تأثیر صحه‌گذاری ورزشکاران ایرانی بر نگرش و قصد خرید مشتریان و ارائه‌ی مدل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 استادیار مدیریت ورزشی، گروه علوم ورزشی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر تعیین تأثیر صحه‌گذاری ورزشکاران مشهور ایرانی بر نگرش و قصد خرید مشتریان و ارائه‌ی مدل صحه‌گذاری بود. روش تحقیق پژوهش، از نوع همبستگی بود که به صورت میدانی و با استفاده از پرسشنامه انجام شد. جامعه آماری پژوهش شامل دانشجویان تربیت‌بدنی و علوم ورزشی دانشگاه‌های سراسری کشور بود کهنمونه‌گیری به روش خوشه‌ای- تصادفی انجام گرفت و در نهایت 823 پرسشنامه تجزیه و تحلیل شد.ابزار تحقیق شامل پرسشنامه‌ی شناسایی ورزش و ورزشکار، ارزش ادراک شده، قدرت ستاره، تناسب محصول و ورزشکار و قصد خرید بود. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ، تحلیل عاملی تأییدی، معادلات ساختاری، و همچنین ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه با بهره‌گیری از SPSS19 و Liserel8.8 انجام شد. بر اساس تحلیل عاملی تأییدی کلیه‌ی ضرایب معنی‌دار و شاخص‌های اصلی برازش مدل نیز همگی حاکی از برازش و مناسب بودن مدل برای استخراج روابط میان متغیرها بود. بین تمامی مؤلفه‌های قدرت ستاره ورزشکار با نگرش و قصد خرید محصول همبستگی معناداری مشاهده شد. با استفاده از رگرسیون چندگانه مشخص شد که به ترتیب 22 درصد تغییرات متغیر وابسته (نگرش به محصول) مربوط به متغیر جذابیت و اعتماد و همچنین 16 درصد تغییرات متغیر وابسته (قصد خرید محصول) مربوط به متغیرهای جذابیت، اعتماد، شخصیت دوست داشتنی و تخصص بود. همچنین با استفاده از معادلات ساختاری مدل صحه گذاری برازش شد. در نهایت، در فرآیند انتخاب صحه‌گذار ورزشکاران بایستی ابعاد قدرت ستاره را مدنظر قرار داد. همچنین بهتر است ورزشکار صحه‌گذار با نوع محصولی که برای صحه‌گذاری انتخاب شده تناسب داشته باشد که این عوامل در نهایت منجر به ایجاد علاقه در مصرف کننده و قصد خرید می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Iranian Athletes’ Endorsement on Attitude and Purchase Intention of Customers and Developing a Model

نویسندگان [English]

 • mohammad khabiri 1
 • nasrollah sajjadi 1
 • Mehrzad Hamidi 1
 • Mahdi Bashiri 2
1 Associate Professor of Sport Management, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran
2 Assistant Professor of Sport Management, Department of Sport Sciences, Azarbaijan Shahid Madani University, Tabriz, Iran
چکیده [English]

The aim of this study was to determine the effect of Iranian famous athletes’ endorsement on attitude and purchase intention of customers and to develop a model of endorsement. The research method was correlation carried out as a field using a questionnaire. The population consisted of the students of physical education and sport sciences of state universities in Iran. The sampling method was cluster-random and finally 823 questionnaires were analyzed. Data were collected using questionnaires of sport and athlete identification, perceived value, Star power (SASP), product-endorser match-up, and purchase intention.  To analyze data, Cronbach’s alpha coefficient, confirmatory factor analysis (CFA), structural equation modeling (SEM), Pearson correlation coefficient and multiple regression in SPSS19 and Liserel8.8 were used. The confirmatory factor analysis (CFA) showed that all coefficients were significant and main indexes of model’s fit showed that the model was good and suitable to extract the relationships among variables. There was a significant correlation between all components of star power of athletes and attitude and purchase intention. Multiple regression showed that 22% of variations in dependent variable (attitude towards product) was related to attractiveness and dependence, and also 16% of variations in dependent variable (purchase intention) was related to attractiveness, dependence, likeable personality and expertise. Also, the model proposed for endorsement was fitted using SEM. Finally, it is necessary to consider the dimensions of star power in the process of selecting athlete endorsers. It is also recommended that there should be a congruence between the athlete endorser and endorsed product. Those mentioned factors finally provoke interest in customers and their purchase intention.

