اثر تمرینات مقاومتی بر سطح سرمی ویسفاتین، مقاومت به انسولین، گلوکز و برخی شاخص‌های ترکیب بدنی در نوجوان چاق

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزشی،گروه تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، دانشکده علوم‌تربیتی و روانشناسی دانشگاه محقق اردبیلی،اردبیل، ایران

2 دانشیار فیزیولوژی ورزشی، گروه تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، دانشکده علوم‌تربیتی و روانشناسی دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

3 دانشیار فیزیولوژی ورزشی، گروه تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، دانشکده علوم‌انسانی دانشگاه کاشان، کاشان

4 دانشجوی کارشناسی‌ارشد فیزیولوژی ورزشی، گروه تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، دانشکده علوم‌تربیتی و روانشناسی دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

چکیده

به نظر می‌رسد چاقی منجر به التهاب و نقص در عملکرد انسولین می‌شود. ورزش با تحریک ویسفاتین می‌تواند نقش شبه انسولینی داشته باشد. هدف از مطالعه حاضر بررسی اثر ده هفته تمرین مقاومتی بر سطح سرمی ویسفاتین و مقاومت به انسولین در نوجوانان چاق بود. در این مطالعه‌ نیمه‌تجربی، تعداد 16 نفر از نوجوانان پسر چاق با میانگین سن (61/0±94/17) سال و شاخص توده بدنی بین 30 تا 35kg/m2 ، به‌صورت هدفمند انتخاب و به‌طور تصادفی، به تساوی در دو گروه تجربی و شاهد قرار گرفتند. گروه تمرین، برنامة تمرین مقاومتی را با شدت 40 تا 85 درصد 1RM، سه جلسه در هفته، به مدت ده هفته اجرا کردند. قبل از شروع برنامه تمرینی و 48 ساعت پس از آخرین جلسه تمرین مقادیر ویسفاتین، شاخص‌های قندی و ترکیب‌بدنی اندازه‌گیری شد. تحلیل داده‌ها با استفاده از آزمون t وابسته و تحلیل کوواریانس در سطح معنی‌داری 05/0 P<انجام شد تحلیل داده‌‌ها نشان داد که بعد از ده هفته تمرین مقاومتی، سطح سرمی ویسفاتین پلاسما (001/0=P، 81/375=F)، مقاومت به انسولین (001/0=P، 87/196=F)، انسولین (001/0=P، 62/325=F)، گلوکز (001/0=P، 99/66=F) و درصد چربی (03/0=P، 57/5=F) در گروه تجربی نسبت به کنترل به‌طور معنی‌داری کمتر است. هرچند وزن (15/0=P، 26/2=F) و شاخص توده بدن (20/0=P، 81/1=F) در مقایسه بین‌گروهی با کاهش همراه بود، اما معنی‌دار نشد. به نظر می‌رسد تمرینات مقاومتی با اثر بر ویسفاتین پلاسما و تقویت عملکرد شبه ‌انسولینی آن، می‌تواند در بهبود شاخص‌های قندی و ترکیب‌بدنی در افراد چاق مؤثر باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of resistance training on serum visfatin, insulin resistance, glucose and some body composition indices in obese adolescents

نویسندگان [English]

  • Mohammad ebrahim Bahram 1
  • Roghaye Afroonde 2
  • Mohammad javad Pourvaghar 3
  • Hamed Ghiyami Taklimi 1
  • Soheila Hemmati 4
1 Ph.D. Students in Sports Physiology, Department of Physical Education and Sport Sciences, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran
2 Associate Professor of Sports Physiology, Department of Physical Education and Sport Sciences, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran
3 Associate Professor, Department of Physical Education and Sport Sciences, University of kashan, kashan, Iran
4 Master. Students in Sports Physiology Department of Physical Education and Sport Sciences, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran
چکیده [English]

Obesity seems to lead to inflammation and impaired insulin function. Exercise can play a quasi-insulin role by stimulating visfatin. The aim of this study was to investigate the effect of 10 weeks resistance training on visfatin and insulin resistance in obese adolescents. In this semi-experimental study, 16 adolescent obese boys with Mean age (17.93±0.61) years a body mass index of 30 to 35 kg/m2 were purposefully selected and randomly and equally divided into experimental and control groups. The training group performed a resistance training program with an intensity of 40 to % 851RM, three sessions per week, for ten weeks. Before the start of the training program and 48 hours after the last training session, the values of visfatin, glycemic index and body composition were measured. Data analysis was performed using dependent t-test and covariance analysis at a significance level of P<0.05. Data analysis showed that after 10 weeks of resistance training, serum levels of plasma visfatin (P=0.001, F=375.81), insulin resistance (P=0.001, F =1967.87), insulin (P= 0.001, F= 325.62, glucose (P= 0.001, F=66.99) and fat percentage (P= 0.03, F= 5.57) in the experimental group in terms of control. You have less although weight (P=0.15, F=2.26) and body mass index (P=0.20, F=1.81) were associated with a decrease in intergroup comparison, it was not significant. Resistance training appears to be effective in improving glycemic index and body composition in obese individuals by acting on visfatin plasma and enhancing its insulin-like function.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Visfatin
  • Obese Adolescents
  • Resistance Training
  • Insulin Resistance
  • Body Composition