ارتباط بین توانمندسازی روانشناختی با یادگیری سازمانی در ادارت ورزش و جوانان استان کرمانشاه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت و برنامهریزی ورزشی دانشگاه ارومیه ، ارومیه ، ایران

2 استاد مدیریت ورزشی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران.

3 استاد مدیریت و برنامه ریزی ورزشی دانشگاه محقق اردبیلی ، اردبیل ، ایران

چکیده

هدف از این پژوهش بررسی رابطه بین توانمندسازی روانشناختی با یادگیری سازمانی در میان کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان کرمانشاه می­باشد. پژوهش حاضر توصیفی و از نوع همبستگی و به شیوه میدانی انجام گرفت. برای گردآوری داده­های پژوهش از دو پرسشنامه استاندارد توانمندسازی روانشناختی بر اساس مدل اسپریتزر و یادگیری سازمانی بر اساس مدل نیفه استفاده شده است. جامعه آماری شامل 150 نفر که تمامی کارکنان مرد و زن ادارات ورزش و جوانان استان کرمانشاه بود را تشکیل می­داد. نمونه آماری در این تحقیق شامل کل کارکنان مرد و زن ادارات ورزش و جوانان بود. در این تحقیق از دو پرسشنامه استاندارد(پرسشنامه توانمندسازی روانشناختی اسپریتزر و پرسشنامه یادگیری سازمانی نیفه) استفاده شد. داده­های تحقیق پس از جمع آوری بر اساس فرضیه­های پژوهش و با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و  رگرسیونچندگانه تحلیل شدند. نتایج به دست آمده از ضریب همبستگی نشان داد که بین توانمندسازی روانشناختی و ابعاد آن با یادگیری سازمانی و مولفه­های آن رابطه مثبت و معنی­دار وجود دارد. همچنین مشخص شد که احساس شایستگی با (90/0=β) و احساس استقلال با (40/0=β) توان پیش بینی مثبت و معنی­دار یادگیری سازمانی را دارا هستند. یافته­های پژوهش مبین این است که برای بالا بردن یادگیری سارمانی و تبدیل سازمان به یک سازمان پویا به کارکنانی توانمند نیاز خواهد بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Psychological Empowerment and Organizational Learning in Sport and Youth Offices in Kermanshah Province

نویسندگان [English]

 • Bina Azari 1
 • mir hassan seyed ameri 2
 • Mehrdad Moharamzadeh 3
1 MSc Student of Management and Planning in Sport, Urmia University, Tehran, Iran
2 Professor of Management and Planning in Sport, Urmia University, Tehran, Iran
3 Professor of Management and Planning in Sport, Mohaghegh Ardabili University, Ardabil, Iran
چکیده [English]

The aim of this study was to investigate the relationship between the psychological empowerment and organizational learning in Sport and Youth offices in Kermanshah province. This study was descriptive-correlation and conducted as a field study. Data were collected by two standard questionnaires: Psychological Empowerment based on Spritzer model and Organizational Learning according to Nefe model. Statistical population included all male and female staff of Sport and Youth offices of Kermanshah province (N=150). All the population was considered as the sample. Data were analyzed based on research hypotheses using Pearson correlation coefficient and multiple regression. Results of Pearson correlation showed a positive and significant relationship between psychological empowerment and its dimensions with organizational learning and its dimensions. Also, sense of competence (β=0.90) and sense of self-determination (β=0.40) could positively and significantly predict organizational learning. These findings show that empowered staff are required to improve organizational learning and to transform an organization into a dynamic one.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Psychological empowerment
 • organizational learning
 • Sport and Youth office
 • staff
 • Kermanshah
 1. اسدی حسن، قنبرپورنصرتی امیر، قربانی محمد حسین، دوستی مرتضی.( 1388)."رابطه بین یادگیری و عملکرد سازمانی در کارشناسان سازمان تربیت­ بدنی جمهوری اسلامی ایران". نشریه مدیریت ورزشی،1(1): 247-237.
 2. افشاری مصطفی، هنری حبیب، کارگر غلامعلی.(1391)."بررسی نظام یادگیری سازمانی در سازمان تربیت بدنی براساس ابعاد سازمان یادگیرنده و روش AHP". نشریه مدیریت ورزشی.4(13): 135-115.
 3. خانعلیزاده رقیه، کردنائیج اسدالله،  فانی علی اصغر، مشبکی اصغر.( 1389)."رابطه بین توانمندسازی و یادگیری سازمانی (مطالعه موردی: دانشگاه تربیت مدرس)". پژوهش نامه مدیریت تحول. 2(3): 44-20.
 4. خلیلیعراقیمریم.(1382). "سازمان های یادگیرنده: ضرورتی برای تحول و توسعه".ماهنامةتدبیر. مهر1382(137): 30-26.
 5. دستگردی کاظم.(1387)."ارتباط توانمندسازی با یادگیری سازمانی کارکنان سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران". پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران. 91-88.
 6. زارعقاسم.(1385). "ارتباط بین عوامل روانشناختی توانمندسازی و کارآفرینی سازمانی در سازمان تربیت بدنی کشور". پایان نامه، کارشناسی ارشد، دانشکدة تربیت بدنی و علوم ورزشی،دانشگاه تهران. ص3.
 7. شفی آرزو. (1385)."رابطه بین توانمندسازی کارکنان ویادگیری سازمانی در شرکت ملی پخش فراورده­های نفتی". پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران. ص2
 8. صفاری مرجان، حمیدی مهرزاد، جلالی­فراهانی مجید.(1388). "مقایسة ابعاد سازمان یادگیرنده در سازمان تربیت بدنی،کمیته ملی المپیک و تربیت بدنی آموزش و پرورش". پژوهش در علوم ورزشی. 1(22): 129-117.
 9. ضیایی محمد صادق، نرگسیان عباس، آیباغی اصفهانی سعید.(1387). "نقش رهبری معنوی در توانمندسازی کارکنان دانشگاه تهران".مدیریت دولتی. پاییز و زمستان 1387، 1: 86-67.