کلیدواژه‌ها [English]

 • endorsement
 • athlete
 • star power
 • perceived value
 • Purchase Intention
 1. .    پوپ نایگل، تورکو دوگ. (1390). بازاریابی ورزش و رویداد. ترجمه: محمد  خبیری و فرشاد تجاری، تهران: انتشاراتسمت، 206-219.

  1. Alsmadi, S. (2006). The power of celebrity endorsement in brand choice behavior: An empirical study of consumer attitudes in Jordan. Journal of Accounting–Business & Management, 13: 69-84.
  2. Amos, C., Holmes, G., & Strutton, D. (2008). Exploring the relationship between celebrity endorser effects and advertising effectiveness. International Journal of Advertising, 27(2): 209-234.
  3. Azoulay, A., & Kapferer, J.-N. (2003). Do brand personality scales really measure brand personality? The Journal of Brand Management, 11(2): 143-155.
  4. Boyd, T. C., & Shank, M. D. (2004). Athletes as product endorsers: the effect of gender and product relatedness. Sport marketing quarterly, 13(2): 82-93.
  5. Braunstein-Minkove, J. R., Zhang, J. J., & Trail, G. T. (2011). Athlete endorser effectiveness: model development and analysis. Sport, Business and Management: An International Journal, 1(1): 93-114.
  6. Braunstein, J., & Zhang, J. (2005). Dimensions of athletic star power associated with Generation Y sports consumption. International Journal of Sports Marketing and Sponsorship, 6(4): 242-268.
  7. Charbonneau, J., & Garland, R. (2006). The use of celebrity athletes as endorsers: views of the New Zealand general public. International Journal of Sports Marketing & Sponsorship, 7(4): 326-333.
  8. Cunningham, G. B., Fink, J. S., & Kenix, L. J. (2008). Choosing an endorser for a women’s sporting event: The interaction of attractiveness and expertise. Sex roles, 58(5): 371-378.
  9. Erdogan, B., & Baker, M. (2000). Celebrity endorsement: Advertising agency managers’ perspective. The Cyber Journal of Sport Marketing, 13: 1-15.
  10. Erdogan, B. Z., Baker, M. J., & Tagg, S. (2001). Selecting celebrity endorsers: The practitioner's perspective. Journal of Advertising Research, 41(3): 39-48.
  11. Fink, J., Cunningham, G., & Kenix, L. (2004). Utilizing athletes as endorsers to sell women's sport: attractiveness versus expertise. Journal of Sport Management, 18(4): 350-367.
  12. Fink, J. S., Parker, H. M., Cunningham, G. B., & Cuneen, J. (2012). Female athlete endorsers: Determinants of effectiveness. Sport Management Review, 15(1): 13-22.
  13. Fishbein, M., & Ajzen, I. (1975). Belief, attitude, intention and behavior: An introduction to theory and research. http://worldcat.org/isbn/0201020890, 578
  14. Freedman, J. (2010). The 50 highest-earning American athletes. Sports Illustrated. 1.
  15. Hovland, C. I., Janis, I. L., & Kelley, H. H. (1953). Communication and persuasion; psychological studies of opinion change. New Haven, CT, US: Yale University Press. 315-320.
  16. Hovland, C. I., & Weiss, W. (1951). The influence of source credibility on communication effectiveness. Public opinion quarterly, 15(4): 635-650.
  17. Kahle, L. R., & Homer, P. M. (1985). Physical attractiveness of the celebrity endorser: A social adaptation perspective. Journal of Consumer research, 954-961.
  18. Kamins, M. A. (1990). An investigation into the “match-up” hypothesis in celebrity advertising: When beauty may be only skin deep. Journal of Advertising, 19(1): 4-13.
  19. Kamins, M. A., & Gupta, K. (1994). Congruence between spokesperson and product type: A matchup hypothesis perspective. Psychology & Marketing, 11(6): 569-586.
  20. Keat, L. H. (2011). Beckham vs Fandi: The Effectiveness of Local Sports Celebrities in Advertisements. International Proceeding of Economics Development and Research, 5(1): 171-174.
  21. King, B. (2005). Athletes as brands. Street and Smith’s SportsBusiness Journal, 8(7): 19-22.
  22. Koernig, S. K., & Boyd, T. C. (2009). To catch a tiger or let him go: The match-up effect and athlete endorsers for sport and non-sport brands. Sport marketing quarterly, 18(1): 15-37.
  23. Kwon, H., Trail, G., & Anderson, D. (2005). Points of attachment (identification) and licensed merchandise consumption among American college students. International Journal of Sport Management, 7: 347-360.
