ارتباط بین عملکرد استقامت هوازی و اجرای آزمون RAST در بازیکنان تیم ملی فوتسال زنان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی، گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و و علوم ورزشی، دانشگاه رازی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران

2 دانشیار فیزیولوژی ورزشی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

3 دانشیار فیزیولوژی ورزشی ،گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه رازی کرمانشاه، کرمانشاه ،ایران

چکیده

در دنیای امروز، فوتسال از جمله ورزش‌های تیمی با توپ است که در سال‌های گذشته با محبوبیت زیادی همراه بوده است. در حال حاضر بازیکنان این رشته ورزشی در سطح حرفه‌ای و در تعامل با بازیکنان حرفه‌ای هستند. هدف از این پژوهش بررسی ارتباط بین عملکرد استقامت هوازی و آزمون RAST در بازیکنان تیم ملی فوتسال زنان ایران بود.به همین منظور 22 بازیکن فوتسال (با میانگین 08/3±18/25 سال؛ 61/6±64/54 کیلوگرم وزن؛ و 17/5±25/162 سانتی­متر قد) حاضر در اردوی تیم ملی فوتسال بانوان در این پژوهش شرکت کردند. عملکرد استقامت هوازی، توان بی­هوازی و همچنین ترکیب بدن اندازه­گیری شد. برای تحلیل داده­ها و ارتباط موجود بین متغیرها از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی ساده در سطح معناداری 05/0P≤ استفاده شد. نتایج نشان داد که بین استقامت هوازی و میانگین توان بی­هوازی بازیکنان تیم ملی فوتسال زنان ارتباط متوسط مثبت و معناداری وجود دارد (57/0=R، 008/0=P). با این وجود، رابطه­ی استقامت هوازی با شاخص خستگی، استقامت هوازی با درصد چربی بدن، میانگین توان بی­هوازی با شاخص خستگی و میانگین توان بی­هوازی با درصد چربی در بازیکنان ملی فوتسال زنان ضعیف و معکوس بود که از لحاظ آماری معنادار نیست (به ترتیب، 07/0=R، 76/0=P؛ 08/0=R، 72/0=P؛ 04/0=R، 85/0=P؛ 07/0=R، 75/0=P). نتایج نشان داد که سهم فسفوریلاسیون اکسیداتیو در مصرف کل انرژی در خلال دویدن­های کوتاه مدت شدید (کمتر از 6 ثانیه)، اتفاق می­افتد،  قابل چشم­پوشی است ؛ اما، اگر قرار باشد این دویدن­های کوتاه مدت 5-6 ثانیه­ای بارها و با ریکاوری­های کوتاه مدت تکرار شود؛ این­جاست که نمی­توان نقش استقامت هوازی و در واقع، فسفوریلاسیون اکسیداتیو را نادیده گرفت. بنابراین به نظر می­رسد هر چه  اکسیژن مصرفی در حین دویدن­های کوتاه مدت شدید بالاتر باشد، تکیه بر گلیکولیز بی­هوازی کمتر و همچنین، حفظ توان بالاتر استنتایج نشان داد که بین عملکرد استقامت هوازی و اجرای آزمون بی­هوازیRAST در بازیکنان تیم ملی فوتسال زنان کشور رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. بنابرین توان هوازی به طور ویژه باید به عنوان یک عامل مهم و تعیین کننده در آماده­سازی بازیکنان فوتسال درنظر گرفته شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Aerobic Endurance and RAST Test Performance in Female National Futsal Players

نویسندگان [English]

 • Samira Darvishi 1
 • Reza Gharakhanloo 2
 • Abdolhosein Partou 3
1 MSc of Exercise Physiology, Department of Exercise Physiology, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, Razi University of Kermanshah, Kermanshah, Iran
2 Associate Professor of Exercise Physiology, Department of Physical Education and Sport Sciences, Faculty of Humanities, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
3 Associate Professor of Exercise Physiology, Department of Exercise Physiology, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, Razi University of Kermanshah, Kermanshah, Iran
چکیده [English]

