شناخت نگرش دانشجویان مدیریت رسانه نسبت به انعکاس ورزش بانوان در رسانه ملی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیارمدیریت ورزشی ، دانشگاه پیام نورتهران ، تهران، ایران.

2 کارشناس ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه تهران، تهران ، ایران

چکیده

هدف از این تحقیق بررسی نگرش دانشجویان مدیریت رسانه دانشگاه پیام­ نور البرز نسبت به انعکاس ورزش بانوان در رسانه ملی و همچنین پاسخ به این سؤال است که آیا تفاوتی در نگرش به انعکاس ورزش بانوان در رسانه ملی بین دو گروه دختر و پسر وجود دارد؟ این تحقیق برحسب دستاورد یا نتیجه تحقیق، از نوع کاربردی و بر حسب اهداف تحقیق، از نوع توصیفی و از جنبه روش گردآوری
داده ها، میدانی می باشد.در همین راستا، درتحقیق حاضر با توجه به کوچک بودن جامعة آماری که شامل دانشجویان کارشناسی ارشد مدیریت رسانه میباشند ،کل جامعة آماری به عنوان نمونه (120) انتخاب شد و در نهایت 95 پرسشنامه مورد استفاده قرار گرفت. ابزار اندازه­گیری تحقیق پرسشنامه فرهادیان (1390) با پایایی 851/0بوده است. برای تجزیه و تحلیل داد­ه ها نیز از آمارتوصیفی و آمار استنباطی شامل آزمون t تک متغیره ، آزمونt  مستقل و آزمون فریدمن در نرم افزار spss و با سطح معناداری 05/0 استفاده شد.
یافته های تحقیق نشان داد که
رسانه ملی در انعکاس ورزش بانوان و مطابقت آن با راهبردهای ورزش بانوان ناموفق بوده است و تنها در مورد ورزش دانشجویی و قهرمانی نظرها تا حدودی بهتر و مثبت تر از سایر موارد بدست آمده است. همچنین از نظر جنسیت بین
مؤلفه های ورزش آقایان و ورزش قهرمانی تفاوت وجود داشته است. به این صورت که پسران وضعیت انعکاس ورزش قهرمانی بانوان را مطلوب تر از دختران دانسته اند و در مقابل دختران در مورد برتری انعکاس ورزش آقایان در رسانه نظرات افراطی تری را ارائه داده اند. در نهایت با توجه به نتایج بدست آمده پیشنهاد می شود که اصحاب رسانه و مسئولین امر ورزش و تربیت بدنی، ضعف ها و کاستی های موجود را شناسایی کنند و  هر چه بیشتر از قبل سعی در رفع آن ها برآیند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Understanding Attitudes of Media Management Students towards Women's Sport reflected in National Media

نویسندگان [English]

 • Mohammadali Ghareh 1
 • Zeynab Anet 2
1 Assistant Professor of Sport Management, Payam Noor University of Tehran, Tehran, Iran
2 MSc in Sport Management, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

