تاثیر 8 هفته تمرین مقاومتی و یک دوره بیتمرینی کوتاه مدت بر سطوح پلاسمایی کمرین و ترکیب بدن دختران دارای اضافه وزن و چاق

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزش، گروه علوم ورزشی دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

2 دانشیار فیزیولوژی ورزش، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران

چکیده

کمرین جزء آدیپوکاینهای مترشحه از بافت چربی است که دارای نقشهای بیولوژیکی گوناگونی است. هدف این پژوهش، بررسی تاثیر 8 هفته تمرین مقاومتی و یک دوره بیتمرینی بر مقادیر پلاسمایی کمرین و ترکیب بدن دختران دارای اضافه وزن و چاق بود.بدین منظور 22 دختر دارای اضافه وزن و چاق بهطور تصادفی ساده به دو گروه تجربی(12 نفر) و کنترل(10 نفر) تقسیم شدند. گروه تجربی به مدت 8 هفته(4 جلسه در هفته) با شدت 65 تا 80% یک تکرار بیشینه (1RM) به تمرین پرداخته و پس از آن بهمدت 4 هفته بیتمرینی را تجربه کردند. نمونه خون در مراحل مختلف، پس از 12 ساعت ناشتایی و شرایط مشابه جمعآوری شد. دادهها با استفاده از آزمونهای کولموگروف اسمیرنوف، آنالیز واریانس با اندازهگیری مکرر و تعقیبی LSD و t مستقل در سطح معناداری 05/0>α تحلیل شدند. در پایان دوره تمرین نتایج کاهش معناداری در ترکیب بدن (وزن، توده چربی، BMI و WHR) گروه تجربی نسبت به گروه کنترل نشان داد(05/0>p). اختلاف معناداری در سطوح پلاسمایی کمرین دیده نشد (05/0<p). ضمناً پس از 4 هفته بیتمرینی به دلیل توقف تمرین، در مقادیر پلاسمایی کمرین افزایش ناچیزی رخ داد که از نظر آماری معنادار نبود.  تمرینات مقاومتی به عنوان یک شیوه غیر دارویی با کاهش سطوح عامل خطرزای قلبی-عروقی، نقش موثری در ارتقای وضعیت سلامتی افراد داشته در حالیکه افزایش این شاخصها در اثر بیتمرینی بیانگر این است که دستاوردهای مطلوب تمرین، با بیتمرینی از بین رفته و بدن در معرض خطر بیماریهای قلبی- عروقی قرار میگیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of 8 Weeks of Resistance Training and a Period of Short-Term Detraining on Plasma Levels of Chemerin and Body Composition in Overweight and Obese Females

نویسندگان [English]

  • Mehri Jafari 1
  • Mahdi Mogharnasi 2
  • Rezvane Goldavi 1
1 MSc in Exercise Physiology, Department of Sport Sciences, University of Sistan and Baluchestan, Zahedan, Iran
2 Associate Professor, Faculty of Sport Sciences, University of Birjand, Birjand, Iran
چکیده [English]

