تعیین تأثیر دو شیوۀ تمرین مقاومتی بالاتنه و پایین‌تنه بر سطوح شاخص‌های التهابی پروتئین واکنشگر-C، اینترلوکین-6 و مولکول چسبان بین‌سلولی-1 در زنان سالم تمرین‌نکرده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه فیزیولوژی ورزشی دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی

2 دانشیار، گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی، تهران، ایران

3 استادیار، گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی، تهران، ایران

چکیده

       التهاب می‌تواند با سازوکارهای متنوعی موجب آترواسکلروز شود که از جمله شاخص­های التهاب عمومی می­توان به پروتئین واکنشگر-C، سایتوکاین های پیش‌التهابی و مولکول‌های چسبان اشاره کرد. هدف تحقیق حاضر بررسی اثر هشت هفته الگوی متفاوت تمرین مقاومتی بر سطوح CRP، IL-6 و ICAM-1 زنان سالم تمرین‌نکرده بود. بدین منظور 31 زن سالم تمرین‌نکردۀ داوطلب شرکت در تحقیق در سه گروه تمرین مقاومتی بالاتنه، پایین‌تنه و کنترل دورۀ تمرین هشت‌هفته‌ای را به اتمام رساندند. نمونه‌های خونی پیش و پس از اتمام دورۀ تمرینی جمع‌آوری و سطوح شاخص‌های مورد نظر تعیین شد. نتایج آزمون تحلیل واریانس یکطرفه در مورد شاخص­های CRP و ICAM-1 حاکی از تفاوت غیرمعنا‌دار بین گروه‌ها بود، ولی بین دامنۀ تغییرات  IL-6گروه تمرین مقاومتی پایین‌تنه با گروه کنترل تفاوت معنا‌داری مشاهده شد. تغییرات درون‌گروهی و بین‌گروهی BMI، درصد چربی و WHR هیچ‌یک از گروه­ها معنادار نبود. با توجه به نتایج تحقیق از میان شاخص‌های التهابی مورد نظر، IL-6 نسبت به تمرین مقاومتی پایین‌تنه تفاوت معناداری نشان داد که دلیل احتمالی آن درگیر ساختن گروه عضلات بزرگ‌تر است. دیگر شاخص‌های التهابی مورد مطالعه نسبت به دو شیوۀ تمرین مقاومتی بالاتنه و پایین‌تنه پاسخ‌های مشابهی را نشان دادند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

To Determine the Effect of Two Methods of Upper and Lower Resistance Training on Inflammatory Markers Levels of C-Reactive protein, Interleukin-6 and Intracellular Adhesion Molecule-1 in Healthy Untrained Women

نویسندگان [English]

  • Leyla Sattarzadeh 1
  • Maghsoud Peeri 2
  • Mohammadali Azarbaijani 2
  • Hasan Matin Homaee 3
1 faculty of Physical education and sport Sciences, Central Tehran branch, Islamic Azad University
2 head of Physical education and sport Sciences faculty, Central Tehran branch, Islamic Azad University
3 faculty of Physical education and sport Sciences, Central Tehran branch, Islamic Azad University
چکیده [English]

Inflammation may cause atherosclerosis by various mechanisms. General inflammatory markers are C-reactive protein, pro-inflammatory cytokines and adhesion molecules. This study aimed at examining the effect of 8 weeks of different patterns of resistance training on CRP, IL-6 and ICAM-1 levels in healthy untrained women. 31 healthy untrained women who volunteered to participate in the study completed 8 weeks of training in 3 groups: upper body resistance training, lower body and control. Blood samples were collected before and after training and levels of the mentioned markers were determined. The results of one-way ANOVA for CRP and ICAM-1 showed an insignificant difference among the groups. But there was a significant difference in IL-6 changes between lower body training and control groups. The intergroup and intragroup changes of BMI, BF% and WHR were not significant in all groups. The results showed that among the mentioned inflammatory markers, IL-6 showed a significant difference in response to lower body resistance training. A probable reason is the engagement of the group of bigger muscles. Other inflammatory markers showed similar responses to the two methods of upper and lower resistance training.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Interleukin-6
  • C-reactive protein
  • resistance training
  • Intracellular Adhesion Molecule-1
1. بیژه، ناهید؛ رﺷﻴﺪﻟﻤﻴﺮ، امیر؛ ذبیحی، علیرضا؛ جعفری، محسن (1390). «ﺗأﺛﻴﺮ ﺣﺎد ﺗﻤﺮﻳﻦ ﻗﺪرﺗﻲ بر ﺑﺮﺧﻲ ﻣﺎرﻛرﻫﺎی اﻟﺘﻬﺎﺑﻲ ﭘﻴﺸﮕﻮی ﺧﻄﺮآﺗﺮوﺳﻜﻠﺮوز در ﻣﺮدان میانسال غیرفعال»، مجلۀ دانشکدۀ پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، دورۀ 69، ش 3، ص 209-204.
2. حقیقی، امیرحسین؛ رواسی، علی‌اصغر؛ گایینی، عباسعلی؛ امینیان رضوی، توران‌دخت؛ حامدی‌نیا، محمدرضا (1385). «تأثیر تمرین‌های مقاومتی بر سایتوکین‌های همراه التهاب و مقاومت به انسولین در مردان چاق»، نشریۀ المپیک، دورۀ 14، ش 2، ص 22-19.  
3. خسروی، نیکو؛ سوری، رحمان؛ رضائیان، نجمه (1390). تأثیر تمرینات مقاومتی بر سطح 1-sICAM  (مولکول محلول چسبان بین‌سلولی -1) سرم در زنان یائسة چاق کم‌تحرک»، پژوهش‌نامۀ فیزیولوژی ورزشی کاربردی، سال هفتم، ش 14، ص 44-29.
 
