بررسی میزان سلامت سازمانی در وزارت ورزش و جوانان بر اساس الگوی هوی و فیلدمن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه مدیریت ورزشی دانشگاه علامه طباطبایی ، تهران ، ایران

2 استاد گروه مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

3 دانشیار گروه مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور ، تهران ، ایران

4 استادیار گروه مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور، یزد، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر مطالعه و مقایسه سلامت سازمانی در وزارت ورزش و جوانان بود. پژوهش به شیوه توصیفی(پیمایشی) انجام شد. جامعه ی آماری پژوهش کلیه کارشناسان شاغل در حوزه ستادی وزارت ورزش و جوانان دارای حداقل مدرک فوق دیپلم به تعداد 400 نفر بودند. حجم نمونه براساس جدول مورگان 200 نفر برآورد گردید.  شیوه ی نمونه گیری تصادفی طبقه ای بود. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه سلامت سازمانی  OHI هوی و همکاران ( 1998 ) با ضریب آلفای کرونباخ 0.88 استفاده شد. داده های گردآوری شده با استفاده از آمار توصیفی و آزمونهای استنباطی نظیر  آزمون نسبت ( دوجمله ای ) ،آزمون میانگین دو جامعه و آزمون ANOVAمورد تجزیه وتحلیل قرارگرفت.  همچنین از تحلیل عاملی تأئیدی برای رتبه بندی ابعاد سلامت سازمانی استفاده شد. نتایج نشان دادکه : سلامت سازمانی وزرات ورزش و جوانان از نظر کارشناسان درحد مناسب است. اختلاف معنی داری در مورد دیدگاه زنان و مردان نسبت به سلامت سازمانی وجود ندارد. اختلاف معنی داری در میان رده های تحصیلی نسبت به سلامت سازمانی وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Examination of Organizational Health in Sport and Youth Ministry Based on Hoy and Feldman Model

نویسندگان [English]

  • Gholamreza Shabanibahar 1
  • Abilfazl Farahani 2
  • Loghman Keshavarz 3
  • Heydar Hoseini 4
1 Professor, Department of Sport Management, Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran
2 Professor, Department of Sport Management, Payam Noor University, Tehran, Iran
3 Associate Professor, Department of Sport Management, Payam Noor University, Tehran, Iran
4 Assistant Professor, Department of Sport Management, Payam Noor University, Yazd, Iran
چکیده [English]