Chemerin is a component of adipokines secreted from adipose tissue and has several biological roles. The aim of this study was to assess the effect of 8 weeks of resistance training and a short-term detraining on plasma levels of chemerin and body composition in overweight and obese females. For this purpose,22 overweight and obese females were randomly divided into two groups: experimental (n=12) and control (n=10). Experimental group exercised for 8 weeks (4 sessions per week) with intensity of 65-80% one repetition maximum (1RM) and then experienced 4 weeks of detraining. Blood samples were collected at various stages after 12 hours of fasting in similar conditions. Data were analyzed by the Kolmogorov-Smirnov test, ANOVA with repeated measures, LSD post hoc test and independent t test at the significance level (α<0.05).After the training period, a significant decrease was observed in body composition (weight, fat mass, body mass index and waist to hip ratio) in the experimental group compared with the control group (P<0.05). There was no significant difference in plasma levels of chemerin (P˃0.05). Also, after 4 weeks of detraining, due to a pause in training, a small increase happened in plasma levels of chemerin which was not statistically significant.Resistance training, as non-pharmacological procedure, plays an important role in improving the health of individuals through a reduction in the levels of cardiovascular risk factors whilean increase in these indices as a result of detraining indicates that the favorable outcomes of training disappear with detraining and the body will be exposed to cardiovascular diseases.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Detraining
  • chemerin
  • circuit resistance training
  • Obesity
  • Overweight
.ثاقب‌جو،مرضیه. شعبانپور اومالی، جواد. فتحی، رزیتا. (1392). " اثر هشت هفته تمرین مقاومتی دایرهای با شدت بالا بر سطوح پلاسمایی چمرین و کنترل گلایسمی در بیماران مرد مبتلا به دیابت نوع 2". فصلنامه المپیک. دوره21 (شماره 3). صص 99-113.
2.ذوالفقاری،مریم. تقیان،فرزانه. هدایتی،مهدی. (1392). " تاثیر سه روش، مصرف عصارهی چای سبز،تمرینهای هوازی و ترکیب آنها برسطح کمرین و مقاومت به انسولین در زنان چاق". مجله غدد درون‌ریز و متابولیسم ایران. دوره 15 (شماره 3). صص 253-261.
3.صارمی،عباس. مصلح‌آبادی،محمدفاضل. پرستش، محمد. (1389). " اثر ۱۲ هفته تمرین قدرتی بر سطح سرمی کمرین، پروتئین واکنشگرCو فاکتور نکروز دهندهی تومور آلفا در افراد مبتلا به سندروم متابولیک". مجله غدد درون‌ریز و متابولیسم ایران. دوره 12(شماره 5). صص 543-536.
4.عسکری،رویا. رواسی،علی اصغر. گائینی، عباسعلی. هدایتی،مهدی. حامدی‌نیا، محمدرضا. (1393). "تاثیر تمرین اتترکیبی و استقامتی بر برخی آدیپوکاینها، هورمون رشد و نیمرخ لیپیدی در دختران دارای اضافه وزن". علوم زیستی ورزشی. دوره 6 (شماره 4). صص 399-413.
5. فتحی، رزیتا. مسیبی، زهرا. نظر علی، پروانه. اصلانی، سجاد. (1393). "اثر یک دوره تمرین مقاومتی بر سطوح پلاسمایی کمرین و انسولین در دو گروه موشهای نر سالم و موشهای نر مقاوم به انسولین". فصلمامه علمی پژوهشی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی. دوره 38 (شماره 4). صص 207-213.
6.فداییریحان‌آبادی،س. فتحی،ر. نخستینروحی،ب. (1391).تاثیرتمرینهوازیبرسطوحاستراحتیکمرینو لیپیدهای پلاسما در زنان دارای اضافه وزن.  مجله فیزیولوژی ورزشی. شماره 18- صص136-121.
7.قنبرزاده،مختار.کاظمی،عبدالرضا. (1394). "مقایسه سه شیوه مختلف تمرین موازی بر سطوح پلاسمایی کمرین، مقاومت به انسولین و عملکرد جسمانی زنان سالمند". مجله دانش و تندرستی. دوره 10 (شماره 4). صص 40-47.
8.محمدیدمیه،امین. خواجه لندی،علی. رستمی،افشین. اسدی، عزت الله. (1389). "مقایسه اثرات 8 هفته تمرین قدرتی و استقامتی بر سطح ویسفاتین پلاسمایی مردان میانسال".  مجله ارمغان دانش. دوره 15( شماره 3). صص 242-233.
9.مسیبی،زهرا. نظر‌علی،پروانه. فتحی،رزیتا. حناچی،پریچهر. اصلانی مغانجوقی،سجاد. (1394). "بررسی میزان ترشح کم رین پلاسما و تأثیر آن بر شاخص مقاومت به انسولین، پس از8 هفته تمرین مقاومتی در موشهای نر". مجله دانشگاه علوم پزشکی قم. دوره 9 (شماره 6). صص 1-9.
10. Bruun JM, Helge JW, Richelsen B, Stallknecht B. (2006). “Diet and exercise reduce low-grade inflammation and macrophage infiltration in adipose tissue but not in skeletal muscle in severely obese subjects”. American Journal of Physiology- Endocrinology and Metabolism. 290 (5); 961-967.
11 . Brzycki M. (1998). “A practical approach to strength training”. 1st ed. McGraw-Hill. pp: 75-78.
12 . Chen SY, Chen SM, Chang WH, Lai CH, Chen MC, Chou CH, et al. (2006). “Effect of 2-month detraining on body composition and insulinsensivity in young female dancers”. International Journal of  Obesity. 30(1); 40-4.
13 . Cho JK, Han TK, Kang HS. (2010). “Combined effects of body mass index and cardio/respiratory fitness on serum vaspin concentrations in Korean young men”. European Journal of Applied Physiology .108: 347-353.
