تحلیل عوامل توسعه اقتصادی فوتبال ایران بر اساس نظریه داده بنیاد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه مدیریت ورزشی، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران.

2 استادیار گروه مدیریت ورزشی، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران.

3 دانشیار، گروه مدیریت ورزشی، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران.

چکیده

 فوتبال به‌عنوان یک رشته پرطرفدار بین‌المللی به‌سبب دارا بودن حامیان و هواداران زیاد، می‌تواند سهم زیادی در توسعه اقتصادی هر کشوری داشته باشد. ازاین‌رو هدف از این تحقیق تحلیل عوامل توسعه اقتصادی فوتبال ایران بود. تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر نوع داده‌های جمع‌آوری‌شده کیفی بود که از روش نظریه داده‌بنیاد با رویکرد اشتراوس و کوربین استفاده شد. جامعه آماری متخصصان امر مدیریت ورزشی صاحب‌نظر در حیطه ورزش فوتبال، تشکیل دادند. نمونه‌گیری تحقیق از نوع گلوله‌برفی بود که داده‌ها پس از 15 مصاحبه عمیق نیمه‌ساختاریافته به اشباع نظری رسید. داده‌ها در سه سطح کدگذاری باز، محوری و انتخابی تجزیه‌وتحلیل شد. یافته‌های پژوهش، در چهار دسته اصلی توسعه اقتصادی وابسته به سیاستگذاری فوتبال (مدیریتی، محیطی کلان، ساختاری و زیرساخت باشگاه‌ها)، وابسته به باشگاه‌های فوتبال (بازیکنان، هواداران، بازاریابی و تکنولوژیک)، وابسته به ذات فوتبال (کیفیت بازی‌ها و موارد اجرایی بازی‌ها) و موارد مربوط به نرم جهانی (مدیریتی، زیرساختی، درآمد و هزینه و خدمات) به تعداد چهار مقوله و 14 کد محوری و 225 کد باز شناسایی شدند. از یافته‌های مذکور استنباط می‌شود که عوامل مربوط به توسعه اقتصادی فوتبال از ریشه فوتبال و در ادامه باشگاه‌های فوتبال در محور اصلی توسعه و با حمایت و پشتیبانی سیاستگذاری داخلی و محیط بیرونی انجام می‌گیرد.  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of economic development factors of Iranian football based on Grounded theory

نویسندگان [English]

 • Mehran Jafari 1
 • Mohammadreza Esmailzade Ghandhari 2
 • Hasan Fahim Davin 2
 • Hossein Peymani Zad 3
1 PhD student, Department of Physical Education, Mashhad Branch, Islamic Azad University, Mashhad, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Physical Education, Mashhad Branch, Islamic Azad University, Mashhad, Iran
3 Associate Professor of Sport Management, Mashhad Branch, Islamic Azad University, Mashhad, Iran
چکیده [English]

Football, as a popular international sport, has a large share in the development of each country's economy due to its large number of supporters and fans. Therefore, in order to develop any country in the world today, this field must be developed in the country and this research has been done with the aim of designing the economic development model of Iranian football. The present research was applied in terms of purpose and qualitative in terms of type of data used. The statistical population of the research included all sports management experts who have been experts in the field of sports, especially football . The research sampling method was holistic, which had reached theoretical saturation after 15 deep semi-structural interviews. According to the research findings, four main categories of economic development related to football policy (Managerial, macro environment, structural, club infrastructure), Affiliated with football clubs (players, fans, marketing, technology), dependent on the nature of football (game quality, game execution cases) and Items related to the global norm (management, infrastructure, revenue and expenditure and services) were identified in 4 categories, 14 core codes and 225 open codes. It can be deduced from the above findings that the factors related to the economic development of football from the roots of football and then football clubs in the main axis of development and with the support of domestic and external policy.

کلیدواژه‌ها [English]

