تدوین الگوی عوامل مؤثر بر نخبه‌پروری در ورزش ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت ورزشی، واحد سنندج، دانشگاه آزاداسلامی، سنندج، ایران

2 استادیار گروه مدیریت ورزشی، واحد سنندج، دانشگاه آزاداسلامی، سنندج، ایران

3 دانشیار گروه مدیریت ورزشی، واحد سنندج، دانشگاه آزاداسلامی، سنندج، ایران

4 استادیار گروه مدیریت ورزشی، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاداسلامی، تهران، ایران

چکیده

تحقیق حاضر با هدف نهایی تدوین الگوی عوامل مؤثر بر نخبه‌پروری در ورزش ایران انجام گرفت. روش تحقیق، کیفی بود که با استفاده از طرح سیستماتیک نظریه داده‌بنیاد انجام گرفت. بدین‌منظور با انجام مصاحبه‌های عمیق و نیمه‌ساختاریافته با 14 نفر از مطلعان کلیدی ورزش نخبه که با استفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شده بودند، 141 مفهوم اولیه طی فرایند کدگذاری باز گردآوری شدند و از درون آنها 7 کد گزینشی و 17 کد محوری استخراج شد. در مرحله کدگذاری محوری، پیوند میان این مقوله‌ها تحت عناوین شرایط علّی شامل توسعه‌ای، زیرساخت‌های ورزش نخبه و حمایت از رشد و پرورش ورزشکاران؛ شرایط زمینه‌ای شامل: نوآوری در کسب دانش، دانش عمومی و مدیریت استعداد؛ شرایط مداخله‌گر شامل فرهنگ سیاسی، شایستگی و ارتباطات؛ استراتژی‌ها شامل: پژوهشی، کارامدی سیستم مالی، توانمندسازی و انگیزشی بود. در ادامه و در مرحله کدگذاری انتخابی، یک‌یک اجزای پارادایم کدگذاری تشریح شدند؛ سیر داستان ترسیم شد و نظریه تدوین و ارائه شد. پیشنهاد می‌شود در راستای نخبه‌پروری در ورزش ایران، نه‌فقط به کیفیت سیاست‌ها، بلکه به میزان کارایی و اثربخشی آن در راستای پوشش اهداف سازمانی باید توجه داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Developing a Model of Effective Factors on Elite Development in Iranian Sports

نویسندگان [English]