Today, futsal is a team sport with a ball which has been popular in recent years. Now, the players of this sport are at a professional level and in interaction with professional players. The aim of this study was to investigate the relationship between aerobic endurance and RAST test performance in Iranian female national futsal players (IFNFP). For this purpose, 22 IFNFP (mean age 25.18±3.08 yr; weight 54.64±6.61 kg; height 162.25±5.17 cm) present in the women’s futsal national team camp participated in this study. Aerobic endurance performance, anaerobic power, as well as body composition were measured. To analyze data and the relationship among variables, Pearson correlation coefficient and simple liner regression were used at significance level of P≤0.05. The results showed a significant positive moderate relationship between aerobic endurance and mean anaerobic power of IFNFP (r=0.57, p=0.008). However, there was a poor and opposite relationship between aerobic endurance and fatigue index, aerobic endurance and body fat %, mean anaerobic power and fatigue index, and mean anaerobic power and body fat % of IFNFP (R=0.07, P=0.76; R=0.08, P=0.72; R=0.04, P=0.85; R=0.07, P=0.75 respectively) which was not statistically significant. The results showed that the share of oxidative phosphorylation in consuming the entire energy during intensive short-term runs (less than 6 seconds) can be neglected; but if such short-term runs are supposed to be repeated several times along with short-term recovery, the role of aerobic endurance and in fact oxidative phosphorylation cannot be neglected. Therefore, it seems that the higher the oxygen consumption during intensive short-term runs, the lower the reliance on anaerobic glycolysis will be and also the higher the power maintenance. The results showed a significant positive relationship between aerobic endurance performance and RAST anaerobic test in IFNFP. Therefore, aerobic power specially should be considered as an important and determinant factor in preparing futsal players.

کلیدواژه‌ها [English]

 • aerobic endurance
 • anaerobic power
 • body composition
 • futsal
 • Women
 • Recovery
 1. abddolhosein, p., gharakhanlou, R., & sadegh, a. (1391) . Sport physiology. First Edition. Tehran: avay zohor publication.p23-27 .in persian.
 2. abdolhossein, p., Reza, g., & hamid, A. (1384). Profile study of body composition, physiological and anthropometric Iran futsal eliteplayers. Olympic, 1(3), 49-58.in persian.
 3. Alexandre, P., Cristiana M, P., & Anna Paola TR, P. (2012). Female Futsal Players’ Profile and Biochemical Alterations through Intermittent High-Intensity Exercise Training. Food and Nutrition Sciences, p53-64.
 4. Álvarez, J. C. B., D'ottavio, S., Vera, J. G., & Castagna, C. (2009). Aerobic fitness in futsal players of different competitive level. The Journal of Strength & Conditioning Research, 23(7); 2163-2166.
 5. Aziz, A., Chia, M., & Teh, K. (2000). The relationship betweenmaximal oxygen uptake and repeated sprint performance indices in field hockey and soccer players. Journal of Sports Medicine and Physical Fitness, 40(3);195-201.
 6. Aziz, A. R., Mukherjee, S., Chia, M., & Teh, K. C. (2007). Relationship between measured maximal oxygen uptake and aerobic endurance performance with running repeated sprint ability in young elite soccer players. Journal of Sports Medicine and Physical Fitness, The, 47(4); 401-407.
 7. Bangsbo, J., Iaia, F. M., & Krustrup, P. (2008). The Yo-Yo intermittent recovery test. Sports medicine, 38(1);37-51.
 8. Barbero-Alvarez, J., Soto, V., Barbero-Alvarez, V., & Granda-Vera, J. (2008). Match analysis and heart rate of futsal players during competition. Journal of sports sciences, 26(1);63-73.
 9. Barbero Alvaréz, J., Andrín, G., & Méndez-Villanueva, A. (2005). Futsal-specific endurance assessment of competitive players. Journal of sports sciences, 23(11-12), 1279-1281.