The aim of this study was to investigate attitudes of media management students of Alborz PNU towards reflection of women’s sport in the national media and also to answer this question that whether there were any differences in attitudes towards the reflection of women's sport in the national media between the two groups of boys and girls. This study was practical in terms of the achievements and results, descriptive according to the research objectives and field in terms of data collection. As the population including media management post graduate students was small, all the population was selected as the sample (n=120) and finally 95 questionnaires were used. Farhadian (2011) questionnaire (reliability=0.851) was used. For data analysis, descriptive and inferential statistics including one-sample t test, independent t test and Friedman test in SPSS software were used with 0.05 significance level. Findings showed that the national media failed to reflect women's sport and to conform to strategies of women’s sport. Comments were somewhat better and more positive only in student sports and championship sport than other cases. Also, in terms of gender, there was a difference in men's sports and championship sport, that is to say the boys considered the reflection of women's sport more desirable than girls. On the contrary, the girls had more radical ideas about the superiority of reflecting men's sport in the media. Finally, according to these findings, it is suggested that media authorities and sports and physical education officials should identify the existing weaknesses and shortcomings and try more to eliminate them.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Attitude
 • women's sport
 • national media
 • Media Management
 • student sport
 1. اتقیاء، ناهید (1384). نیازسنجی از اقشار مختلف زنان کشور درباره ورزش های همگانی به منظور تدوین الگو. پژوهش در علوم ورزشی، زمستان 1386، شماره 17، صص 32-15.
 2. احسانی، محمد؛ ابودردا، زینب و اقبالی، مسعود (1387). بررسی علل عدم حمایت اسپانسرها از ورزش حرفه­ای بانوان شهر اصفهان. نشریه علوم حرکتی و ورزش، سال ششم، شماره 12، صص 120 -111.
 3. افچنگی، محمود (1380). تصویرورزش در روزنامه های ایران و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. تهران.پایان نامه کارشناسی، دانشکده صدا و سیما،مرکز تحقیقات صدا و سیما. 95ص.
 4. آقاپور، سیدمهدی(1368). جامعه شناسی ورزشی. سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران، تهران.208 ص.
 5. بارفروش، احمد (1381). تحلیل محتوای نشریات ورزشی (از سال 79 تا سه ماهه اول سال 81) بروی 8 روزنامه ورزشی. تهران: مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه ها.33 ص.
 6. جعفری مقدم، سعید (1381). ورزش رسانه ای(مقاله ترجمه). فصلنامه فرهنگ عمومی. شماره 30، بهار 1381. صص129-117.
 7. حسینی، نگین (1392). نگاهی به بازنمایی ورزش بانوان در رسانه های گروهی، ورزش بانوان منهای پوشش خبری. مدیریت ارتباطات، نگاه ماه، شماره 39، مرداد 92.صص 15-14.
 8. خواجه افضلی، نسرین (1387). تحلیل جامعه شناختی سیاست­های ایران در ورزش زنان (با تأکید بر دوره پس از انقلاب). پایان نامه کارشناسی ارشد. 105ص.
 9. خوشنویس،ناهید (1388). بررسی تأثیر برنامه های تلویزیونی بر سبک زندگی. ماهنامه علمی/تخصصی انجمن روابط عمومی ایران. ماهنامه علمی تخصصی انجمن روابط عمومی ایران، شماره 69. آذر سال 88. صص13-1.

10. دارابی شکرآباد، فیروز(1385). تحلیل محتوای نشریات ورزشی کشور. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه پیام نور تهران.115  ص.

11. دارسی، پلایمر ( 2005 ). روش­های کیفی در مطالعات ورزشی. حسینی،نگین. دانشگاه توسون، انتشارات برگ.220 ص.

12. رسولی، رضا (1383). تحلیل روزنامه های منتخب سراسری. تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.

13. شکرانی، ابراهیم (1386). ارزیابی وضعیت ورزش در سیما. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه پیام نور.95 ص.

14. غفوری، فرزاد؛ رحمان سرشت، حسین؛ کوزه چیان، هاشم و احسانی، محمد(1382). مطالعه و بررسی نگرش متخصصان تربیت بدنی به نقش رسانه های جمعی(رادیو، تلویزیون و نشریات) در گرایش مردم به ورزش قهرمانی و همگانی. نشریه حرکت،16.صص 78-57.

15. فرهادیان، فریبا (1390). پوشش رسانه­ای ورزش بانوان در مطبوعات ورزشی و علت یابی آن (با تأکید بر نگرش مدیران ورزشی زن آموزش و پرورش. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه پیام نور واحد تهران.118 ص.

 1. 16.  قاسمی، حمید و کشکر، سارا (1390). نقش اعتماد به رسانه­های ورزشی در میزان اثرگذاری آن بر دانشجویان ورزشکار. فصلنامه تحقیقات علوم ورزش. دانشگاه آزاد اسلامی-  واحد بروجرد، سال دوم، شماره 5، زمستان 1390. صص 75 -89 .

