مقایسه تاثیردوازده هفته برنامه تمرینات موازی (مقاومتی-استقامتی) و تناوبی با شدت بالا بر نشانگرهای آتروژنیک، مقاومت به انسولین و سطوح سرمی پروتئین جاذب منوسیت -1 در زنان یائسه چاق

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی، گروه فیزیولوژی ورزشی، واحد بناب، دانشگاه آزاد اسلامی، بناب، ایران

2 استادیار گروه فیزیولوژی ورزشی، واحد بناب، دانشگاه آزاد اسلامی، بناب، ایران

3 دانشیار گروه فیزیولوژی ورزشی، واحد مهاباد، دانشگاه آزاد اسلامی، مهاباد، ایران

چکیده

فرایند یائسگی به دلیل تغییرات هورمونی با بروز چاقی و افزایش قابل توجه خطر ابتلا به بیماری‌های قلبی عروقی (CVD) همراه است. با این حال، مشخص شده است که انجام فعالیت‌های ورزشی استراتژی عملی و کاربردی برای پیشگیری و درمان چاقی و اختلالات قلبی متابولیکی مربوط به آن بوده و می‌تواند منجر به کاهش نشانگرهای خطرزای CVD می‌شود. لذا مطالعه حاضر با هدف بررسی و مقایسه تاثیر دوازده هفته برنامه تمرینات موازی و تناوبی با شدت بالا (HIIT) بر نشانگرهای آتروژنیک، مقاومت به انسولین و سطوح سرمی پروتئین جاذب منوسیت -1 (MCP-1) در زنان یائسه چاق انجام شد. بدین منظور، در یک مطالعه نیمه-تجربی 45 زن یائسه چاق، به طور تصادفی در سه گروه تمرینات HIIT ، تمرینات موازی و گروه کنترل جایگزین شدند. برنامه تمرینات سه روز در هفته و به مدت دوازده هفته انجام گرفت. قبل و بعد از تمرینات، نشانگرهای ترکیب بدن و نمونه‌های خونی کلیه‌ی آزمودنی‌ها در حالت ناشتایی مورد اندازه‌گیری و آنالیز قرار گرفت. یافته‌های مطالعه حاضر نشان داد که هر دو روش تمرین موازی و HIIT باعث بهبود معنی‌دار نشانگرهای ترکیب بدنی ، شاخص آتروژنیک پلاسما، مقاومت به انسولین و سطوح سرمی MCP-1 در زنان یائسه چاق شد (05/0>p). با این حال، اختلاف معنی‌داری بین اثرگذاری دو شیوه‌ی تمرینی بر این نشانگرها مشاهده نشد (05/0<p). به‌علاوه، تمامی این نشانگرها در گروه کنترل بدون تغییر باقی ماندند (05/0‌>p). لذا می‌توان انجام تمرینات ورزشی مذکور را بدون درنظر گرفتن شیوه تمرینی خاص، به زنان بعد از دوره یائسگی جهت تعدیل عوامل خطرزای بیماری‌های CVD توصیه نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of the Effect of Twelve Week of Concurrent (Resistance-Aerobic) and High-Intensity Interval Training on the Atherogenic, Insulin Resistance and Monocyte Chemoattractant Protein- 1 Indices in Obese Menopausal Women

نویسندگان [English]

  • Mahsoome Hatami 1
  • Reza Roshdi Bonab 2
  • Sirvan Atashak 3
1 MSc Student of Exercise Physiology, Department of Exercise Physiology, Bonab Branch, Islamic Azad University, Bonab, Iran
2 Assistant professor of Exercise Physiology, Bonab Branch, Islamic Azad University, Bonab, Iran
3 Associate professor of Exercise Physiology, Mahabad Branch, Islamic Azad University, Mahabad, Iran
چکیده [English]

The menopausal process is associated with obesity and a significant increase in the cardiovascular disease (CVD) risk due to hormonal changes. Nevertheless, it has been shown that exercise training is a practical strategy for the prevention and treatment of obesity and its cardiometabolic disorders, which can reduce the CVD risk factors. Hence, this study was conducted to compare and evaluate the effects of twelve week of concurrent and high-intensity interval training (HIIT) on the atherogenic, insulin resistance and monocyte chemoattractant protein-1 (MCP-1) indices in obese menopausal women. For this purpose, in a semi-experimental design 45 menopause obese women randomly assigned into three groups of HIIT, concurrent endurance and strength training and control groups. Training programs were done twelve week 3 times per week. Body composition indices and fasting blood samples of all subjects were measured at the pre-post of training. The results of this study showed that both type of exercise training methods significantly improved the body composition indices (weight, body fat percent, body mass index, waist to hip ratio), lipid profile and atherogenic index, insulin resistance and serumic concentration of the MCP-1 (p<0.05). However, there were no significant difference between two exercise training methods (p>0.05). Moreover, these biomarkers unchanged in the control group (p>0.05). Therefore it can be recommend these exercises training, independent of the specific training method, to moderate the CVD risk factors in postmenopausal women.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Concurrent training
  • High intensity interval training
  • CVD risk factors
  • Menopausal women
  • Obesity