تأثیر یک دوره تمرینات تناوبی سرعتی بر سطوح سرمی لپتین و لیپوپروتئین‎های LDL و HDL نوجوانان پسر غیرفعال دارای اضافه وزن

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد تربیت بدنی عمومی، گروه فیزیولوژی ورزش، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران، تهران ، ایران .

2 دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزش، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل ، ایران .

3 کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزش، گروه فیزیولوژی ورزش، دانشگاه ارومیه، ارومیه ، ایران

4 کارشناسی ارشد زیست سلولی ملکولی، گروه زیست شناسی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان ، آذربایجان ، ایران

چکیده

هدف از اجرای این تحقیق بررسی تأثیر یک دوره تمرینات تناوبی سرعتی بر روی تغییرات سطوح سرمی لپتین و لیپوپروتئین‏های LDL و HDL نوجوانان پسر غیر فعال دارای اضافه وزن بود. روش پژوهش نیمه تجربی بود و جامعه آماری آن را کلیه نوجوانان 14 تا 16 ساله شهرستان مراغه تشکیل داده بودند که پس از فراخوان عمومی 40 نفر به صورت داوطلبانه و نمونه در دسترس انتخاب شدند. این افراد به دو گروه 20 نفری کنترل و تمرین تقسیم شدند. قبل و بعد از تمرینات از هر نفر آزمایش خون گرفته و میزان لپتین، لیپوپروتئین‌های LDL و HDL آنها از طریق الایزا اندازهگیری شد. دوره تمرینی شامل 8 هفته و هر هفته 3 جلسه تمرین بود. برای تجزیه و تحلیل داده‏ها از آزمون‌های تی همبسته و تی مستقل با سطح معنی‎داری (05/0p≤) استفاده گردید. نتایج نشان داد هشت هفته تمرینات تناوبی سرعتی باعث کاهش معنیدار لپتین و لیپوپروتئین LDL و افزایش معنیدار لیپوپروتئین HDL سرم مشارکت کننده‌ها گردید (05/0p≤).تمرینات تناوبی سرعتی بر میزان تغییرات سطوح سرمی لپتین و لیپوپروتئین‎های LDL و HDL تاثیر معنی‏داری دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Sprint Interval Training on Serum Levels of Leptin and LDL and HDL Lipoproteins in Overweight Inactive Male Adolescents

نویسندگان [English]

  • Salman Jafari 1
  • Asghar Mahmoodi 2
  • Sajjad Mobseri 3
  • Leila Sharghi 4
1 MSc of General Physical Education, Exercise Physiology Department, Shahid Rajaee Teach Training University, Tehran, Iran
2 PhD Student of Exercise Physiology, Department of Physical Education and Sport Sciences, Mohaghegh Ardabili University, Ardabil, Iran
3 MSc of Exercise Physiology, Department of Exercise Physiology, Urmia University, Urmia, Iran
4 MSc of Cellular-Molecular Biology, Department of Biology, Azerbaijan Shahid Madani University, Azerbaijan, Iran
چکیده [English]

The aim of the present study was to investigate the effect of sprint interval training on changes of serum levels of leptin and LDL and HDL lipoproteins in overweight male inactive adolescents.The method was quasi-experimental and the population consisted of all adolescents aged between 14 and 16 from Maragheh city. 40 subjects were selected voluntarily by convenience sampling method after a public call. The subjects were divided into two groups of control and training (each group 20 subjects). Blood samples were collected before and after the training and leptin, LDL and HDL lipoproteins were measured by ELISA. The training protocol consisted of 8 weeks, 3 sessions per week. To analyze the data, t test and paired t test (P≤0.05) were used. Results showed that 8 weeks of sprint interval training significantly reduced serum leptin and LDL lipoprotein and significantly increased HDL lipoprotein (P≤0.05). Sprint interval training had a significant effect on changes in serum levels of leptin and LDL and HDL lipoproteins.

