تدوین الگوی عوامل مؤثر بر گرایش افراد به شرط‌بندی در فوتبال

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، گروه مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

2 دانشیار، گروه مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران.

3 دانشیار، گروه مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

4 استادیار، گروه مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر ارائه مدل عوامل مؤثر بر گرایش افراد به شرط‌بندی در فوتبال با تأکید بر روش داده بنیاد بود. پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از نوع تحقیقات کیفی با رویکرد اکتشافی بود. روش تجزیه‌وتحلیل داده‌ها با به شیوه استراس و کوربین و جمع‌آوری اطلاعات از طریق مصاحبه عمیق و نیمه ساختارمند صورت گرفت. جامعه آماری پژوهش شامل اساتید مدیریت ورزشی، روانشناسان، جامعه‌شناسان، مدیران فدراسیون فوتبال، مدیران تیم‌های ورزشی، مربیان و بازیکنان ملی یا باشگاهی، کادر اجرایی مسابقات، اصحاب رسانه‌، طلاب و پژوهشگران بود که با استفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند تعداد 27 نفر تا رسیدن به اشباع نظری به‌عنوان نمونه پژوهش انتخاب شد. نتایج نشان داد که از 562 کد استخراج شده از منابع نظری و مصاحبه‌های نیمه ساختاریافته، 542 کد مورد تائید گروه دلفی قرار گرفت. در نهایت مشخص شد که عوامل نهایی گرایش به شرط‌بندی در سه مقوله عوامل علی (شخصی، گروه مرجع)، عوامل زمینه‌ای (فرهنگی- اجتماعی، اقتصادی، قانونی) و عوامل مداخله‌گر (راهبردهای بازاریابی، توسعه زیرساخت‌های فناوری اطلاعات)، عوامل نهایی اعتیاد به شرط‌بندی در چهار مقوله انگیزه‌های مالی، ترفندهای بازاریابی، واکنش‌های روانی-رفتاری، واکنش جامعه، پیامدهای نهایی شرط‌بندی در دو مقوله پیامدهای مثبت (فرهنگی-اجتماعی، اقتصادی، شخصی، ورزشی) و پیامدهای منفی (فرهنگی-اجتماعی، اقتصادی، شخصی، ورزشی) و راهکارهای نهایی مقابله با شرط‌بندی در پنج مقوله بهبود وضعیت اقتصادی، اصلاح قوانین، ارائه گزینه‌های جایگزین، خدمات مددکاری اجتماعی، نظارت و کنترل، اطلاع‌رسانی و آموزش دسته‌بندی شدند. به‌طورکلی پیشنهاد می‌شود که با روشنگری در مورد ماهیت و سازوکار سایت‌های شرط‌بندی، آگاهی دادن نسبت به آسیب‌های اجتماعی، اقتصادی، ورزشی و شخصی، ایجاد اشتغال، برنامه‌ریزی برای اوقات فراغت و ارائه گزینه‌های جانشین از ورود افراد به شرط‌بندی در فوتبال جلوگیری شود و در گام بعدی خدمات مددکاری اجتماعی همچون ارائه مشاوره به افراد درگیر و تصویب قوانین بازدارنده موردتوجه قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Development the model of influencing factors on People Tendency to Bet on Football

نویسندگان [English]

  • yaser ahmadi 1
  • Masoumeh Kalateh Seifari 2
  • morteza Dousti 3
  • zahra sadat mirzazadeh 4
1 PhD Student in Sports Management, Department of Physical Education and Sport Sciences, University of Mazandaran, Babolsar, Iran
2 Associate Professor, Department of Physical Education and Sport Sciences, University of Mazandaran, Babolsar, Iran
3 Associate Professor, Department of Physical Education and Sport Sciences, University of Mazandaran, Babolsar, Iran
4 Assistant Professor, Department of Physical Education and Sport Sciences, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study was to provide a model of effective factors on people tendency to bet on football with emphasis on grand theory tethod. The current research was applied in terms of purpose and qualitative research with an exploratory approach. The method of data analysis was done by Strauss and Corbin method and data collection was done through deep and semi-structured interview. The statistical population of the research included professors of sports management, psychologists, sociologists, managers of the football federation, managers of sports teams, national or club coaches and players, executive staff of competitions, members of the media, the clergys and researchers, who used purposeful sampling method, 27 people were selected as the research sample until reaching theoretical saturation. The results showed that 562 codes extracted from theoretical sources and semi-structured interviews, 542 codes were approved by the Delphi group. Finally, it was determined that the final factors of the tendency to bet are in three categories of causal factors (personal, reference group), contextual factors (social-cultural, economic, legal) and intervening factors (marketing strategies, development of information technology infrastructure), factors The final betting addiction in four categories: financial incentives, marketing tricks, psycho-behavioral reactions, community reaction, the final consequences of betting in two categories of positive consequences (cultural-social, economic, personal, sports) and negative consequences (cultural-social, economic, personal, sports) and the final solutions to deal with betting were categorized into five categories: improving the economic situation, amending laws, providing alternative options, social work services, supervision and control, information and education. In general, it is suggested to prevent people from betting on football with the following methods: enlightening about the nature and mechanism of betting sites, raising awareness about social, economic, sports and personal harms, creating employment, planning for leisure time. and providing alternative options, And in the next step, social work services such as providing counseling to the involved people and passing preventive laws should be taken into consideration.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Betting
  • Gambling
  • Prediction
  • Football
  • Foundational data method