مقایسۀ واکنش هواداران تیم‌های خودی و رقیب نسبت به حامیان مالی (مطالعۀ موردی: باشگاه سپاهان و ذوب‌آهن اصفهان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی‌ارشد مدیریت ورزشی، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

2 دانشیار، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

چکیده

 
هدف ­از­ تحقیق حاضر مقایسۀ­ واکنش هواداران تیم خودی و رقیب نسبت به حامیان مالی در دو تیم فوتبال سپاهان­ و ذوب­آهن­ اصفهان بود. روش تحقیق توصیفی و روش اجرا پیمایشی بود. جامعۀ آماری تحقیق کلیۀ هواداران تیم‌های سپاهان و ذوب‌آهن در فصل سیزدهم لیگ برتر بودند و حجم نمونه با روش نمونه‌گیری طبقه‌ای تصادفی 367 نفر انتخاب شد. ابزار اندازه‌گیری پرسشنامۀ محقق‌ساخته بود که روایی محتوایی آن را هشت تن از استادان مدیریت ورزشی تأیید کردند و پایایی پرسشنامه‌ها از طریق آلفای کرونباخ برای حامی مالی تیم سپاهان و ذوب‌آهن به‌ترتیب 83/0r= و 86/0 r= به‌دست آمد و پایایی پرسشنامه­ها تأیید شد. برای توصیف داده­ها از آمار توصیفی و برای بررسی فرضیه‌ها در سطح 05/0 از آزمون‌های یومن ویتنی و همبستگی اسپیرمن استفاده شد. نتایج نشان داد حمایت حامیان مالی از فوتبال ­در هواداران تیم خودی و تیم رقیب تفاوت معناداری دارد (0001/0)، همچنین بین تصویر عمومی حامیان مالی دو تیم و علاقه‌مندی به حامی و تبلیغات توصیه­ای در هواداران سپاهان و ذوب‌آهن ارتباط مثبت و معنا‌داری مشاهده شد (0001/0)، تنها بین تصویر عمومی حامی تیم ذوب‌آهن و تبلیغات توصیه­ای در هواداران ذوب­آهن ارتباطی مشاهده نشد (23/0). به باشگاه‌ها پیشنهاد می‌شود برای اینکه شرکت‌های حامی به هدف خود از حمایت برسند، با هماهنگی با هم تصویر مطلوب و مثبتی از حامی در هواداران دو تیم ایجاد کنند تا شرکت‌ها به مزیت رقابتی دست یابند و در نتیجه­ میزان حمایت آنها از فوتبال بیشتر شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comparison of Reaction of Fans of Own and Rival Teams to Sponsors (Case Study: Isfahan Sepahan and Zob Ahan Clubs)

نویسندگان [English]

  • mojtaba GHASEMI SIANI 1
  • mohammadhosein razavi 2
  • morteza dousti 2
1 university of kurdistan
2 university of mazandaran
چکیده [English]

 
The aim of the present study was to compare the reaction of fans of own team and rival team to sponsors in Isfahan Sepahan and Zob Ahan teams. This study was descriptive / survey and the statistical population comprised of all fans of Sepahan and Zob Ahan teams in the 13th season of Iran Pro League (IPL).The sample size (n=367) was selected using stratified random sampling method. The content validity of the researcher-made questionnaire was confirmed by 8 sport management professors and their reliability was obtained through Cronbach alpha as follows: Sepahan: r= 0.83 and Zob Ahan: r=0.86 and they were confirmed. Descriptive statistics were used to describe data and to verify hypotheses at 0.05, U Mann-Whitney test and Spearman correlation were used. The results showed a significant difference in sponsors’ support for football between the fans of own team and rival team (0.0001). Also, there was a significant positive relationship between public image of sponsors of both teams and interest in sponsors and advice advertisement between fans of Sepahan and Zob Ahan teams (0.0001). There was no relationship only between public image of sponsors of Zob Ahan team and advice advertisement between the fans of Zob Ahan team (0.23). The clubs are recommended to create a favorable and positive image of sponsors in the fans of both teams so that the sponsor companies can achieve their goal of supporting as well as competitive advantage and increase their support for football.

کلیدواژه‌ها [English]

  • club
  • Own Team
  • Rival Team
  • Sponsors
  • fans
. اقدسی، محمدتقی؛ عبدوی، فاطمه (1389). «بررسی وضعیت ورزش قهرمانی استان آذربایجان شرقی و توصیه برای توسعه آن»، پژوهش‌های فیزیولوژی و مدیریت در ورزش،(4)، ص 30- 30.
2. جزنی، نسرین؛ عبدوی بافتانی، محمد ( 1390). «رابطۀ تعلق هواداران به تیم‌های ورزشی، تصویر شناسنامه، قصد خرید و تبلیغات توصیه‌ای محصولات حامی»، چشم‌انداز مدیریت بازرگانی، (7)، 71- 51.
3. جماعت، خاطره؛ احسانی، محمد (1390). «اهداف مستقیم و غیرمستقیم حمایت مالی از ورزش»، پژوهش در علوم ورزشی،(10)، ص 72- 57.
4. دهقان قهفرخی، امین؛ خضری، عبدالرحمن؛ علی‌دوست قهفرخی، ابراهیم؛ حمایت‌طلب، رسول (1389). «بررسی انگیزه‌های حضور هواداران بازی‌های تیم ملی فوتبال ایران»، مدیریت ورزشی، (6)، ص 168- 153.
5. سید عامری، میرحسن؛ محرم‌زاده، مهرداد؛ بشیری، مهدی؛ هادی، حمدالله (1389). «بررسی عنصر حمایت مالی از عناصر آمیختۀ بازاریابی ورزشی»، المپیک، 18(4)، ص 129- 111.
6- عسکریان، فریبا؛ آزادان، مهدی (1391). «موانع جذب اسپانسرها در فوتبال حرفه‌ای ایران»، پژوهش‌های مدیریت ورزشی و علوم حرکتی، 2(4)، ص 59- 56.
 