کلیدواژه‌ها [English]

  • sprint interval training
  • leptin
  • LDL lipoprotein
  • HDL lipoprotein
  • cytokine
1. آقا علی نژاد، حمید؛ نیکبخت، حجت الله؛ قراخانلو، رضا؛ رجبی، حمید؛ کردی، محمدرضا. (1383). "مفاهیم اساسی در آمادگی بی هوازی"، انتشارات کمیته ملی المپیک، ص 27.
2. اسد، محمدرضا؛ قره، محمدعلی؛ فردوسی، محمدعلی. (1391). " بررسی تاثیر سه شیوه تمرین استقامتی، مقاومتی و ترکیبی بر مقدار لپتین پلاسمای دانشجویان پسر"، علوم زیستی ورزشی، تابستان 91، شماره 13، صص 107-123.
3. اکبرنژاد، علی؛ سوری، رحمن؛ سیاح، منصور؛ دوخت بیگدلی، منظر؛ احترام، حسن؛ امیر شقاقی، امیر. (1390). " مقایسه تاثیر تمرینات تناوبی و تداومی بر برخی عوامل خطرزای قلبی-عروقی زنان جوان چاق"، علوم زیستی ورزشی، تابستان 1390، شماره 6، ص:93-77.
4. جان بزرگی، مریم. (1389). "مقایسه تاثیر دو نوع تمرین اجباری و تفریحی بر نیمرخ لیپوپروتئین های خون دانشجویان دختر غیر ورزشکار دانشگاه شهید چمران"، دانشگاه شهید چمران اهواز، ص 3.
5. جعفری، احمد؛ رمضانی، علیرضا. (1391). "اثرهشتهفتهتمرینهمزماناستقامتیتناوبیومقاومتیواستقامتیتداومیومقاومتیبر قدرت،ترکیببدنیوپروفایلهایلیپیددرپسرانغیرورزشکار14تا17سالدارای اضافه وزن"،علوم زیستی ورزشی، زمستان 91، شماره 15، صص 5-22.
6. حجتی، زهرا؛ رحمانی نیا، فرهاد؛ رهنما، نادر؛ سلطانی؛ بهرام. (1387). " لیپتین، بیماری قلبی و فعالیت ورزشی". نشریه علوم حرکتی و ورزش، سال ششم، جلد اول، شماره 11، بهار و تابستان 1387، صص 77-65.
7. حقیقی، امیر حسین؛ حامدی نیا، محمدرضا(1387). "اثر 13 هفته تمرین هوازی بر لپتین سرم مردان چاق". نشریه المپیک، شماره 41 ، صص 89-98.
8. دریانوش، فرهاد؛ امینیان، توراندخت؛ گائینی، عباسعلی؛ رواسی، علی اصغر. (1387). "بررسی تاثیر تمرینات سرعتی متناوب روی تغییرات لپتین ولیپو پروتئین HDL دانشجویان پسر غیر ورزشکار دانشگاه تهران"، فیزیولوژی ورزش پیش شماره 1، زمستان 1387، صص: 43 – 38.
9. رمضان پور، محمدرضا؛ خسروی، عباس(1392). "اثرهشتهفتهتمرینهوازیومصرفبادامزمینی برسطحسرمیلیپوپروتئینهایمرداندارایاضافهوزنوچاق"، مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان، 15(1): 52-57.
10. رواسی، علی اصغر؛ فلاحی، علی اصغر؛ علیرضا، عباسی. (1391). "تاثیر شدت های گوناگون فعالیت ورزشی کوتاه مدت بر سطوح سرمی لپتین، انسولین، کورتیزول و نیمرخ لیپیدی نوجوانان دارای اضافه وزن و چاق"، علوم زیستی ورزشی، تابستان 91، شماره 14، صص 87-110.
11. سلیمی، پیمان. (1391). "پاسخ حاد لیپتین به ترتیب ارائه فعالیت مقاومتی و همبستگی تستوسترون در مردان دارای اضافه وزن"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه کردستان، ص 19.
12.  سوری، رحمان. (1386). "بررسیشدتتمرینبرعواملخطرزایقلبیعروقیوریویخون دانشجویانمردغیرورزشکار". رسالة دورة دکتری. دانشگاه تهران، ص 22.
13.  شهیدی، فرشته؛ پیرهادی، سجاد.(1393). " تاثیرفعالیتبدنیوتمرینبرمیزانلپتینسرم"، مجله علوم پزشکی رازی، 21(126): 1-14.
14. عزیزی، محمد؛ حسینی، رستگار. (1392). "بررسی ارتباط بین سطح فعالیت بدنی با عوامل خطرزای قلبی-عروقی در دانشجویان پسر"، نشریه مطالعات کاربردی علوم زیستی در ورزش، 1(2): 110-123.
15. قراری عارفی، رضا؛ همتی نفر، محمد؛ کردی، محمدرضا. (1393). " تاثیر یک دوره تمرین تناوبی شدید (HIIT) بر نیمرخ لیپیدی مردان جوان غیرفعال"، علوم زیستی ورزشی، پاییز 1393، دوره 6، شماره 3، ص ص:273-259.
