تدوین مدل توسعه پایدار زیست محیطی رویدادهای ورزشی در ایران ؛ نظریه داده‌بنیاد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد، گروه مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

2 دکتری، گروه مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

3 دانشیار، گروه مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

4 استادیار مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور تهران

چکیده

این پژوهش با هدف تدوین مدل توسعه پایدار زیست محیطی رویدادهای ورزشی در ایران با استفاده از رویکرد سیستماتیک نظریه داده ‌بنیاد انجام شده است. به منظور انجام این پژوهش کیفی، از طریق نمونه گیری غیراحتمالی هدفمند، مصاحبه عمیق با 18 نفر از متخصصین و مسئولین مدیریت ورزشی و محیط زیست کشور انجام گردید. در روش تحقیق ضمن گردآوری داده ها، از طریق کدگذاری باز، محوری و گزینشی مجموعه ای از کدها و مفاهیم اولیه، مقوله ها و پیوند میان این مقوله ها درقالب نظریه ی نهایی بدست آمد. یافته های تحقیق تحت عنوان شرایط علّی شامل اصالت محیط زیست و وضعیت زیست محیطی موجود، الزامات وکنش متقابل ورزش و محیط زیست، ماهیت توسعه محور رویدادهای ورزشی می باشند و زیرساخت های سبز و محیط زیست میزبان، الزامات و نظام مندی سیستم زیست محیطی ورزش، نهاد حاکمیتی، سهم ورزش در توسعه ی کشور، پیوست فرهنگی و سازمانی،و نظام‌نامه مدیریتی به عنوان عوامل زمینه ای شناسایی شدند و در نهایت عوامل مداخله گر شامل ماهیت رویداد و محیط زیست، عوامل محیطی و مالی کلان، منابع داخلی و خارجی، نظارت، قانون گریزی و لابی گری و ساختار صنعت ورزش کشورر می باشند و با ارائه ی راهبردها و پیامدهای بر آمده از تحقیق، نظریه نهایی تدوین گردید. با بررسی نتایج تحقیق و بهره مندی از نظریه‌ی تدوین شده، می توان از طریق برنامه‌ریزی راهبردی و اجرایی نمودن استراتژی‌های متناسب در راستای توسعه پایدار زیست محیطی رویدادهای ورزشی و در نهایت در جهت توسعه پایدار صنعت ورزش کشور گام های موثرتری را برداشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Modeling an environmentally Sustainable Development of Sport Events in Iran; Grounded Theory

نویسندگان [English]

  • Yaqub Badri Azarin 1
  • shabnam sedghi 2
  • Mohammad rasoul khodadadi 3
  • Reza Shajie 4
1 Academic staff And the head of the faculty of physical education/ ،شذقهظ
2 Faculty of physical education and sport sciences. Tabriz University, Tabriz, Iran
3 Academic staff and director of Sport Management Department, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, Tabriz University
4 Assistant Professor of Sport Management at Payam Noor University of Tehran
چکیده [English]

This research was conducted with the aim of developing an environmentally sustainable development model for sports events in Iran using a systematic approach to the Grounded theory. In order to carry out this qualitative research, from the research community that included the key players in sport and the environment, through in-purpose sampling, a deep interview was carried out with 18 experts from the sport and environmental management of the country. In the research method, by coding the open, pivotal and selective set of codes and concepts, the categories and links between these categories were obtained in the final theory. The findings of the study, called the causative conditions, include environmental authenticity and existing environmental status, the requirements and interaction of sport and the environment, the nature of the development of sports events, The underlying factors include the green infrastructure and the host environment, the requirements and sport system, the governing body, the share of sport in development of the country, the cultural and organizational attachment, the management plan Finally, interventional factors include the nature of the event and the environment, environmental and financial factors, internal and external resources, oversight, lobbying, and the structure of the sport industry And with the presentation of the strategies and outcomes, the final theory was developed. By studying the results and benefiting from the developed theory, it is possible to take more effective steps through strategic planning for sustainable environmental development of sport events and ultimately for sustainable development of the sport industry

کلیدواژه‌ها [English]

  • Environment
  • Grounded Theory
  • Sports Event
  • Sustainable Development