17. قاسمی، حمید. کرمى، عبدالله. صادقى،فرشاد (1392).وضعیت پوشش تلویزیونی مسابقات رشته­های ورزشی درشبکه­های سیما از دیدگاه متخصصان رسانه­ای کشور.  پژوهشهاى کاربردى در مدیریت ورزشى. شماره4،. بهار1392، صص54-43.

18. کردی، محمدرضا (1385). بررسی نقش رسانه های گروهی در ورزش کشور. طرح پژوهشی، تهران: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی.

19. کرمی، عبدالله (1390). تحلیل محتوای برنامه­های ورزشی شبکه­های تلویزیونی کشور با رویکرد ورزش بانوان. فصلنامه علمی -  پژوهشی پژوهش­های ارتباطی، سال نوزدهم، شماره 1، بهار 1391، صص180-155.

20. مرادی، مهدی. هنری، احمدی، عبدالحمید(۱۳۹۰).بررسی نقش چهارگانه رسانه های ورزشی در توسعة فرهنگ ورزش همگانی. نشریه مدیریت ورزشی. شماره ۹. صص۱۸۰-۱۶۷.

21. ناظری فرد، نادیه (1388). بررسی ورزش در رسانه­های گروهی. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی تهران، واحد علوم تحقیقات.98 ص.

22. Berry, T. & Lauzon, L. (2003). "A content analysis of fitness magazines", Avante (Gloucester,ont).9(2), pp8-16.

23. Cianfrone, Beth A. & Zhang, James J.( 2006). Differential effects of television commercials, athletes endorsements, and venue signage during a televised action sports event. Journal of Sport Management, 20(3), 322-344.

24. Dhonde . B. M. PATIL V.N.(2013). Role Of Mass Media In Progress Of Physical. Indian Streams Research Journal.2(8).pp 1-4.

25. Duncan, M.C.: Messner, M.A. & Will M.S., N. (2005). Gender in televised sport, News and High llghts shows, 1989-2004.122-134.

26. George.Christeen, Hartley.Andrew & Paris. Jenny.(2001).The representation of female athletes in textual and visual media. Corporate Communications: An International Journal,Volume 6. Number 2. 2001. pp. 94±101.

27. Hilliard, D.C. (1984). Media Images of Male and Female Professional Athletes: An Interpretive Analysis of Magazine Articles. Sociology of Sport Journal, 1, 251-62.

28. Jones, D.(2004). Half the story? Olympic Women on ABC NEws Online. Media international Australia- Incorporating Culture & Policy,15. Retrieved March 18, 2006. 48-60.

29. Koenig, Thomasg, (2003), Television inflvence: Development of Morals, values, and Self Esteem in adilesents. Duouesne University.

30. Lombrand. M , Snyder-Duch,J & Bracken, C.C. (2002). Content analysis in mass communication: Assessment and reporting of intercoder reliability,Human Communication Research, 28(4),Pp.587-604.

31. Pitts, B.G. & Stotlar, D.K. (2002). "Fundamentals of sport marketing" (2dn ed).Morgantown,WV:Fitness Infotmation Technology.

32. Tavakolli,M. Najafi.A. Nobakht Ramezani,.Z. (2013).Studying role of mass media in sport development. Pelagia Research Library. 4(4):49-54

33. Vincent,J.(2004). Game,Sex and match:The construction of gender in British newspaper coverage of the 2000 Winbledon Championship.Sociology of sport Journal,21(4),435-456.

34. West Myer. R.I. &Diciocco, R.B. (1998). Appropriateness and effectiveness of communication channels in competent inter personal communication, copy right 1998. By Journal of communication.312-320.

35. Women’s Sports Foundation UK. (2006). Research Report Women in The 2006 Olympic and Perelympic Winter Games an Analysis of Participation, Leadership and Media Coverage.102-114.