 • Ali Zivari 1
 • Mozhgan Khodamoradpoor 2
 • Mozafar Yektayar 3
 • Taiebeh Zargar 4
1 PhD Student of Sport Management Department, Sanandaj Branch, Islamic Azad University, Sanandaj, Iran
2 Assistant Professor of Sport Management Department, Sanandaj Branch, Islamic Azad University, Sanandaj, Iran
3 Associate Professor of Sport Management Department, Sanandaj Branch, Islamic Azad University, Sanandaj, Iran
4 Assistant Professor of Sport Management Department, Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The present research was conducted with the aim of developing a model of effective factors on elite developing in Iranian sports. The research method was qualitative according to the type of data used that systematic grounded theory was performed. Therefore, by conducting in-depth and semi-structured interviews with 12 key elite sports informants who were selected using purposive sampling, 141 basic concepts were extacted during the coding process and then 7 selection codes and 17  Axial codes was extracted. At the core coding stage, the link between these categories under the headings of causal conditions included: development, elite sports infrastructure and support for the growth and development of athletes; Background conditions included: innovation in knowledge acquisition, general knowledge and talent management; Interfering conditions include: political culture, competence and communication; Strategies included: research, financial system efficiency, empowerment and motivation. Then, in the selective coding stage, one of the components of the coding paradigm was described; the course of the story was drawn and the theory was formulated and presented. It is suggested that not only the quality of policies, but also their efficiency and effectiveness in covering organizational goals should be considered.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Competence
 • Elite Development
 • Politics
 • Political Culture
 1. Doosti, M., Ghasemi, S., & Heidari, M. Relationship between organizational culture and organizational entrepreneurship among the staff of general office of sport and youth of Zanjan province. International research. Journal of management sciences, 2019, 1(2), 51-57.
 2. Mäkinen, J., Lämsä, J., & Lehtonen, K. The analysis of structural changes in Finnish sport policy network from 1989 to 2017. International Journal of Sport Policy and Politics, 2019 11(4), 561-583.
 3. Corbin, J., Strauss, A., & Strauss, A. L “Basics of qualitative research. 2015. Sage.
 4. Green, M., & Houlihan, B. Elite sport development: Policy learning and political priorities.2005. New York, NY: Routledge.
 5. Bergsgard, N. A; Houlihan, B., Mangset, P., Nødland, S. I., & Rommetvedt, H. Sport policy: A comparative analysis of stability and change. 2017, Oxford: Butterworth-Heinemann.
 6. Green., M. Power, Policy, and Political Priorities: Elite Sport Development in Canada and the United Kingdom. Sociology of Sport Journal, 2020, 21(4), 378-396.
 7. Tan, T.C., Zheng, J., & Dickson, G. Policy transfer in elite sport development: the case of elite swimming in China. European Sport Management Quarterly, 2019, 19(5), 645-665
 8. Funahashi, H., Shibli, S., Sotiriadou, P., Mäkinen, J., Dijk, B., & De Bosscher, V. Valuing elite sport success using the contingent valuation method: A transnational study. Sport management review, 2020, 23(3), 548-562.
 9. Gholipoor, A., Shahbazi, M., Bagherzadeh, F. 'Surveying of Causal Attributions of Elite and Sub – Elite Male Athletes in Individual Sports (from the Perspective of Athletes and Coaches)', Journal of Motor Learning and Movement 2014, 6(2), pp. 161-182. doi: 10.22059/jmlm.2014.50455
 10. Ahmadian, S.Closed circle of sports management (where is the place of sports elites?).Jam Jam News Agency,http://jamejamonline.ir/sport/670500115638924623.
 11. Sajadi, S Ahmad., Rasekh, N., Razavi, S., Dousti, M. Comparative Study of Sport Structure in Iran and European Countries. Strategic Studies on Youth ans Sports, 2017; 16(36): 23-42.Fazeli, Habib. Sports and identity politics. Political Science, 2012. 7 (2), 151-174
 12. Ma, Y., & Kurscheidt, M. The National Games of China as a governance instrument in Chinese elite sport: an institutional and agency analysis. International Journal of Sport Policy and Politics, 2019, 11(4), 679-699.
 13. Shibli, S., De Bosscher, V., van Bottenburg, M. Measuring and forecasting elite sporting success. Routledge Handbook of Sport Policy.2013, Abingdon: Routledge, pp. 212–
 14. Bakhshi Chenari, A., Goodarzi, M., Sajjadi, S., Jalali Farahani, M. Solutions for Empowering and Promoting Sport Diplomacy in Foreign Policy of Islamic Republic of Iran. Communication Management in Sport Media, 2019; 6(3): 15-22. doi: 10.30473/jsm.2019.42932.1288
 15. Nazari, R., tabesh, S. The Challenge of Iran's Sport development with Non Systematic Talent idification approach and elite Approach. Sport Management and Development, 2019; 8(1): 1-14. doi: 10.22124/jsmd.1970.3435
 16. Mohamadi Torkamani, E., Bagheri, Q., Zarei Matin, H., Moeini, H., Khanifar, H. Iranian Elite Athlete’s Lifestyles (Providing a Grounded Theory). Research on ٍEducational Sport, 2016; 4(11): 71-96. doi: 10.22089/res.2016.846
 17. De Rycke, J., & De Bosscher, V. Mapping the potential societal impacts triggered by elite sport: a conceptual framework. International Journal of Sport Policy and Politics, 2019, 11(3), 485-502.
 18. National Elite Foundation.Sports elite or sports elite. 2015. https://www.bmn.ir/fa-IR/News.
 19. Anwari, M R.Factors affecting the formation of public opinion.Fars news, https://www.farsnews.com/news.
 20. Rezaei, S and Salehipour, M . Analysis of effective factors on the development of Iran's sports industry with a data-based approach. Human Resource Management in Sport, 2018. 6 (1), 89-107.
 21. Hozhabri, K;Rayhani, M and Ramezani Nejad, R.Elite sports policies in the United States and Canada.2012.Tehran.The first national conference on sports talent.
 22. Javadipour, M., Rahbari, S. Identification of the Components Effective on Policy-Making in Sport for All in Iran. Science and Technology Policy Letters, 2017; 07(3): 75-84.
 23. Mohammadpour, A. The Method of Philosophical and Practical Foundations of the Combined Research Method in the Social and Behavioral Sciences, 2011 Tehran: Sociologists.
 24. Funahashi, H., De Bosscher, V., Mano, Y. Understanding public acceptance of elite sport policy in Japan: a structural equation modeling approach. European Sport Management Quarterly, 2015, 15(4): 478-504.
 25. NESSEL, K. Balancing mass sports participation and elite sports performance: heterogeneity of the EU countries. Journal of Physical Education and Sport ®(JPES), 2021, Vol 21 (Suppl. issue 2), Art 146 pp 1156 – 1164.
 26. Bazargan Harandi, A. Introduction to qualitative and mixed research methods. 2020, Tehran: Didar.