تدوین الگوی سنجش سرمایه انسانی در فدراسیون های ورزشی ایران

نویسندگان

1 استادیار مدیریت ورزشی پژوهشگاه تربیت بدنی ، تهران ، ایرا

2 استاد مدیریت ورزشی دانشکدة تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران ، تهران ، ایران .

3 دانشیار مدیریت ورزشی دانشکدة تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران، تهران ، ایران .

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، تدوین الگوی سنجش سرمایه انسانی در فدراسیون­های ورزشی ایران بوده است. این تحقیق، یک پژوهش توصیفی-همبستگی و از نوع تحقیقات کاربردی است. جامعه آماری این پژوهش شامل رؤسا، نائب رئیسان، دبیران کل، مدیران کمیته­ها، مربیان و کارشناسان فدراسیون­های ورزشی جمهوری اسلامی ایران می باشد. تعداد 312 نفر، نمونه پژوهش را تشکیل داده که با استفاده از روش نمونه­گیری طبقه­ای وهدفمند انتخاب شده اند. جهت گردآوری داده­ها از ابزار پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده و برای تجزیه و تحلیل داده­ها، هم از روش های آمار توصیفی و هم استنباطی بهره گرفته شده است. تحلیل عاملی اکتشافی شاخص­های سرمایه انسانی، موجب شناسایی هفت عامل انگیزش، مدیریت و رهبری، دانش و مهارت، شایستگی­های مرتبط با کار، تعهد، تجربه و کارآفرینی گردید. میزان پایایی کل ابزار برابر با 90/0 بدست آمد. نتایج حاصل از بررسی ساختار عاملی و تحلیل عاملی تأییدی سرمایه انسانی، نشان داد مدل پژوهش دارای برازش مطلوبی بوده و ساختار عاملی در نظر گرفته شده برای آن قابل قبول می­باشد (043/0= RMSEA ،90/0GFI=). علاوه براین، مدل از روایی واگرا و همگرای مطلوبی نیز برخوردار بود. مدل و ابزار منتج از این پژوهش، می­تواند به عنوان مکملی برای سیستم گزارش­دهی مالی و تصمیم­گیری­های کلان در فدراسیون­های ورزشی مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Developing Human Capital Measurement Model in Iran Sports Federations

نویسندگان [English]

  • Mohammad Hossein Ghorbani 1
  • Hasan Asadi 2
  • Mahmoud Goodarzi 2
  • Mehrzad Hamidi 3
1 Assistant Professor of Sport Management, Sport Sciences Research Institute of Iran, Tehran, Iran
2 Professor of Sport Management, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran
3 Associate Professor of Sport Management, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