  24. Langmeyer, L., & Walker, M. (1991a). Assessing the affects of celebrity endorsers: preliminary findings. Paper presented at the American academy of advertising proceedings.1-6.
  25. Langmeyer, L., & Walker, M. (1991b). A first step to identify the meaning in celebrity endorsers. Advances in consumer research, 18(1): 364-371.
  26. Lee, D., Trail, G., Kwon, H., & Anderson, D. (2005). Licensed sport merchandise consumption: psychometric properties of the MVS, PRS, and PERVAL scales. Sport marketing quarterly, 14: 10-12.
  27. Lee, D., Trail, G. T., Kwon, H. H., & Anderson, D. F. (2011). Consumer values versus perceived product attributes: Relationships among items from the MVS, PRS, and PERVAL scales. Sport Management Review, 14(1): 89-101.
  28. Liu, M. T., Shi, G., Wong, I. K. A., Hefel, A., & Chen, C. Y. (2010). How Physical Attractiveness and Endorser–Product Match-up Guide Selection of a Female Athlete Endorser in China. Journal of International Consumer Marketing, 22(2): 169-181.
  29. McCracken, G. (1989). Who is the celebrity endorser? Cultural foundations of the endorsement process. Journal of Consumer research, 16: 310-321.
  30. Meenaghan, T. (1995). The role of advertising in brand image development. Journal of Product & Brand Management, 4(4): 23-34.
  31. Ohanian, R. (1991). The impact of celebrity spokespersons' perceived image on consumers' intention to purchase. Journal of Advertising Research, 31(1): 46-54.
  32. Renton, K. J. (2009). The Impact of Athletic Endorsements on Consumers Purchase Intentions. Florida State University.8-60.
  33. Robinson, M., & Trail, G. (2005). Motives and points of attachment: differences between college football, men's basketball, and women's basketball spectators. Journal of Sport Management, 19(1): 58-80.
  34. Robinson, M. J., Trail, G. T., & Kwon, H. (2004). Motives and points of attachment of professional golf spectators. Sport Management Review, 7(2): 167-192.
  35. Rossiter, J. R., & Percy, L. (1980). Attitude change through visual imagery in advertising. Journal of Advertising, 9(2): 10-16.
  36. Sawatari, Y. (2006). The impact of the gender of celebrity athlete endorser on consumers of athletic shoes. Florida State University.35-50.
  37. SHUN, N. (2007). Comparison between attractiveness and expertise of athlete endorsers on consumers’ purchase intention. Hong Kong Baptist University.94-100.
  38. Stevens, J. A., Lathrop, A. H., & Bradish, C. L. (2003). " Who is your hero?" Implications for athlete endorsement strategies. Sport marketing quarterly, 12(2): 103-110.
  39. Sweeney, J. C., & Soutar, G. N. (2001). Consumer perceived value: The development of a multiple item scale. Journal of retailing, 77(2): 203-220.
  40. Tenser, J. (2004). Endorser qualities count more than ever. Advertising Age, 75(45): S2-S4.
  41. Till, B. D., & Busler, M. (2000). The match-up hypothesis: physical attractiveness, expertise, and the role of fit on brand attitude, purchase intent and brand beliefs. Journal of Advertising, 29(3): 1-13.
  42. Trail, G. T., Robinson, M. J., Dick, R. J., & Gillentine, A. J. (2003). Motives and points of attachment: fans versus spectators in intercollegiate athletics. Sport marketing quarterly, 12(4): 217-227.
  43. Wann, D. (2002). Preliminary validation of a measure for assessing identification as a sport fan: The sport fandom questionnaire. International Journal of Sport Management, 3(2): 103-115.
  44. Wansink, B., & Ray, M. L. (2000). Estimating an advertisement's impact on one's consumption of a brand. Journal of Advertising Research, 40(06): 106-113.
  45. Yeung-Jo, K., & JuneHee, N. (2007). Effects of celebrity athlete endorsement on attitude towards the product: the role of credibility, attractiveness and the concept of congruence. International Journal of Sports Marketing and Sponsorship, 8(4): 25-31.
  46. Zafar, Q.-U.-A., & Rafique, M. (2012). Impact of Celebrity Advertisement on Customers’ Brand Perception and Purchase Intention. Asian Journal of Business and Management Sciences, 1(11): 53-67.
  47. Zeithaml, V. A. (1988). Consumer perceptions of price, quality, and value: a means-end model and synthesis of evidence. The Journal of Marketing, 52: 2-22.