سازگاریهای تحریکی و مهاری مسیر قشری- نخاعی در تغییرات قدرت ناشی از تمرین مقاومتی در افراد تمرین نکرده بر مبنای تحریک مغناطیسی فراجمجمهای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

2 استاد، دانشکد تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران (نویسنده مسئول)

3 دانشیار پژوهشکده علوم شناختی و مغز، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

4 دانشیار فیزوتراپی دانشکده علوم پزشکی و سلامت، دانشگاه موناش، ملبورن، استرالیا

چکیده

با توجه به نقش سازگاری‌های عصبی در مراحل اولیه تمرین مقاومتی، هدف از تحقیق حاضر تعیین سازگاری‌های مسیر تحریکی و مهاری قشری- نخاعی دو عضله موافق(دوسر بازویی) و مخالف(سه سر بازویی) به دنبال چهار هفته تمرین مقاومتی با استفاده از دستگاه تحریک مغناطیسی فراجمجمه‌ای (TMS) بود. 10 فرد سالم تمرین نکرده (قد(سانتی متر 176/8±4.51 و شاخص توده بدنی(گیلوگرم بر متر مربع)23.16±2.61)) به صورت داوطلبانه در این تحقیق شرکت کردند. پروتکل تمرین چهار هفته تمرین جلو بازو با دمبل شامل چهار ست شش تا هشت تکرار با 80 درصد یک تکرار بیشینه با 5/2 دقیقه استراحت بین ست‌ها بود. برای ارزیابی MEP و CSP از سطح زیر منحنی که بر اساس شدت‌های مختلف برونده دستگاه TMS بدست آمده بود، استفاده شد. از آزمون آنوای مکرر و آزمون تعقیبی بونفرونی برای مقایسه جفت زوجی ها استفاده شد. نتایج تحقیق افزایش 21 درصدی در هفته دوم و 33 درصدی در هفته چهارم در قدرت عضله دوسربازویی و فقط در هفته چهارم افزایش 15 درصدی در قدرت عضله سه سربازویی نشان داد. سطح زیر منحنی MEP در عضله دوسربازویی افزایش معنادار بعد چهار هفته تمرین نشان داد(p<0.001) در حالی که عضله سه سربازویی تغییر معنادار نداشت(p=0.908). همچنین نتایج CSP عضله دوسربازویی و سه سر بازویی بعد چهار هفته تمرین کاهش معنادار نشان داد(p>0.05).همچنین نتایج رگرسیون نشان داد که افزایش قدرت با عوامل تحریکی و مهاری رابطه خطی نداشت. نتایج این تحقیق نشان داد که پاسخ های قشری- نخاعی به تمرین مقاومتی در اندام فوقانی تنها محدود به عضله تمرین کرده نیست و سیستم عصبی برای افزایش قدرت از طریق تعدیل نواحی قشری سازگاری‌های متفاوتی برای دو عضله موافق و مخالف به وجود می آورد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Adaptations of cortical-spinal excitatory and inhibitory pathways in strength changes caused by resistance training in untrained individuals Based on Transcranial Magnetic Stimulation

نویسندگان [English]

  • Aref Basereh 1
  • Hamid Rajabi 2
  • Shahriar Gharibzadeh 3
  • Shapour jaberzadeh 4
1 Ph.D. student in Exercise Physiology, Kharazmi University, Tehran, Iran
2 Professor, Department of Exercise Physiology, Kharazmi University, Tehran, Iran (Corresponding Author)
3 Associate Professor, Institute of Cognitive and Brain Sciences, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
4 Associate Professor, Department of Physiotherapy, Faculty of Medicine, Nursing and Health Sciences, Monash University, Melbourne, Australia
چکیده [English]

Due to the role of neural adaptations in the primary stages of resistance training, this study aimed to determine the adaptations of cortical-spinal excitatory and inhibitory pathways in strength changes in agonist and antagonist muscles after 4 weeks of resistance training using TMS. 10 healthy untrained individuals participated in this study voluntarily. The training protocol included 4-week of seated one-arm dumbbell curl training with 80% of a one-repetition maximum. To assess MEP and CSP, the area under the curve (AURC) was used, which was obtained based on different intensities of the TMS. Repeated-measures ANOVA and Bonferroni were used to analyze the data. The results showed a 21% and 31% increase in agonist muscle strength in weeks 2 and 4 respectively. In contrast, the antagonist muscle just showed a 15% increase in strength in the fourth week. The area under the MEP curve showed a significant increase after 4 weeks of training (p <0.001) in biceps but not in triceps. In addition, CSP showed a significant decrease in biceps and triceps after 4-week (p> 0.05). However, the changes in corticospinal function were not associated with increased muscle strength. The results of this study showed that cortical-spinal responses to resistance training in the upper body are not limited to trained muscles and the nervous system to increase strength by modulating the cortical areas creates different adaptations for both agonist and antagonist muscles.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Agonist
  • Antagonist
  • coactivation
  • Neural adaptations
  • Resistance training