The aim of the present study was to develop human capital measurement model in Iran sports federations. This study was descriptive-correlation and an applied research. The statistical population included presidents, vice-presidents, general secretaries, committees' managers, coaches and experts in sports federations of Islamic Republic of Iran. The study sample consisted of 312 subjects who were selected with stratified and purposive sampling method. In order to collect data, a researcher-made questionnaire was used and for data analysis, both descriptive and inferential statistics were applied. Exploratory factor analysis of human capital indicators showed that this concept consisted of seven factors named motivation, management and leadership, knowledge and skills, competencies, commitment, experience, and entrepreneurship. The reliability of the questionnaire was 0.90. The results of factorial structure and confirmatory factor analysis of human capital showed that the model had a good fit and its factorial structure was acceptable (RMSEA=0.043، GFI=0.90). Furthermore, the model also had good divergent and convergent validity. Model and tools derived from this study can be served as a supplement to the financial reporting system and macro decision makings in sports federations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Human capital
  • intellectual capital
  • sport federations
  • Modeling
  • factorial analysis
1.فطرس، محمد حسن و بیگی، تورج (1389). بررسی تطبیقی اثرات سرمایه فکری بر عملکرد سازمانی صنعت بانکداری ایران در دو بخش دولتی و خصوصی، پژوهشنامه مدیریت اجرایی، سال دهم، شماره 1 (پیاپی 38). صص 101-125.
2.ملکیان، اسفندیار و زارع بهنمیری، محمد جواد (1389). تبیین اثرات سرمایه فکری بر عملکرد مالی شرکت های داروسازی با رویکرد فازی، پژوهشنامه مدیریت اجرایی، سال دهم، شماره 2 (پیاپی 40). صص 135-156.
3.Abeysekera, I. & Guthrie, J. (2004). “Human capital reporting in a developing nation”, The British Accounting Review, Vol. 36, pp. 251-268.
4.Bassi, LJ and Van Buren, ME. (1999). “Valuing investments in intellectual capital”, International Journal of Technology Management, pp 414-432.
5.Bontis, N. (1998). “Intellectual capital: an exploratory study that develops measures and models”, Management Decision, Vol. 36 No. 2, pp. 63-76.
6.Bontis, N. (2001). “Assessing knowledge assets: a review of the models used to measure intellectual capital”, International Journal of Management Reviews, Vol. 3 No. 1, pp. 41-60.
7.Bozbura, F.T. Beskese, A. and Kahraman. C. (2007). “Prioritization of human capital measurement indicators using fuzzy AHP”, Expert Systems with Applications, 32:1100-1112.
8.Bueno, E., Merino, C. and Salmador, M.P. (2003). “Towards a model of intellectual capital in public administrations”, 3rd International Conference, Iberoamerican Academy of Management, Sa˜o Paulo, 7-10 December.
9.Cabrilo. S., Uzelac. Z., Cosic. I. (2009). “Researching indicators of organizational intellectual capital in Serbia”, Journal of Intellectual Capital, Vol. 10 Iss: 4, pp.573 – 587.
10.Carson, E., Ranzijn, R., Winefiel, A., Marsden, H. (2004). “Intellectual capital: Mapping employee and work group attributes”, Journal of Intellectual Capital, Vol. 5, No.3. pp. 443-463.
11.Chen, J., Zhu, Z. and Xie, H. (2004). “Measuring intellectual capital: a new model and empirical study”, Journal of Intellectual Capital, Vol. 5 No. 1, pp. 195-212.
12.Choong, K. K. (2008). “Intellectual capital: definitions, categorization and reporting models”, Journal of Intellectual Capital, Vol. 9, No. 4. pp. 609-638.
13.Cohen, S. & Kaimenakis, N. (2007). “Intellectual Capital and Corporate Performance in. Knowledge Intensive SMEs”, The Learning Organization, Vol.14 (3), 241–262.
14.Curado, C,. & Bontis, N. (2007). “Managing intellectual capital: the MIC Matrix”, International Journal of Knowledge and Learning, Vol. 3 Nos 2/3, pp. 316-28.
15.Cuskelly, G., Hoye, R., & Auld, C. (2006). “Working with volunteers in sport: Theory and practice”, New York: Routledge, P:31.
16.Damodaran, A. (2009). “Invisible Value? Valuing Companies with Intangible Assets”, Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract.
17.Dixon, M.A., Noe, R., & Pastore, D. (2008). “Human resource management systems and organizational effectiveness in non-profit sport organizations: A multilevel approach”, International Journal of Sport Management, 9, 22-45.
18.Edvinsson, L., & Malone, M. S. (1997). “Intellectual Capital. Realizing your Companies True Value by Finding its Hidden Brainpower”, New York: Harper Business Publisher. pp.31-35.
19.Giuliani, M., Marasca, S. (2011). “Construction and valuation of intellectual capital: a case study”, Journal of Intellectual Capital, Vol. 12 Iss: 3, pp.377 – 391.
20.Halim, S. (2010). “Statistical analysis on the intellectual capital statement”, Journal of Intellectual Capital, Vol. 11 Iss: 1, pp.61 – 73.
21.Kaplan, R. & Norton, D. (2004). “Strategy Map: Converting Intangible Assets into Tangible Outcome”, Harvard Business School Press,Boston ,MA. pp.199-275.
22.Karen, B. (2009). “Sport management”, Learning Matters Ltd. p.87.
23.Kim, D. Y., & Kumar, V. (2009). “A framework for prioritization of intellectual capital indicators in R&D”, Journal of Intellectual Capital, 10(2), 277–293.
24.Kline, P. (1993). “An easy guide to factor analysis”, London: Routledge. p.53.
25.Lee, L. L., Guthrie, J. (2010). “Visualizing and measuring intellectual capital in capital markets: a research method”, Journal of Intellectual Capital, Vol. 11 Iss: 1, pp.4 - 22.
26.Li, J., Pike, R., Haniffa, R. (2006). “Intellectual Capital Disclosures in Corporate Annual Reports: A European Comparison”, Working Paper, No 06/24, Bradford University School of Management
27.Ljiljana, K., & Slađana, Č. (2009). “A strategic model for measuring intellectual capital in Serbian industrial enterprises”, Economic Annals, Volume LIV, No. 183, p:89-117.
28.Namasivayam, K., Denizci B. (2006). “Human capital in service organizations: identifying value drivers”, Journal of Intellectual Capital, Vol. 7 Iss: 3, pp.381 – 393.
29.Ramırez, Y. (2010). “Intellectual capital models in Spanish public sector”, Journal of Intellectual Capital, Vol. 11 No. 2. pp. 248-264.
30.Seetharaman, A., Sooria, H. H., Saravanan, A. S. (2002). “Intellectual Capital Accounting and Reporting in the Knowledge Economy”, Journal of Intellectual Capital, 3(2), 128-148.
31.Sharabati, A.A., & Jawad. S. N., Bontis, N. (2010). “Intellectual capital and business performance in the pharmaceutical sector of Jordan”, Management Decision, Vol. 48 No. 1, 2010, pp. 105-131.
32.Sofian, S., Tayles, M.E. and Pike, R.H. (2004). “Intellectual capital: an evolutionary change in management accounting practices”, Working Paper Series No. 04/29, Bradford University School of Management, Bradford.
33.Subramaniam, M., & Youndt, M. A. (2005). “The influence of intellectual capital on the types of innovative capabilities”, Academy of Management Journal, 48, 450–463.
34.Sveiby, K. E. (1995). “Market Value of Intangible Assets”, retrieved from http://www.sveiby.com/articles/MarketValue.html
35.Taylor, T & McGraw, P. (2006). “Exploring human resource management practices in nonprofit sport organizations”, Sport Management Review, Vol. 9, Issue 3, pp. 229-251.
36.Thiétart, R. A. (2001). “Doing Management Research: A Comprehensive Guide”, London; Thousand Oaks, Calif: SAGE. p.199.
37.Weatherly, L. A. (2003). “The value of people: the challenges and opportunities of human capital measurementand reporting”, SHRM Research Quarterly 3, P:1-11,
38.Yi, A., Davey, H. (2010). “Intellectual capital disclosure in Chinese (mainland) companies”, Journal of Intellectual Capital, Vol. 11 Iss: 3, pp.326 – 347.