10. طالب پور مهدی، امامی فرشاد.(1385). "بررسی ارتباط تعهد سازمانی و دلبستگی شغلی و مقایسه آن بین دبیران تربیت بدنی مرد آموزشگاه های نواحی هفت گانه ی مشهد".  پژوهش در علوم ورزشی،  4(12): 15-32.

11. عبدالهی  بیژن، حیدری سریه.(1388)."عوامل مرتبط با توانمند سازی اعضای هیات علمی دانشگاه: مطالعه موردی دانشگاه تربیت معلم تهران". فصلنامه انجمن آموزش عالی ایران. 2(1):24-1.

12. علی احمدی علیرضا، احمدی علی اکبر، حاتمی ناغانی فریبا.(1389). "ارتباط یادگیری سازمانی با توانمندسازی کارکنان صندوق­های بازنشستگی کارکنان صنعت نفت ایران". مدیریت فردا. 9(25): 81-67.

13. میرکمالی سید محمد، نارنجی ثانی  فاطمه، اعلامیفرنوش(1390). "بررسی رابطه رهبری تحول آفرین با یادگیری سازمانی". پژوهشنامه مدیریت تحول. 3(6): 27-1.

14. ناظمی مهدی، علیزاده گلریزی ابوالفضل، کوزه چیان هاشم.(1392)."تعیین ارتباط بین عدالت سازمانی و ابعاد آن با توانمندسازی کارکنان در اداره کل تربیت بدنی خراسان رضوی". مطالعات مدیریت ورزشی. 5(18): 188-175.

 1. Allahyari R, Shahbazi B, Mirkamali S.M, Kharazi K.(2011).“Survey of relationship between the psychological empowerment of employees with organizational learning”. Procedia Social and Behavioral Sciences. (30):1549- 1554.
 2. Bowen G L, Rose R A, Ware W B.(2006).“The reliability and validity of the schoolsucces profile learning organization measure”. Evaluation and program planning. 29(1): 97-104.
 3. CarterM.(2001).strategic planning (in nonprofit or for profit organnizations), http://www.strategicplanning.com.
 4. Hong. J F L, Stanlcysnell R, Easterby-Smith M.(2009).“Cross-cultural influences on organizational learing in MNCS: the case of Japanese companies China”. Journal off international Management.12:408- 429.
 5. Orthner D K, Cook P, Sabah Y, Rosenfeld J. (2006).“Organizational learning: A crossnational pilot-test of effectiveness in children’s services”. Evaluation and program planning. 29(1):70-78.
 6. Ozaralli N. (2003).“Effect of transformational leadership on empowerment and team effectiveness”.leadership& organization development Journal.24(3): 335-344.
 7. Panayides P M .(2005). “The impact of Organizational learning on relationship orientation Logistics service effectiveness and performance”. Industrial Marketing Management.36:68-80.
 8. Safari Kh, Rastegar A, GhorbanJahromi R.(2010). “The relationship between psychological empowerment and entrapreneurship among clerks of Fars Payame Noor University”. Procedia Social and Behavioral Sciences.(5):798–802.
 9. SprietzerG.M(1995).“Psychological empowerment in the workplace; dimensions, measurement, and validation”. Academy of management journal, 38)5(: 1442-1465.
 10. Wangj, Peggy D Lee(2009)."Psychological Empowerment and JobSatisfaction: An Analysis of Interactive Effects". Group & Organizationmanagement, 34 )3:( 271-296.