تأثیر توأم تمرین اسپینینگ و مصرف فلفل قرمز بر سطوح هورمون گرلین و نیم‌رخ لیپیدی نوجوانان غیر ورزشکار دارای اضافه وزن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دکتری فیزیولوژی ورزشی، گروه علوم ورزشی، دانشکده علوم انسانی، واحد خمینی شهر، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران

چکیده

اضافه‌وزن و چاقی در دوران نوجوانی با طیف گسترده‌ای از عوارض و افزایش خطر بروز زودرس مشکلات جسمی، اختلالات روانی و برخی از سرطان‌ها همراه است. از این‌رو، مطالعه حاضر با هدف بررسی تأثیر توأم تمرین اسپینینگ و مصرف فلفل قرمز بر سطوح هورمون گرلین و نیم‌رخ لیپیدی نوجوانان پسر غیرورزشکار دارای اضافه‌وزن انجام شد. در این مطالعه نیمه‌تجربی، با طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون و گروه کنترل، 60 نوجوانان دارای اضافه‌وزن با 52/26 BMI= کیلوگرم بر متر مربع، به‌شیوه هدفمند انتخاب و با استفاده از روش تصادفی سیستماتیک به 4 گروه 15 نفری (تمرین، مکمل، ترکیبی و کنترل) تقسیم شدند. پروتکل تمرینی اسپینینگ به مدت 10 هفته، سه جلسه در هفته و هر جلسه حدود 50 دقیقه با شدت 65درصد ضربان قلب بیشینه به‎صورت فزاینده اجرا شد. هم‌چنین آزمودنی‌های گروه‌های مکمل و ترکیبی، روزانه 10 گرم پودر فلفل قرمز را همراه با صبحانه معمول به مدت 10 هفته استفاده‌کردند. خون‌گیری در دو مرحله پیش‌آزمون و پس‌آزمون انجام گرفت. جهت تحلیل داده‌ها از آزمون‌های کواریانس چند متغیری و تعقیبی بنفرونی با استفاده از نرم‌افزار SPSS26 در سطح معناداری ۰۵/۰ استفاده شد.
نتایج مطالعه نشان داد که پس از 10 هفته تمرین اسپینینگ و مصرف مکمل فلفل قرمز سطوح هورمون گرلین نوجوانان دارای اضافه‌وزن افزایش معناداری یافت (001/0 = p). علاوه‌ براین، کاهش معنادار کلسترول‌تام، تری‌گلیسرید، LDL و افزایش معنادار HDL در دو گروه تمرین و ترکیبی مشاهده شد (001/0 = p). هم‌چنین، تغییرات ایجاد شده ناشی از گروه ترکیبی در تمام متغیرها به ‌طور معناداری بیشتر از گروه‌های تمرین و مکمل به‌ تنهایی بود. این یافته‌ها بیانگر، آثار مفید تأثیر توأم تمرین اسپینینگ و مصرف فلفل قرمز بر سطوح هورمون گرلین و نیم‌رخ لیپیدی نوجوانان دارای اضافه‌وزن است. بنابراین، استفاده ترکیبی از تمرینات اسپینینگ و مکمل‌ گیاهی فلفل قرمز به‌عنوان یک روش کاهش وزن مناسب به نوجوانان دارای اضافه‌وزن توصیه می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The interactive effects of spinning training and red pepper consumption on ghrelin hormone levels and lipid profiles in Non-Athletes Adolescents with Overweight

نویسندگان [English]

  • Allahyar Arabmomeni 1
  • Dana Salar Abdellah Hamid 2
1 Department of Sports Sciences, Faculty of Humanities, Khomeinishahr Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran.
2 Department of Sports Injuries and Corrective Movements, Faculty of Physical Education & Sports Sciences, Isfahan (Khorasgan) Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran.
چکیده [English]

Being overweight and obese in adolescents is associated with many complications, increasing the risk of sudden physical problems, mental disorders, and some types of cancer. Therefore, the purpose of this study was to investigate the effects of spinning training and red pepper consumption on ghrelin hormone levels and lipid profiles in non-athletes adolescents with overweight. In this quasi-experimental study, with a design pre-test-post-test and a control group, 60 overweight teenagers with BMI=26.52 kg/m2 were selected purposefully and divided randomized into 4 groups of 15 people (Exercise, Supplement, Combined, and Control). The spinning training protocol was performed for 10 weeks, 3 sessions a week, and each session was about 50 minutes with an intensity of 65% maximum heart rate. Furthermore, the red pepper consumption group and the combined group used 10 grams of red pepper powder with the usual breakfast daily for 10 weeks. Blood sampling was done in two stages: pre-test and post-test. In addition, in order to analyze the data, Multivariate Covariance, and post hoc Bonferroni tests were used by using SPSS26 software at a significant level (P<0.05). The results of the study showed that after 10 weeks of spinning training and consumption of red pepper supplements, the ghrelin hormone levels increased significantly in overweight teenagers (p=0.001). In addition, a significant decrease in total cholesterol, triglyceride, LDL and a significant increase in HDL were observed in both exercise and combined groups (p=0.001). Also, the changes caused by the combined group on all variables were significantly more than other groups. These findings indicate the beneficial effects of the interactive effect of spinning exercise and red pepper consumption on ghrelin hormone levels and lipid profiles in non-athletes adolescents with overweight. Therefore, the use combined of spinning exercises and red pepper herbal supplements is recommended as a suitable weight loss method for overweight teenagers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Spinning Exercise
  • Red Pepper
  • Ghrelin
  • Lipid Profiles
  • Adolescents