7.Alexandris, K., Tsaousi, E., & James, J. (2007). Predicting Sponsorship Outcomes from Attitudinal Constructs: The Case of a Professional Basketball Event. Sport Marketing Quarterly, 16, pp 130-139.                                                                                                                                                       
                                                     
8.Apostolopoulou, A., Papadimitriou, D. (2004). Welcome home: Motivations andobjectives of the 2004 grand national Olympic sponsor. Sport Marketing Quarterly, 13: pp 180-192.
                                                                                  
9. Bakhshandeh, H., Ghofrani, M., & Zadedan, I. (2012). Evaluating and comparing the effectiveness of sport sponsorship among the selective teams of the football premier league of Iran. Life Science Journal, 9(4), pp 1393- 1398                                                                                                                 
 
10. Benekas, D. (2007). A critical evaluation of sport sponsorship and its effectiveness among football audiences in Greece. MA dissertation, University of Portsmouth.pp 5-71                                                                        
 
11. Cheblia, L. Gharbib, A.(2013). The impact of the effectiveness of sponsorship on image and  memorizing: Role of congruence and relational proximity. 2nd World Conference on Business, Economics and Management. pp 913-924     
 
12. Davies, F., Veloutsou, C., & Costa, A. (2006). Investigating the influence of a joint sponsorship of rival teams on supporter attitudes and brand preferences. Journal of Marketing Communications, 12(1),pp 31-48.                                   
                                
13. Denise L.parris, Michael L. Troolo, AdrienBouchet, Jon Welty peachey,(2014).”Action sports athletes as entrepreneurs: Female professional wakeboarders, sponsorship, and branding” journal homepage: Sport Management Review pp 1- 16                                                                           
                                                                            
14.Dolphin, R,R (2003). Sponsorship: Perspectives on its Strategic Role. Corporate Communication: An International Journal. Lund: Studentlitteratur. Pp 173- 186                                                                                                                       
                                                                                                                    
15. Eshghi, K., Kazemi, R. M., Aghazadeh, H., & Hedayatnia, A. (2013). Evaluating Sport Sponsorship Model among Soccer Fans in Iran. Business and Management Research, 2(2), pp 37- 51                                                             
 
16. Filo, K., Funk, D., & O'Brien, D. (2010). The Antecedents and Outcomes of Attachment and Sponsor Image Within Charity Sport Events. Journal of Sport Management, 24,pp 623-648.                                                                             
 
17. Gilaninia, S., & Abbaszadeh, M. R. (2010). " Assessing the Constructs of Sport Sponsorship Effectiveness and Theoretical Relationships between them among Football Fans in Iran". Journal of Basic and Applied Scientific Research, 1(7), pp 606- 616                                                                               
 
18.Huda alzubaida.( 2013)."Sports Sponsorship, Brand awareness, brand image and purchase "Paper within Bachelor Thesis in Business Administration intention of sport audience towards linked and unlinked sponsors. Paper within Bachelor Thesis in Business Administration.pp 2 – 65                                                
             
 
19. Ko, Y. J., Kim, K., Claussen, C. L., & TaeHee, K. (2008). " The effects of sportinvolvement, sponsor awareness and corporate image on intention to purchase sponsors' products" . International Journal of Sports Marketing and Sponsorship, 9(2),pp 79-94.                                                                                
 
20. Liao, S. H., Chung, Y. C., &Widowati, R. (2009). The Relationships among Brand Image, Brand Trust, and Online Word-of-Mouth: An Example of Online Gaming. Iee International Confrance, (pp. 2207-2211). Hong Kong     
 
21. Martinez, e., montaner, t. &pina,m., (2009), “brand extension feedback: the role of advertising”, journal of business research, vol.62,pp.305-313                       
 
22.Matthew Lamont, NerileeHing, Sally Gainsbury.(2011).”Gambling on sport sponsorship: A conceptual framework for researchand regulatory review”, Sport Management Review 14 pp 246-257                                                        
 
23. Norm O’Reilly, Denyse Lafrance Horning. (2013).” Leveraging sponsorship: The activation ratio”, Sport Management Review 16, 424 – 437                      
 
24. pyun, D.Y., James, J.D. (2011). “Attitude toward advertising through sport:a theoretical framework”. Sport management review”. 14(1), PP:33-41.             
 
25. Seguin, B. &Oreilly, N. (2008). “the Olympic brand, ambush marketing, and clutter", International Journal Of Sport Management And Marketing, 4(1/2),pp 62-84.                                                                                                   
 
26. Svensson, S., Meakin, M., & Wennerlund, E. (2013). Strategic Sponsorship: Managers attitudes towards Sport Sponsorship. Linnaeus university, School of Business and Economics. Bachelor  Thesis . Spring 2013.pp 1- 57                   
 
27. Tsiotsou, R., &Alexandris, K. (2009). Delineating the Outcomes of Sponsorship: Sponsor Image, Word of Mouth, and Purchase Intentions.International Journal of Retail & Distribution Management, 37(4), 358-369                                      
 
28. Wann D.L.( 2006). "Understanding the positive social psychological benefits of sport team identification: The Team Identification-Social Psychological HealthModel"; Group Dynamics: Theory, Research, and Practice , vol 10(4), pp 272- 296                                                                                                        
 
29. Weight.E, Taylor. K &Cuneen.J, (2010), "Corporate motives for sport sponsorship at mid-major collegiate athletic departments", Journal of issues in intercollegiate athletics, 3, PP 119-130