مورد ارزیابی قرار داد. یافته های تحقیق در بخش استنباطی، آزمون مدل با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی مرتبه دوم بود که بر اساس شاخص های مورد نظر، برازش مدل مناسب گزارش شده است و مدل ارائه شده معنی‌دار بوده است (868/0=,AGFI 908/0=,GFI 002/1=,TLI 882/0=,NFI 1=,CFI 664/0=,PNFI 752/0=,PCFI 0001/0=,RMSEA 988/0=CMIN/DF). با توجه به این یافته ها پیشنهاد می گردد مسئولین در محیط های تحت مدیریت خود، نسبت به استقرار سیستم اطلاعات مدیریت حساس بوده و ارزش کار را درک نمایند تا اینکه از مزایای وجود چنین نظامی برخوردار گردند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Testing the effectiveness model of MIS deployment in physical education productivity of Islamic Azad University of Isfahan

نویسندگان [English]

  • Hesam Eshraghi 1
  • Farideh Ashrafganjouei 2
  • Mohammad Reza Esmaili 3
1 Department of Physical Education and Sport Sciences, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Sport Management Associate Professor, Department of Sport Science, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
3 Islamic Azad University of Central Tehran Branch
چکیده [English]

The purpose of this study was to test the effectiveness model of MIS deployment in the physical education productivity of Islamic Azad University of Isfahan. The method of the present research is descriptive which has been implemented in the form of survey and attitude measurement. The statistical population of this study includes all heads and deputies of faculties and directors of physical education departments, faculty and physical education faculty members, supervisors, managers and experts of different sports departments of faculties, groups and departments of physical education from 29 Islamic Azad universities in Isfahan. The volume was 202 people.
The sample selection method was integer
The instrument of this research was a researcher-made questionnaire that had two sections: demographic (demographic) and the main questions of the research, which specifically address the productivity of physical education units of the Islamic Azad University of Isfahan and its related components resulting from the establishment and operation the management information system will be evaluated.
Findings of the inferential part of model test using the second-order confirmatory factor model report the appropriate fit of the model and show the proposed model is significant (AGFI=0.868, GFI=0.908, TLI=1.002, NFI=0.882, CFI=1, PNFI=0.664, PCFI=0.752, RMSEA=0.0001, CMIN/DF=0.988). According to these findings, it is suggested that officials in the statistical community under study should evaluate the establishment of a management information system and benefit from it in their planning.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Effectiveness
  • Productivity
  • Physical Education
  • Management Information System
  • Efficiency