تیم‌های پایتخت برای درج برند اسپانسر مناسب‌ترند یا تیم‌های غیرپایتخت؟ مطالعه‌ای بر مبنای تکنیک ردیابی‌چشم در هواداران لیگ برتر فوتبال

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری تخصصی مدیریت ورزشی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استادیار مدیریت ورزشی، دانشگاه واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران

3 استادیار مدیریت ورزشی، دانشگاه واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

4 استادیار فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

تحقیق حاضر بر آن است که بر اساس تکنیک ردیابی چشم بررسی نماید که از بین تیم های لیگ برتر فوتبال تیم های پایتخت برای درج برند اسپانسر مناسب‌ترند یا تیم‌های غیرپایتخت. پژوهش حاضر، از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت نیمه تجربی می‌باشد. جامعة آماری پژوهش75 نفر در 5 گروه 15 نفره از هواداران مرد فوتبال رده سنی 18 تا 60 سال می‌باشد که به وسیلة دستگاه ردیاب چشم طبق پروتکل علم اعصاب مورد آزمایش قرار گرفتند. ا داده‌های حاصل جهت تحلیل کمی با استفاده از نرم افزار اس‌پی‌اس‌اس نسخه 25 به داده‌های کمی تبدیل شدند و تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی به عمل آمد و از تحلیل واریانس دو‌راهه با سطح اطمینان 95 (05/0P<) درصد استفاده شد. نتایج نشان داد که در بین تیم‌های غیر پایتخت تبلیغات اسپانسرها بهتر دیده می‌شوند؛ به نظر می‌رسد، اسپانسرها برای دست‌یابی به اهداف خود، یعنی بهتر دیده شدن و درنتیجه میزان فروش و افزایش درآمد کالاها و خدمات خود از طریق تبلیغات روی پیراهن ورزشکاران، باید اندیشه‌ها و پیام‌های خودآگاه و ناخودآگاه تماشاچیان را درک و تبلیغات خود را با پیام‌های خاص و مورد نظر مخاطب شان مناسب سازی کنند. چرا که طبق خروجی نمایه‌ها در محدوده عکس پیراهن تیم پرهوادار غیر پایتخت و در محدوده عکس دسته جمعی پیراهن تیم کم هوادار غیرپایتخت بالاترین میزان توجه به لوگوی اسپانسر داشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Are Capital Teams Better for Sponsor Brand Insertion or Non-Capital Teams? A study of eye tracking technique in Premier League fans

نویسندگان [English]

  • Dorsa Nazari 1
  • Mohammad Hami 2
  • Mohsen Bagherian 3
  • Nader Shakeri 4
1 Ph.D, Department of Sport Management،Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Assistant Professor of Sport Management, Branch Sari, Islamic Azad University, sari, Iran
3 Assistant Professor of Sport Management ،Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
4 Assistant Professor of Sport Physiology ،Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Due to the importance and role of sponsorship in football revenue sources of and spending huge sums on environmental advertising and advertising on Iranian premier league`s shirts by sponsors, the present study, Capital teams are better suited to sponsor brand or non-capital teams. based on neuroscience and eye tracking techniques. The present study has a practical purpose, and is semi-experimental in nature. The statistical population of the study consisted of 75 individuals selected from football spectators aged 18-60 years, all of whom were male and were tested with an eye tracking device according to the neuroscience protocol. For quantitative analysis, the obtained data were transformed into quantitative data using SPSS 25 software and data were analyzed using descriptive and inferential statistics. The variance analysis was used to test the hypotheses. The results showed that the Sponsors are better seen in non-capital advertising teams.. It seems sponsors need to understand the thoughts and conscious and unconscious messages of the audience and align their ads with specific and desired messages of their audiences in order to achieve their goals, i.e., to be seen better, and thus to increase the sales and revenue of their products and services through advertising on the athletes' shirts.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Commercial brand
  • Eye Tracking
  • Intense Support
  • Neural Marketing
  • Sponser ship