14 . Diepvens K, Kovacs EM, Nijs IM, Vogels N, Westerterp-Plantenga MS. (2005). “Effect of green tea on resting energy expenditure and substrate oxidation during weight loss in overweight females”. Br J Nutr. 94(6): 1026-1034.
15 . Faiqenbaum AD, WL Westcott, LJ Micheli, AR Outerbridge, CJ Long, R LaRosa-loud. (1996). “The effect of strength training and detraining on children”. Journal of Strength & Conditioning  Research. 10(2); 109-114.
16 . Fantuzzi G. (2005). “Adipose tissue, adipokines, and inflammation”. Journal of Allergy and Clinical  Immunology. 115(5); 911-919.
17 . Freedland ES. (2004). “Role of a critical visceral adipose tissue threshold (CVATT) in metabolic syndrome: implications for controlling dietary carbohydrates: a review”. Nutrition &  Metabolism. 1(12).
18 . Jackson AS, Pollock ML, Ward A. (1980). “Generalized equations for predicting body density of women”. Medicine and Science in Sports and  Exercise. 12(3); 175-181.
19 . Jakicic JM, Clark K, Coleman E, Donnelly JE, Foreyt J, Melanson E, et al. (2001). “American College of Sports Medicine position stand. Appropriate intervention strategies for weight loss and prevention of weight regain for adults”. Medicine & Science in Sports & Exercise. 33(12); 2145-2156.
20 . Kaur J, Adya R, Tan BK, Chen J, Randeva HS. (2010). “Identification of chemerin receptor (ChemR23) in human endothelial cells: Chemerin-induced endothelial angiogenesis”. Biochem Biophys Res Commun. 391(4);1762-1768.
21 . Kelley DE.  (2005). “Skeletal muscle fat oxidation: timing and flexibility are everything”. The Journal of  Clinical Investigation. 115 (7); 1699- 1702.
22 . Kemi OJ, PM Hamam, Wisloff U, Ellingsen O. (2004). “Aerobic fitness is associated with cardiomyocyte contractile capacity and endothelial function in exercise training and detraining”. Circulation. 109; 2897-2904.
23 . Kirk EA, Sagawa ZK, McDonald TO, O'Brien KD, Heinecke JW. (2008). “Monocyte chemoattractant protein-1 deficiency fails to restrain macrophage infiltration into adipose tissue”.Diabetes. 57(5); 1254-1261.
24 . Lehrke M, Becker A, Greif M, Stark R, Laubender R, Ziegler FV, et al. (2009). “Chemerin is associated with markers of inflammation and components of the metabolic syndrome but does not predict coronary atherosclerosis”. European Society Journal of Endocrinology. 161(2); 339-344.
25 . Low S, Chin MC, Deurenberg-Yap M. (2009).  “Review on epidemic of obesity”. Annals Academy of Medicine Singapore.38:57-59.
26 . Momenan AA, Delshad M, Mirmiran P, Ghanbarian A, Azizi F. (2011).“Leisure Time Physical Activity and Its Determinants among Adults in Tehran: Tehran Lipid and Glucose Study”. International Journal of  Preventive Medicine. 2(4); 243-251.
27 . Moran CN, Barwell ND, Malkova D, Cleland SJ, McPhee I, Packard CJ, et al. (2011). “Effects of diabetes family history and exercise training on the expression of adiponectin and leptin and their receptors”. Metabolism. 60(2); 206-214.
28 .  Naumnik B, Mysliwiec M. (2010). “ Renal consequences of obesity”. Med Sci Monit. 16 (8); 163-170.
29 . Osho O, Akinbo S, Osinubi A, Olawale O. (2012). “Effect of Progressive Aerobic and Resistance Exercises on the Pulmonary functions of Individuals with Type 2 Diabetes in Nigeria”. International Journal of Endocrinology & Metabolism. 10(1); 411-417.
30 . Sell H, Laurencikiene J, Taube A, Eckardt K, Cramer A, Horrighs A, et al. (2009).  “Chemerin is a novel adipocyte-derived factor inducing insulin resistance in Primary human skeletal muscle cells”. Diabetes. 58(12);  2731-40.
31 . Sidik SM, Rampal L. (2009). “The prevalence and factors associated with obesity among adult women in selangor: Malaysia”. Asia Pacific Family Medicine. 8 (2).
32 . Spiroglou SG, Kostopoulos CG, Varakis JN, Papadaki HH. (2010). “Adipokines in periaortic and epicardial adipose tissue: differential expression and relation to atherosclerosis”. J Atheroscler Thromb. 17(2); 115-130.
33 . Stejskal D, Karpisek M, Hanulova Z, Svestak M . (2008). “Chemerin is an independent marker of the metabolic syndrome in a Caucasian population-a pilot study”. Biomed Pap Med Fac Univ Palacky Olomouc Czech Repub. 152 (2); 217-221.
34 . Tresierras MA, Balady GJ. (2009). “Resistance training in the treatment of diabetes and obesity”: mechanisms and outcomes. Journal of  Cardiopulmonary Rehabilitation & Prevention. 29(2); 67-75.
 35. Venojärvi, M., Wasenius, N., Manderoos, S., Heinonen, O.J., Hemelahti, M., Lindholm, H., et al. (2013). “Nordic walking decreased circulating chemerin and leptin concentrations in middle-aged men with impaired glucose regulation”. Annals of  Medicine. 45(2); 162-170.
36. Wozniak SE, Gee LL, Wachtel MS, Frezza EE. (2009). “Adipose tissue: the new endocrine organ? A review article”. Digestive Diseases and Sciences. 54(9); 1847–1856.