دوره و شماره: دوره 8، شماره 1، اردیبهشت 1395 
تدوین الگوی سنجش سرمایه انسانی در فدراسیون های ورزشی ایران

صفحه 9-22

محمدحسین قربانی؛ حسن اسدی؛ محمود گودرزی؛ مهرزاد حمیدی


ارزیابی مقالات علمی ـ پژوهشی مدیریت ورزشی در نشریات تخصصی ایران

صفحه 35-55

سیدنصراله سجادی؛ زهرا هاشمی؛ محسن بهنام؛ حمیدرضا احمدی؛ حسین بخشنده


اثر هشت هفته تمرین هوازی بر سطوح سرمی FGF21 ، آپولیپوپروتئین A-1 و نسبت LDL-C به HDL-C در زنان چاقd

صفحه 77-87

آسیه عباسی دلویی؛ سمیه هدایت زاده؛ احمد عبدی؛ هاجر عباس زاده صورتی


شاخص های ارزیابی عملکرد مربیان زن والیبال ایران

صفحه 89-104

محمدعلی صاحبکاران؛ رحیم رمضانی نژاد؛ نادر شوندی؛ منیژه صادقی؛ محمد ریحانی