طراحی الگوی بهرهوری نیروی انسانی بر اساس رفتار شهروندی سازمانی و بهره‌وری سازمانی (مورد مطالعه کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان آذربایجان شرقی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، گروه علوم ورزشی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

2 دانشیار، گروه تربیت بدنی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

3 استادیار، گروه تربیت بدنی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

چکیده

هدف: هدف از پژوهش حاضر طراحی الگوی بهرهوری بر اساس رفتار شهروندی سازمانی و بهره‌وری سازمانی کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان آذربایجان شرقی بود.
روش: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش اجرا مقطعی از نوع کمّی بود. جامعه آماری این تحقیق، کلیه کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان آذربایجان شرقی در سال 1399 به تعداد 320 نفر بودند که حجم نمونه از طریق جدول مورگان و کرجسی 176 نفر تعیین که با روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه‌های استاندارد رفتار شهروندی سازمانی اورگان و کانوسکی (2007)، بهره‌وری سازمانی شریفی(1391) و پرسشنامه استاندارد بهره‌وری نیروی انسانی ولبا و جانسن (2010) بود که اعتبار آن از طریق روایی محتوایی تایید و پایایی نیز با روش آلفای کرونباخ 88/0 شد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از دو بخش آمار توصیفی در نرم‌افزار Spss25 و آمار استنباطی مدل‌یابی معادلات ساختاری در نرم‌افزار Smart PLS3 استفاده شد.
یافته‌ها: شاخص‌های برازش مدل نشان داد که مدل از سطح برازش مناسبی برخوردار بود و کیفیت کلی مدل نیز (GOF) نیز 441/0 شد. نتایج نشان داد که رفتار شهروندی سازمانی بر بهره‌وری کارکنان تأثیر مثبت و معناداری داشت. همچنین بهره‌وری سازمانی بر بهره‌وری کارکنان نیز تأثیر مثبت و معناداری داشت. (01/0 > P ).
نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج، بهره‌وری سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی بر بهره‌وری کارکنان اثرگذار بود و از این‌رو، باید وزارت ورزش و جوانان با برگزاری دوره‌های توانمندسازی رفتار کارکنان و رفتار سازمانی آنان باعث بهبود بهره‌وری شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing a Human resource Productivity Model Based on Organizational Citizenship Behavior and Organizational Productivity (Case Study of Employees of Sports and Youth Departments of East Azerbaijan province)

نویسندگان [English]

  • Fateme Aghel Azad 1
  • Mohammad Rahim Najaf Zade 2
  • Hamid Janani 3
  • Jafar Barghi Moghaddam 3
1 Department of Physical Education, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz,, Iran
2 Assistant Professor, Department of Physical Education, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran.
3 Assistant Professor, Department of Physical Activity, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran
چکیده [English]

Purpose: The purpose of this study was to design a productivity model based on organizational citizenship behavior and organizational productivity of employees of sports and youth departments of East Azerbaijan province.
Method: The present study was applied in terms of purpose and quantitative in terms of implementation method. The statistical population of this study was all employees of sports and youth departments of East Azerbaijan province in 2019 in 320 people that the sample size was determined through Morgan and Krejcie table 176 people who were selected by simple random sampling method. The research instruments included the standard questionnaires of organizational citizenship behavior of Oregon and Kanowski (2007), Sharifi organizational productivity (2012) and the standard questionnaire of manpower productivity of Welba and Johnson (2010), whose validity was confirmed by content validity and reliability by alpha method. Cronbach was 0.88. To analyze the data, two sections of descriptive statistics in Spss25 software and inferential statistics for structural equation modeling in Smart PLS3 software were used.
Findings: The fit indices of the model showed that the model had a good level of fit and the overall quality of the model (GOF) was 0.441. The results showed that organizational citizenship behavior had a positive and significant effect on employee productivity. Organizational productivity also had a positive and significant effect on employee productivity (P <0.01).
Conclusion: According to the results, organizational productivity and organizational citizenship behavior had an effect on employee productivity, and therefore, the Ministry of Sports and Youth should improve productivity by holding courses to empower employees' behavior and organizational behavior.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational citizenship behavior
  • organizational productivity
  • human resource productivity