دوره و شماره: دوره 9، شماره 1، اردیبهشت 1396، صفحه 1-181 
بررسی میزان سلامت سازمانی در وزارت ورزش و جوانان بر اساس الگوی هوی و فیلدمن

صفحه 137-148

غلامرضا شعبانی بهار؛ ابوالفضل فراهانی؛ لقمان کشاورز؛ حیدر حسینی