4. سوری، رحمان؛ خسروی، نیکو؛ رضائیان، نجمه؛ منتظری طالقانی، حمیده (1390). «اثرتمرینمقاومتیواستقامتیبرعاملنشانگربیماری‌هایعروق کرونر در زنان چاق غیرفعال»، مجلۀ غدد درون‌ریز و متابولیسم ایران، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی، دورۀ 13، ش 2، ص 189-179.
5. شیخ‌الاسلامی وطنی، داریوش؛ احمدی ،صلاح‌الدین؛ مجتهدی، حسین؛ مرندی، سید محمد (1389). «اثرشدت‌هایمختلفتمرینمقاومتیبرشاخص‌هایالتهابیدر مردانجوانسالم»، مجلۀ غدد درون‌ریز و متابولیسم ایران، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی، دورۀ 12، ش ۶، ص ۶۲۵- ۶۱۸.
6. ﻋﺎﺑﺪی، بهرام (1391). «اثر 12 هفته تمرین ترکیبی (هوازی- مقاومتی) بر پروتئین واکنشگر-C (CRP) سرم و اینترلوکین-6 (IL-6) پلاسما در مردان غیرفعال»، ﻓﺼﻠﻨﺎﻣۀ ﻋﻠﻤﯽ ـ ﭘﮋوﻫﺸﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻟﺮﺳﺘﺎن، دورۀ 14، ش 4، ص 95-16.
7. نایبی‌فر، شیلا؛ افضل‌پور، محمداسماعیل؛ ثاقب‌جو، مرضیه؛ هدایتی، مهدی (1389). «تأثیرتمریناتمقاومتیوهوازیبرمولکولمحلولچسبانبین‌سلولیونیمرخ لیپیدیسرمزناندارایاضافه‌وزن»، ورزش و علوم زیست حرکتی، ش4، ص 87-77.
 
8. نایبی‌فر، شیلا؛ افضل‌پور، محمداسماعیل؛ ثاقب‌جو، مرضیه؛ هدایتی، مهدی؛ شیرزائی، پریوش (1390). «تأثیر تمرین مقاومتی و هوازی بر سطوح سرم پروتئین واکنش‌گر C، نیمرخ لیپیدی و ترکیب بدنی زنان دارای اضافه وزن»، مراقبت‌های ﻧﻮﻳﻦ، ﻓﺼﻠﻨﺎﻣۀ ﻋﻠﻤﻲ داﻧﺸﻜﺪۀ ﭘﺮﺳﺘﺎری و ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺑﻴﺮﺟﻨﺪ، دورۀ 8، ش 4، ص 196-186.
 
9. Balducci S, Zanuso S, Nicolucci A, Fernando F, CavalloS, Cardelli P, et al.(2010). Anti-inflammatory effect of exercise training in subjects with type 2 diabetes and the metabolicsyndrome is dependent on exercise modalities andindependent of weight loss. NutrMetabCardiovasc Dis; 20: 608-17.
 
10. Birk GKDawson EAAtkinson CHaynes ACable NTThijssen DH, et al. (2012). Brachial artery adaptation to lower limb exercise training: role of shear stress. J Appl Physiol; 112(10):1653-8.  
 
11. Blake GJ and Ridker PM.(2001). Novel clinical markers of vascular wall inflammation. CirculationResearch; 89(9): 763-771.
12. Cunningham KSGotlieb AI. (2005). The role of shear stress in the pathogenesis of atherosclerosis. Laboratory Investigation. Laboratory Investigation; 85: 9–23.
 