The aim of this study was to compare organizational health in the Ministry pf Sport and Youth.  The study was conducted by descriptive (survey) method. The statistical population consisted of all experts working in the Ministry of Sport and Youth with at least an associate degree (N=400). The sample size was estimated according to the Morgan table (n=200). The sampling method was random stratified. OHI Organizational Health Questionnaire by Hoy et al. (1998) with Cronbach's alpha coefficient of 0.88 was used for data collection. Collected data were analyzed using descriptive statistics and inferential tests such as ratio test (binomial), two sample mean test and ANOVA test. In addition, confirmatory factor analysis was used to rank the dimensions of organizational health. The results showed that the organizational health in the Ministry of Sport and Youth was assessed as appropriate according to the experts. There was no significant difference between male and female experts’ attitudes towards organizational health. There was no significant difference among the education levels in organizational health.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational health
  • Hoy and Feldman
  • Ministry of Sport and Youth
  • morale
  • structuring
1. جاهد. حسینعلی. (1385). سلامت سازمانی .ماهنامه تدبیر،شماره159،تهران.ص 4.
2. جعفری ، حامد ، محمدیان ، م ، حسینپور ، د ، (1390) . رابطه سلامت سازمانی و تعهد سازمانی در کارکنان بیمارستانهای منتخب دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز ، پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی ، دانشگاه شهید چمران اهواز ، دانشکده علوم تربیتی و روان شناختی. ص41.
3. حاجی پور. مژگان(1375). مطالعه و مقایسه سلامت سازمانی دبیرستانهای دخترانه دولتی و غیرانتفاعی شهرتهران از دیدگاه دبیران درسال تحصیلی 75 74 ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه تهران، ص76.
4. روحی، ا.(1379). بررسی رابطه بین شیوه های تصمیم گیری مدیران و سلامت سازمانی مدارس متوسطه شهر اصفهان در سال تحصیلی 79-78 ، پایان نامه کارشناسی ارشد، مرکز آموزش مدیریت دولتی اصفهان، ص68.
5. سلیمانی ، نادر (1389) ، بررسی میزان سلامت سازمانی مدارس شهرستانهای استان تهران براساس الگوی هوی و فیلدمن ، فصلنامه علمی – پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت ، سال اول شماره4 ، صص 44-23.
6. شعبانی بهار، غلامرضا (1389). تعیین میزان رابطه سلامت سازمانی با بهره وری حوزه ستادی سازمان تربیت بدنی کشور از دیدگاه کارشناسان، پژوهش در علوم ورزشی ، شماره 8، صص 82-69 .
7. صدقی بوکانی، ن (1384) رابطه ذهنیت فلسفی و هوش هیجانی با سلامت سازمانی مدارس شهرستان باکو و مهاباد در سال تحصیلی 84-83 ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن، ص 67.
8. عباس زاده، میرمحمد(1369). حرفه معلمی و رضایت شغلی ، فصلنامه تعلیم و تربیت، شماره1 ، ص6.
9. مسیحایی، امیر(1386). بررسی عوامل مؤثر بر عملکرد مدیران آموزش و پرورش شهرستان اراک، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی اراک.ص 58.
10. میرسپاسی،ن (1361). مدیریت منابع انسانی، انتشارات نقش جهان، تهران، ص23.
11. ناظم ، فتاح (1389) ، سلامت سازمانی مناطق مختلف دانشگاه آزاد اسلامی ، فصلنامه اندیشه های تازه در علوم تربیتی ، سال پنجم شماره سوم ، صص 24-11.
12. نصیری ، فخرالسادات و همکاران (1391) ، رابطه بین سلامت سازمانی دانشگاه های غرب کشور با سلامت روانی کارکنان آنها ، فصل نامه اندیشه های نوین تربیتی دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه الزهرا ، دوره8 شماره 3 ، صص 127-151.
13. هوی و میسکل.(1382). تئوری و تحقیق و عمل در مدیریت آموزشی،(ترجمه میرمحمدعباسزاده) ، ارومیه: انتشارات انزلی. ص17.
14. Ash, P. M. (1992). Organizational health and teacher stages of concern about an innovation. [Dissertation Abstract Ed. D]. United States. New Jersey: Rutgers the State University of NewJersey.(p.3 ).
15. Dudek-Shriber, L. (1995). A study of the leadership qualities of occupational therapy department chairpersons and the organizational health of their departments. [DissertationAbstract Ed. D]. United States. New York: State University ofNew York at Buffalo.(p. 3).
16. Hosley, N. S. (2005). Collective efficacy, organizational health and student performance: Implications for school reform initiatives. [Dissertation Abstract Ed. D]. United States. Pennsylvania State University.(p. 5).
17. Hoy , W.K and Feldman , J . (1987) . Organizational Health . The coneept and Its Measvre . Journal of Researeh and Develoment in Education(pp. 123-132).
18. Hoy, W.K. &Woolfolk, A.E. (1989), Teachers' sense of efficacy and the organizational health of schools. Elementary school journal, Vol, No.4 (pp.355-372).
19. Jaworowski, H. L. (2003). The relationship of organizational health and school safety to student achievement. [Dissertation AbstractEd. D]. United States. Virginia: The College of William and Mary. (p. 4).
20. Lando, S. C. (1998). Professional support staff collaboration, organizational health and secondary school effectiveness. [Dissertation Abstract Ed. D]. United States. New York: St. John's University (New York).(p. 6).
21. Larkin, D. (1994). Faculty integration in international schools: Anapplication of the organizational health inventory to the EastAsia regional council of overseas schools.[Dissertation AbstractEd. D]. United States. Washington: Washington State University.(p. 4).
22. Lynden,J.L & Klingle, W. (2000). "Supervising organizational health". Supervision Journal, PP: 3-5 Cited in refrence.
23. Miles, M.B(1969) . Planned change and organizational Health . igurk and Ground. In F.D carver and T. see : Matthew B. Miles,.(pp. 6-9).
24. McLean, D. L. (1998). A study to measure the relationship of selected school profile variables to the dimensions of organizational health. [Dissertation Abstract Ed. D]. United States. Arkansas: University of Arkansas.(p.4).
25. Thomas, P. H. (1991). An investigation of the relationship between organizational health on perceptions of stress for managers and subordinates in a mental health center. [Dissertation Abstract Ed. D]. United States. Georgia: University of Georgia.(p.5).