پیشایندهای مدیریت ایمنی اماکن ورزشی در رویدادهای ورزشی؛ رویکردی کیفی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار مدیریت ورزشی موسسه آموزش عالی غیردولتی ادیب مازندران

2 کارشناس ارشد مدیریت ورزشی موسسه آموزش عالی غیردولتی ادیب مازندران

چکیده

هدف از انجام این پژوهش ، شناسایی پیشایندهای مدیریت ایمنی اماکن ورزشی در رویدادهای ورزشی در کشور با رویکردی کیفی بوده است. تحقیق حاضر از منظر پارادایم از نوع تحقیقات تفسیری، رویکرد کیفی، استراتژی گرندد تئوری و تاکتیک تحلیل محتوای پنهان بوده است. روش جمع آوری داده ها در تحقیق به شکل مصاحبه عمیق با 17 نفر از کارشناسان مجرب مشتمل بر اساتید دانشگاه و خبرگان تجربی در حوزه مدیریت ایمنی و امنیت رویدادهای ورزشی بوده است. شیوه نمونه گیری به صورت غیر‌تصادفی و هدفمند بوده و مصاحبه ها تا موقعی پیش رفت که اشباع نظری در خصوص سوالات و اهداف تحقیق به دست آمد. قالب اطلاعات به دست آمده از طریق مصاحبه ها به دو صورت صدا و متن بوده و تجزیه و تحلیل آنها از طریق نرم افزار MAXQDA 18 انجام شد. یافته های این تحقیق نشان داد که مدیریت ایمنی اماکن ورزشی در رویدادهای ورزشی به طور معنی داری متأثر از چهار عامل مدیریتی، زیرساختی، بهداشت و زیست محیطی و حقوقی و اخلاقی می باشد. که خود شامل 40 مقوله فرعی می باشند. با مقایسه یافته های حاصل از این تحقیق و مطالعات دیگر می توان الگویی را طراحی نمود تا بر اساس آن بتوان به مقوله مدیریت ایمنی و امنیت اماکن ورزشی در رویدادهای ورزشی از زوایای مختلف نگریست و با در نظر گرفتن الزامات حقوقی و قواعد اخلاقی و طراحی زیرساخت های متناسب با استاندارد و تهیه و تدوین چارچوب های بهداشتی و پزشکی، به صورت بهینه بتوان رویدادهای ورزشی را مدیریت نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Prerequisites for safety management of sports venues in sporting events; a qualitative approach

نویسندگان [English]

  • Bahare Soleymani Tapesari 1
  • Maryam Mirshekari 2
1 Assistant Professor of Sport Management, Adib Mazandaran Institute of Higher Education
2 MSc of Sport management, Adib Mazandaran Institute of Higher Education
چکیده [English]

The purpose of this study was to identify the antecedents of safety management of sports venues in sports events in Iran with a qualitative approach. The data collection method was in the form of in-depth interviews with 17 experienced experts including university professors and experimental experts in the field of safety and security management of sports events. The sampling method was non-random and purposeful, and the interviews proceeded until a theoretical saturation of the research questions and objectives was obtained. The information obtained through interviews was in the form of audio and text and their analysis was done through MAXQDA 18 software. The researcher has extracted the concepts after the open coding process of the interviews. Then, through axial coding, it categorized the enumerated concepts into different categories, and finally, through selective coding, designed a model consisting of antecedents and factors affecting the safety management of sports venues in sporting events. The findings of this study showed that the safety management of sports venues in sporting events is significantly affected by four factors: management, infrastructure, health and environment, and legal and ethical. Which themselves include 48 subcategories. By comparing the findings of this research and other studies, a model can be designed to look at the issue of safety management and security of sports venues in sporting events from different angles, taking into account the legal requirements and ethical rules and infrastructure design. Compliant with the standard and preparation of health and medical frameworks, sports events can be optimally managed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Antecedents
  • Safety Management
  • sport places
  • Sports events
  • Qualitative approach