مدلسازی توسعه کسب و کارهای ورزشی بانوان استان آذربایجان غربی با رویکرد کیفی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مدیریت ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران.

2 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران.

3 دکتری مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.

چکیده

در این پژوهش به مدلسازی توسعه کسب و کارهای ورزشی بانوان استان آذربایجان غربی پرداخته شد. جامعه تحقیق اساتید مدیریت ورزشی و متخصص در حوزه بازاریابی و کسب و کار ورزشی، افراد متخصص و خبره در امر کسب و کار ورزشی بانوان، مدیران و کارشناسان وزارت ورزش و جوانان و ادارات ورزشی، مسئولین کمیته بازاریابی باشگاه‌های ورزشی استان و بانوان فعال در حوزه کسب و کار ورزشی استان بودند که از بین آن‌ها نمونه‌گیری با روش گلوله برفی تا اشباع نظری ادامه یافت و با 17 نفر اشباع نظری حاصل شد. در پژوهش حاضر برای جمع‌آوری داده‌ها از مصاحبه نیمه‌ساختاریافته استفاده شد. برای دست‌یابی به اعتبار پژوهش ترکیبی از معیارهای درگیری پیوسته و طولانی مدت محققان، مشاهدۀ مداوم، بازبینی همکاران، ذهنیت پیش‌رونده، مشارکت شرکت‌کنندگان و استفاده از منابع اطلاعاتی چندگانه مورد توجه محققان قرار گرفت. همچنین به منظور بررسی پایایی پژوهش، از روش توافق دو کدگذار و کدگذاری پژوهشگر در یک فاصله زمانی مشخص استفاده شد. نتایج حاصل نشان داد عوامل اجتماعی، عوامل اعتقادی و عوامل اقتصادی به عنوان عوامل علی، عوامل مدیریتی، امکانات و تجهیزات، میزان دانش و عوامل فرهنگی به عنوان شرایط زمینه‌ای، مسائل مالی، مسائل اجتماعی، مسائل فرهنگی، عوامل انگیزشی و عوامل بازدارنده به عنوان شرایط مداخله‌گر شناسایی شدند. همچنین راهبردهای فرهنگی، مدیریتی و اقتصادی به عنوان عوامل راهبردی و افزایش نشاط، افزایش سلامتی، توسعه اقتصادی و توسعه اجتماعی به عنوان پیامدها شناسایی شدند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

modeling for development of women's sports businesses in West Azerbaijan Province with a qualitative approach

نویسندگان [English]

  • roghayeh sarlab 1
  • mohsen sadeghi 2
  • Maryam Faridfathi 3
1 Urmia university
2 urmia university
3 UNIVERSITY OF TABRIZ
چکیده [English]

In this study, a model for the development of women's sports businesses in West Azerbaijan province was designed. Research community of sports management professors and experts in the field of marketing and sports business, experts in the field of women's sports business, managers and experts of the Ministry of Sports and Youth and sports departments, officials of the marketing committee of provincial sports clubs and women active in the field There were sports businesses in the province, among which sampling by snowball method continued until theoretical saturation and with 17 people saturation was achieved. In the present study, semi-structured interviews were used to collect data. To achieve the validity of the research, a combination of criteria of continuous and long-term involvement of researchers, continuous observation, peer review, progressive mentality, participation of participants and the use of multiple information sources were considered by researchers. Also, in order to evaluate the reliability of the research, the method of agreement between the two coders and the researcher coding in a specific time interval was used. The results showed that social factors, belief factors and economic factors as causal factors, managerial factors, facilities and equipment, knowledge and cultural factors as background conditions, financial issues, social issues, cultural issues, motivational factors and deterrents as Interventional conditions were identified. Also, cultural, managerial and economic strategies were identified as strategic factors and increase vitality, increase health, economic development and social development as outcomes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sport businesses
  • Entrepreneurship
  • women's employment