 • coding
 • development
 • football economics
 • modeling
 1. Akbari asl hasouni K, Badri Azarin Y, Khodadadi M R. The Developmental Analysis of The Business of The Iranian Soccer Premier League. 3. 2020; 8 (28) :147-158. (in persian).
 2. Afshari Pour, N., Hakak Zadeh, M., Razaghi, M. An Entrepreneurial Capacity Model in Iran's Sports Industry with a Combination of Design Approaches. Strategic Studies on Youth ans Sports, 2021; 20(53): 193-212. doi: 10.22034/ssys.2021.463
 3. Kruszyńska E, Poczta J. Hierarchy of Factors Affecting the Condition and Development of Sports and Recreation Infrastructure—Impact on the Recreational Activity and Health of the Residents of a City (Poznan Case Study). International journal of environmental research and public health. 2019 Jan;16(4):556.
 4. Seifpanahi Shabani J, Khosromanesh R, Brakhas H. Designing a model factors affecting on the sport Performance and success of football clubs. 3. 2022; 9 (35) :161-177
 5. Elahi A, Sajjadi N, Khabiri, M, Abrishami H, 2009, Barriers to the Development of Income Attraction from Financial Support in the Football Industry of the Islamic Republic of Iran. Sport Management Studies, 2009,28:89-202. (Persian)
 6. Lamont M, Hing N, Gainsbury S. Gambling on sport sponsorship: A conceptual framework for research and regulatory review. Sport Management Review. 2011 Aug 1;14(3):246-57.
 7. Benar, N., Ramezaninegad, R., khabiri, M., kazemnegad, A., Malekakhlagh, E. The Survey of Sport Sponsorship Objectives in Iran Super Leagues. Journal of Sport Management, 2012; 4(14): 161-176. doi: 10.22059/jsm.2012.28910. (in persian)
 8. Arraya M, Pellissier R, 2013, Productivity measurement in a sports organization,17(1):98-127.
 9. Guzmán I, Morrow S, 2007, Measuring efficiency and productivity inprofessional football teams: evidence from the English Premier League.Springer-Verlag.
 10. Zhang J. J, Brandon Mastromartino E. K, Qian T, Y. Nauright J, 2018, "The sport industry in growing economies: critical issues and challenges", International Journal of Sports Marketing and Sponsorship, 19 (2), 110-126.
 11. Afshari M, Fattah Pourmorandi M, Mir Safaian H, Mohammad Hassan F, 2018, Financial support: An approach to attracting capital for projects in West Azerbaijan Province, Sports Management Studies, 10, (47): 67-84. (Persian)
 12. Swinnen J, Vandemoortele T. Sports and development: an economic perspective on the impact of the 2010 World Cup in South Africa. ICSSPE Bulletin. 2008 Mar;53:1-6.
 13. Morrow S, 2004, The Financial Crisis in Scottish Football. Scottish Affaires, 47: 48-57.
 14. Hamil, S. Walters, G. 2010. Financial performance in English professional football: an inconvenient truth, Soccer & Society, 11(4):354-372.
 15. Terekli S, Çobanoğlu HO. Developing economic values in football: Example of Turkish Football Federation. Open Access Library Journal. 2018 Feb 8;5(2):1-4.
 16. Miragaia D, Ferreira J, Carvalho A, Ratten V. Interactions between financial efficiency and sports performance: Data for a sustainable entrepreneurial approach of European professional football clubs. Journal of Entrepreneurship and Public Policy. 2019 Jul 19.
 17. Galariotis E, Germain C, Zopounidis C. A combined methodology for the concurrent evaluation of the business, financial and sports performance of football clubs: the case of France. Annals of Operations Research. 2018 Jul;266(1):589-612.
 18. Rezaei, Shamseddin, Salehipour, Mojgan. Analysis of Effective Factors in Development of Iran Sport Industry using Grounded Theory Approach. Journal of Human Resource Management in Sport. 2019 / Vol. 6 / No. 1 / Pages 89-107.
 19. Moradi, J., Nazari, R., Moradi, M. Analysis of effective economic and financial barriers on development and sustainable performance of Iranian football industry based on Grounded Theory. Sport Management and Development, 2019; 8(3): 154-166. doi: 10.22124/jsmd.2019.3799
 20. Mohammadi, F., Kalateh Seifari, M., razavi, M., Farsijani, M. Designing Qualitative Model for Economic Development of Iran's Sports Industry with World-Class Manufacturing Approach. Applied Research in Sport Management, 2019; 8(1): 69-84. doi: 10.30473/arsm.2019.5846. (in persian).
 21. Razavi, S., Ghareman Tabrizi, K., Fallah, H. Identification and Prioritization of Barriers to the Development of Football in Yazd Province According to Multi-Criteria Decision-Making Models. Sport Management Studies, 2016; 8(39): 123-138. doi: 10.22089/smrj.2016.856
 22. Gohari, Z., Hamidi, M., Amirhosseini, E. The Design and Formulation of strategies for the Improvement of Football in the Country. Majlis and Rahbord, 2020; 27(104): 291-321. doi: 10.22034/mr.2020.432
 23. Mirzaei I, 2015, Analysis of the Factors Attracting Sponsors in the Professional Sports of Fars Province, in Iran, International Journal of Sport Studies.5(2):206-213.
 24. Park SH, Mahony DF, Kim Y, Do Kim Y. Curiosity generating advertisements and their impact on sport consumer behavior. Sport Management Review. 2015 Aug 1;18(3):359-69.
 25. Abawari YA. Investigating Factors that Affect the Development of Football in South Nation Nationalites and Peoples Region: With Particular Refernce to Kaffa Zone (Doctoral dissertation, Addis Ababa University).2013.