13. Geffken DF, Cushman M, Burke G, Polak J, Sakkinen P, and Tracy RP. (2001). Association between physical activity and markers of inflammation in a healthy elderly population. American J. Ofepidemiology; 153(3):242-50.
14. Green DJ. (2009). Exercise training as vascular medicine: direct impacts on the vasculature in humans. Exercise & Sport Sciences Reviews; 37(4): 196-202.
15. Halonen J I,Zanobetti A, Sparrow D, Vokonas P S, Schwartz J. (2010). Associations between outdoor temperature and markers of inflammation: a cohort study. Environmental Health;  23: 9:42.
16. Hu F B, Meigs J B, Li T Y, Rifai N. (2004). Inflammatory Markers and Risk of Developing Type 2 Diabetes in Women. DIABETES; 53(3):693-700.
17. Johnson B D, Mather K J, Wallace J P. (2011). Mechanotransduction of shear in the endothelium: Basic studies and clinical implications. Vascular Medicine; 16(5): 365–377.
 
18. Levinger I, Goodman C, Peake J, Garnham A, Hare DL, Jerums G, et al. (2009). Inflammation, hepatic enzymes and resistance training in individuals with metabolic risk factors. Diabetes UK. Diabetic Med; 26 (6): 220-27.
 
19. Libardi CADe Souza GVCavaglieri CRMadruga VAChacon-Mikahil MP. (2012).Effect of resistance, endurance, and concurrent training on TNF-α, IL-6, and CRP. Med Sci Sports Exerc;44(1):50-6.
20. Luis-Rodríguez D, Martínez-Castelao A, Górriz J L, De Álvaro F, Navarro-González J F. (2012). Pathophysiological role and therapeutic implications of inflammation in diabetic nephropathy. World J Diabetes; 15; 3(1): 7-18.
21. Martins R A, Veríssimo M T, Coelho e Silva M J, Cumming S P and Teixeira A M. (2010).Effects of aerobic and strength-based training on metabolic health indicators in older adults.Lipids in Health and Disease; 9;76: 1-6.
22. Nascimento M A, Cyrino E S, Nakamura F U , Romanzini M, Pianca H J C, Queiróga M R. (2007). Validation of the Brzycki equation for the estimation of 1-RM in the bench press. Rev Bras Med Esporte;13(1): 40-42.
23. Nicklas BJ, Ambrosius W, Messier SP, Miller GD,Penninx BW, Loeser RF, et al. (2004). Diet-induced weight loss,exercise, and chronic inflammation in older, obeseadults: a randomized controlled clinical trial. Am J ClinNutr; 79: 544-51.
24- OlsonTP, DengelDR, LeonAS and SchmitzKH. (2007). Changes in inflammatory biomarkers following one-year of moderate resistance training in overweight women. International Journal of Obesity; 31:996–1003.
25. Poole, D.C, et al. (2008). Exercise training does/does not induce vascular adaptations beyond the active muscle beds. Journal of Applied Physiology; 105(3): 1008-1010.
26. Ryan AS, Nicklas BJ. (2004). Reductions in plasma cytokinelevels with weight loss improve insulin sensitivity inoverweight and obese postmenopausal women. DiabetesCare; 27: 1699-705.
 
27. Schneider A, Panagiotakos D, Picciotto S, Katsouyanni K,Lo¨wel H, JacqueminB,et al. (2008). Air Temperature and Inflammatory Responses in Myocardial Infarction Survivors. Epidemiology;19: 391–400.
 
28. SmithL,  Anwar A, Fragen M, Rananto C. (2000).Cytokines and cell adhesion molecules associated with high-intensity eccentric exercise. European Journal of Applied Physiology; 82: 61-67.
 
29. Tinken T M, Thijssen D H J, Hopkins N, Black M A. (2009). Impact of Shear Rate Modulation on Vascular Function in Humans. Hypertension;54:278-285.
 
30. Touvra A N, Volaklis K A, Spassis A T, Zois C E, Douda H T, Kotsa K, et al. (2011). Combined strength and aerobic training increases transforming growth factor-β1 in patients withtype 2 diabetes. HORMONES, 10(2):124-129.
 
31. Tzoulaki J, Murray G D, Lee A J, Rumley A.(2005). C-Reactive Protein, Interleukin-6, and Soluble Adhesion Molecules as Predictors of Progressive Peripheral Atherosclerosis in the General Population: Edinburgh Artery Study. Circulation;112:976-983.
32. Wilund K R. (2007). Is the anti-inflammatory effect of regular exercise responsible for reduce dcardiovascular disease?Clinical Science; 112:543–555.
33. Yeh E T H. (2004). CRP as a Mediator of Disease. Circulation;109:11-14.