10.Berdejo-del-Fresno, D. (2012). Fitness seasonal changes in a first division English futsal team. African Journal of Basic & Applied Sciences, 4(2), 49-54.

11. Boullosa, D. A., Tonello, L., Ramos, I., de Oliveira Silva, A., Simões, H. G., & Nakamura, F. Y. (2013). Relationship between aerobic capacity and Yo-Yo IR1 performance in Brazilian professional futsal players. Asian journal of sports medicine, 4(3), 230-241.

12. Castagna, C., & Alvarez, J. C. B. (2010). Physiological demands of an intermittent futsal-oriented high-intensity test. The Journal of Strength & Conditioning Research, 24(9), 2322-2329.

13. Castagna, C., D’Ottavio, S., Vera, J. G., & Álvarez, J. C. B. (2009). Match demands of professional Futsal: A case study. Journal of Science and Medicine in Sport,  12(4), 490-494.

14. Castagna, C., Manzi, V., D'OTTAVIO, S., Annino, G., Padua, E., & Bishop, D. (2007). Relation between maximal aerobic power and the ability to repeat sprints in young basketball players. The Journal of Strength & Conditioning Research, 21(4), 1172-1176.

15. Duarte, R., Batalha, N., Folgado, H., & Sampaio, J. (2009). Effects of exercise duration and number of players in heart rate responses and technical skills during futsal small-sided games.

16. Dupont, G., Millet, G. P., Guinhouya, C., & Berthoin, S. (2005). Relationship between oxygen uptake kinetics and performance in repeated running sprints. European journal of applied physiology, 95(1), 27-34.

17. Gharakhanlou, r., agha, a. h., rastgar, m., & khazeni, a. (2009). Determine on correlation between rast, 300yard shuttle run field tests with wingate anaerobic test to measure anaerobic power of indoor soccer players. Olympic quarterly, 16(4),100-110.in persian.

18. Hamilton, A., Nevill, M., Brooks, S., & Williams, C. (1991). Physiological responses to maximal intermittent exercise: Differences between endurancetrained runners and games players. Journal of sports sciences, 9(4), 371-382.

19. Jansson, E., Dudley, G., Norman, B., & Tesch, P. (1990). Relationship of recovery from intense exercise to the oxidative potential of skeletal muscle. Acta physiologica scandinavica, 139(1-2), 147-152.

20. Karakoç, B., Akalan, C., Alemdaroğlu, U., & Arslan, E. (2012). The relationship between the yo-yo tests, anaerobic performance and aerobic performance in young soccer players. Journal of human kinetics,  35(1),81-88.

21. Koley, S., Singh, J., & Sandhu, J. S. (2010). Anthropometric and physiological characteristics on Indian inter-university volleyball player. Journal of sports sciences, 14(5), 249-261.

22. McMahon, S., & Wenger, H. A. (1998). The relationship between aerobic fitness and both power output and subsequent recovery during maximal intermittent exercise. Journal of Science and Medicine in Sport,1(4),219-227.

23. Pedro, R. E., Milanez, V. F., Boullosa, D. A., & Nakamura, F. Y. (2013). Running speeds at ventilatory threshold and maximal oxygen consumption discriminate futsal competitive level. The Journal ofStrength & Conditioning Research, 27(2),514-518.

24. reza, g., mohamadrez, k., abasali, g., & mohamadhosein, a. (1390). Tests to measure physical fitness, mental skills and elite athletes of different sports disciplines: Asr entezar. .in persian

25. Stølen, T., Chamari, K., Castagna, C., & Wisløff, U. (2005). Physiology of soccer. Sports medicine, 35(6),501-536.

26. Tomlin, D., & Wenger, H. (2002). The relationships between aerobic fitness, power maintenance and oxygen consumption during intense intermittent exercise. Journal of Science and Medicine in Sport, (3),194-203.