تاثیر مصرف سیلی مارین و تمرینات پیلاتس بر شاخص های آنتروپومتریک، قند خون و برخی آنزیم های کبدی در زنان دیابتی مبتلا به چاقی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد یادگار امام خمینی (ره) شهر ری، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 استادیار گروه فیزیولوژی ورزشی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران .

3 کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج ، ایران.

چکیده

شیوع دیابت در میان جمعیت کم تحرک و مبتلا به چاقی بیش از سایرین است. هدف از این پژوهش، بررسی تاثیر مصرف سیلی مارین و تمرینات پیلاتس بر شاخص‌های آنتروپومتریک، قند خون و برخی آنزیم‌های کبدی در زنان دیابتی مبتلا به چاقی بود.
تعداد 60زن دیابتی مبتلا به چاقی ( 55-65 ساله با شاخص توده بدن بالای 30 ) به‌صورت نمونه‌گیری در دسترس انتخاب و به‌طور تصادفی در چهار گروه مصرف دارونما، مصرف مکمل سیلی مارین، تمرین پیلاتس، مصرف مکمل سیلی مارین+ تمرین پیلاتس قرار گرفتند. گروه‌های مکمل، قرص‌های حاوی 140میلی‌گرم عصاره سیلی مارین را سه بار در روز بعد از هر وعده غذایی مصرف کردند. گروه تجربی در برنامه‌ی تمرینی پیلاتس به مدت 12هفته، سه جلسه در هفته و هر جلسه یک ساعت شرکت کردند. داده‌ها با استفاده از آزمون تحلیل کواریانس 2 عاملی ( مکمل×تمرین ) در سطح معنی‌داری P<0.05 تجزیه و تحلیل شد.
نتایج نشان داد مصرف مکمل سیلی مارین موجب بهبود معنی‌دار قند خون و هموگلوبین گلیکوزیله شد. تمرینات پیلاتس موجب بهبود معنی‌دار BMI، توده چربی بدنی، قند خون، هموگلوبین گلیکوزیله و WHR شد. همچنین مصرف همزمان مکمل سیلی مارین و تمرینات پیلاتس موجب بهبود معنی‌دار هموگلوبین گلیکوزیله و آنزیم ALT شد ( 001/0P= ).
به نظر می‌رسد که مصرف سیلی مارین و تمرینات پیلاتس بر بهبود قند خون و برخی آنزیم‌های کبدی زنان دیابتی مبتلا به چاقی موثر است. بنابراین پیشنهاد می‌شود این بیماران از تمرینات پیلاتس به همراه مصرف سیلی مارین بهره ببرند.
واژگان کلیدی: آنزیم‌های کبدی، پیلاتس، دیابت، سیلی مارین، قند خون

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Silymarin and Pilates Training on Anthropometric Indices, Blood sugar and Some Liver Enzymes in Diabetic Women with Obesity

نویسندگان [English]

  • Saeedeh Shadmehri 1
  • Fariba Aghaei 2
  • Seyedeh Nasibeh Mirfallah Lialestani 3
1 assistant professor, Department of Physical Education and Sport sciences, Yadegar-e-Imam Khomeini (RAH) Shahre-Rey Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2 Assistant professor, Department of sport physiology, Karaj branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran.
3 MSc. Department of sport physiology, Karaj branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran.
چکیده [English]

Abstract
Background: The prevalence of diabetes is higher among the sedentary and obese population than others. The aim of this study was to investigate the effect of silymarin and pilates training on anthropometric indices, blood sugar and some liver enzymes in diabetic Women with Obesity.
Methods: In this semi-experimental study, sixty diabetic women with obesity (55-65 years with body mass index over 30) were selected by convenience sampling and randomly divided into four groups: placebo, silymarin supplementation, Pilates training, silymarin supplementation + Pilates training. The supplement groups received pills containing 140 mg of silymarin extract three times daily after each meal. The experimental group participated in Pilates training program for 12 weeks, three sessions per week, one hour each session. Data were analyzed using 2-factor analysis of covariance (supplement-exercise) at the P <0.05.
Results: The results showed that silymarin supplementation significantly improved FBS, HbA1C and WHR. Pilates training significantly improved BMI, body fat mass, FBS, HbA1C and WHR. also, Silymarin consumption and Pilates exercise significantly improved HbA1c and ALT enzyme activity (p=0.001).
Conclusion: According to the results, it seems that silymarin consumption and Pilates training are effective in improving blood sugar and some liver enzymes in obese diabetic women. Therefore, it is recommended that these patients benefit from Pilates training with silymarin.
Keywords: Blood Glucose, Diabetes, Liver Enzymes, Pilates, Silymarin.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Blood Glucose
  • Diabetes
  • Liver Enzymes
  • Pilates
  • Silymarin