ارتباط پلی مورفیسم ژن ACTN3 با عملکرد ورزشی پسران نوجوان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران،

2 استاد گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران،

3 دانشجوی دکتری گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران،

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی ارتباط پلی مورفیسم ژن ACTN3 با عملکرد ورزشی پسران نوجوان بود. آزمودنی‌ها شامل 86 نوجوان پسر 12-8 ساله شهر اردبیل بودند. عملکرد ورزشی سنجش شده شامل استقامت عضلات انگشتان دست، استقامت عضلات شکم، استقامت عضلانی کمربند شانه، توان، آمادگی قلبی تنفسی و سرعت بود که به روش میدانی اندازه‌گیری شد. پلی مورفیسم‌های ژن ACTN3 با استفاده از واکنش زنجیره‌های پلیمراز تترا آرمز (Tetra-ARMs PCR) و توالی‌یابی مستقیم DNA از طریق نمونه بزاقی تعیین و مورد مقایسه قرار گرفت. از آزمون خی دو جهت بررسی پلی مورفیسم ژن ACTN3 و رابطه بین عملکرد ورزشی و پلی مورفیسم‌های ژن ACTN3 استفاده شد. نتایج آزمون توافقی خی دو نشان دهنده تفاوت معنادار در فراوانی پلی مورفیسم ژن ACTN3 در آزمودنی‌‌ها بود که به‌ترتیب بیشترین فراوانی در ژنوتیپ هتروزیگوت (RX)، هموزیگوت سالم یا وحشی (RR) و هموزیگوت متانت (XX) بود (01/0P= ). در بررسی رابطه بین پلی مورفیسم های ژن ACTN3 و عملکرد ورزشی نوجوانان در سه سطح (ضعیف، متوسط و خوب) نشان دهنده رابطه معنادار تنها در نتایج آزمون استقامت هوازی بود (02/0P=). می‌توان نتیجه گرفت که آزمودنی‌های داری ژنوتیپ RR به‌ترتیب داری عملکرد بهتری در توان، آمادگی قلبی تنفسی، استقامت عضلات شکم، انعطاف بود و آزمودنی‌های داری ژنوتیپ RX به‌ترتیب داری عملکرد بهتری در استقامت عضلات انگشتان دست، سرعت استقامت، عضلات کمربند شانه، انعطاف پذیری و توان بودند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The relationship between ACTN3 gene polymorphism and athletic performance of Adolescents male

نویسندگان [English]

  • Saeede Vakili 1
  • Marefat Siahkohian 2
  • Shahnaz Mirzaee 1
  • Mojdeh Khajehlandi 3
1 Master student, faculty of educational sciences and psychology, Mohaghegh Ardabili of University, Ardabil, Iran.
2 Professor, faculty of educational sciences and psychology, Mohaghegh Ardabili of University, Ardabil, Iran.
3 PhD student, faculty of educational sciences and psychology, Mohaghegh Ardabili of University, Ardabil, Iran.
چکیده [English]

The aim of the present study was to investigate the relationship between ACTN3 gene polymorphism and adolescents male' exrcise performance. Subjects included 86 adolescents male of 8-12 year old boys from Ardabil city. ,endurance of the muscles of the fingers, endurance of the abdominal muscles, muscular endurance of the shoulder girdle, strength, cardiorespiratory fitness and speed was measured. The polymorphism of the ACTN3 gene was determined and compared using the Tetra-ARMs PCR polymerase chain reaction and direct DNA sequencing through a salivary sample. Chi-square test was used to evaluate polymorphisms. The results showed a significant difference in the frequency of polymorphism of ACTN3 gene in the subjects, which were the highest frequency in heterozygous genotype (RX), healthy or wild homozygote (RR) and homozygous metantisot (XX), respectively. The relationship between ACTN3 gene polymorphisms and students' athletic performance at three levels (weak, medium and good) showed a significant relationship only in the results of aerobic endurance test. It can be concluded that the subjects with RR genotype had better performance in strength, cardiorespiratory fitness, abdominal muscle endurance, flexibility , and the subjects with RX genotype were better. The sequence performed better in endurance of the fingers, the speed of endurance, the muscles of the shoulder girdle, the flexibility and the strength.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Talent Search
  • α Actinin-3
  • Alell
  • Genotype
  • Tetra-ARMs PCR