مدیریت بهینه انرژی در اماکن ورزشی زیرمجموعه وزارت نیرو با تاکید بر انرژی‌های تجدیدپذیر (مطالعه استان آذربایجان شرقی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی مدیریت راهبردی ورزش، گروه تربیت بدنی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

2 استادیار، گروه تربیت بدنی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

3 مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره شرکت برق منطقه ای آذربایجان

چکیده

از آنجا که توسعه انسانی در ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی و زیست -محیطی در گرو تولید و مصرف بهینه انرژی است بنابراین تامین انرژی پایدار یک اصل ضروری در جهت توسعه است. با توجه به اهمیت اماکن ورزشی و اهمیت مصرف انرژی در این اماکن، لذا این تحقیق با هدف مدیریت بهینه انرژی در اماکن ورزشی زیرمجموعه وزارت نیرو با تاکید بر انرژی‌های تجدیدپذیر اجرا گردید. روش تحقیق حاضر به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ نحوه گردآوری داده‌ها، توصیفی – تحلیلی بود. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل تمام اماکن ورزشی زیرمجموعه وزارت نیرو و به صورت موردی صنعت برق استان آذربایجان شرقی بود. بر اساس یافته‌های تحقیق مشخص گردید که تعرفه برق در اماکن ورزشی دارای پروانه بهره برداری (تعرفه مصارف عمومی، فرهنگی ورزشی) بوده و پایین بودن این تعرفه نسبت به تعرفه (مصارف کشاورزی، مصارف خانگی، مصارف تجاری و ...) انگیزه مدیریت مصرف و مدیریت هزینه را از بین برده است. استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر در این اماکن به عنوان مجموعه دولتی و همچنین در صورت واگذاری به بخش خصوصی با نگاه مدیریت خصوصی دارای مزایای انگیزشی سرمایه گذاری نبوده و توجیه اقتصادی ندارد. بر اساس نرخ بازده بر مبنای 10400 ریال سرمایه گذاری آزاد نرخ بازگشت سرمایه 13.73 و مدت بازگشت سرمایه 83 ماه و بر اساس نرخ بازده بر مبنای 560 ریال دولتی نرخ بازگشت سرمایه 12.4-و مدت بازگشت سرمایه بیش از 240 ماه بوده و در مدت زمان عمر مفید پروژه که 20 سال است، بازگشت سرمایه مقدور نیست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

optimal energy management in sports venues under the Ministry of Energy with emphasis on renewable energy (East Azerbaijan Province)

نویسندگان [English]

  • Saeed Rasouli pareh yousefian 1
  • Jaffar Barghi Mogaddam 2
  • Hamid Janani 2
  • Mohammad Rahim Najafzadeh 2
  • afshin roshan milani 3
1 PhD Student in Strategic Soprt Management, Department of Physical Education, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Physical Education, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran.
3 Managing Director and Chairman of the Board, Azerbaijan Regional Electricity Company
چکیده [English]

Human development in various economic, social and environmental dimensions depends on the optimal production and consumption of energy, so sustainable energy supply is an essential principle for development. Given the importance of sports facilities and the importance of energy consumption in these facilities, this study was conducted with the aim of optimal energy management in sports venues under the Ministry of Energy with emphasis on renewable energy. The method of the present study is applied in terms of purpose and descriptive-analytical in terms of how to use the data. The statistical population of the present study includes sports facilities under the Ministry of Energy and, on a case-by-case basis, the electricity industry of East Azerbaijan Province. Based on the research findings, it was determined that electricity tariffs in sports venues have exploitation licenses (public consumption, cultural and sports tariffs) and the lowness of this tariff compared to tariffs (agricultural, domestic, commercial, etc.) motivates consumption management and Cost management has eliminated. The use of renewable energy in these places as a government complex and also in case of transfer to the private sector from the point of view of private management does not have investment incentive benefits and has no economic justification. Based on the rate of return based on 10400 Rials of free investment, the rate of return on investment is 13.73 and the payback period is 83 months, and based on the rate of return based on 560 Rials, the rate of return on investment is 12.4 a

کلیدواژه‌ها [English]

  • Economic justification
  • Feasibility
  • Renewable energy
  • Sport venues
  • Technical justification