16. کرمی بناری، لاله؛ نوری، رضا؛ مقدسی، مهرزاد؛ طهماسبی، صدیقه؛ طالعی، عبدالرسول. (1390). " اثر 12 هفته پیاده روی بر سطوح پلاسمایی لپتین زنان یائسه مبتلا به سرطان پستان"، علوم زیستی ورزشی، بهار 90، شماره 8، صص 107-121.
17. مردای، فتاح؛ حیدرزاده، اعظم؛ وثوقی بانه، ویان. (1393). "بررسی تاثیر تمرین استقامتی بر سطوح سرمی آدیپوکاین های لپتین و کمرین در مردان لاغر غیرفعال"، نشریه علوم پزشکی دانشگاه کاشان،18(5): 419-427.
18. مقرنسی ،محمد؛ گائینی، عباسعلی. (1388). "تاثیرتمریناتاستقامتیبرشاخصهایالتهابیوپروفایلهایلیپیددرموشهایویستار". نشریه علوم زیستی ورزشی، 2(2): صص 82-88.
19. Aki Vniofa, Korperainen R.A, .(2007). “Effects of impact exercise on physicalperformance and cardio vascular risk factors”. J. of Med & Sci. 39:(5): 756-763.
20. Benatti FB, Junior AH.(2007). “Leptin and endurance exercise: implications of adiposity and insulin”. Rev Bras Med Esporte; 13(4): 239-244.
21. Bijeh N, Moazami M, Ahmadi A, Samadpour F, Zabihi A. (2011). “Effect of 6 months of aerobic exercise training on serum leptin, cortisol, insulin and glucose levels in thin middle-aged women”. Kowsar Medical Journal, 16(1): 53-59.
22. Burgomaster KA, Heigenhauser GJ, Gibala MJ.(2006). “Effect of short-term sprint interval training on human skeletal muscle carbohydrate metabolism during exercise and time-trial performance”. Journal of applied physiology; 100(6): 2041-2047.
23. Burgomaster KA, Cermak NM, Phillips SM, Benton CR, Bonen A, Gibala MJ. (2007). “Divergent response of metabolite transport proteins in human skeletal muscle after sprint interval training and detraining”. American Journal of Physiology-Regulatory, Integrative and Comparative Physiology; 292(5): 1970-1976.
24. Chai S-B, Sun F, Nie X-L, Wang J. (2014). “Leptin and coronary heart disease: A systematic review and meta-analysis”. Atherosclerosis; 233(1): 3-10.
25. Donovan, G.o., Owen, A., and et. at. (2005). “Change in cardiorespiratorty fitness and coronary disease risk factor following 24 week of equal energy cost”. J APPL Physiol, 98(5): 1619-1625.
26. Fisher JS, Van Pelt RE, Zinder O, Landt M, Kohrt WM.( 2001). “Acute exercise effect on postabsorptive serum leptin”. J Appl Physiol; 91(2): 680-686.
27. Guo W, Kawano H, Piao L, Itoh N, Node K, Sato T.(2011). “Effects of aerobic exercise on lipid profiles and high molecular weight adiponectin in Japanese workers”. Intern Med; 50(5): 389-395.
28. Gordon, DJ., (1977). “High density lipoprotein as protective against coronaryheart disease”. The Framingham study, Am.J.Med. 62(5): 701-714.
29. Houmard JA, Cox JH, Maclean PS, Barakat HA.(2000). “Effect of short-term exercise training on leptin and insulin action”. Metabolism; 49(7): 858-861.
30. Karacabery K .(2009). “The Effect of Exercise on Leptin, Insulin, Cortisol and Lipid Profiles in Obese Children 2009”; 37(5): 1472-1478.
31. Karagüzel G, Ozdem S, Boz A, Bircan I, Akçurin S.(2006). “Leptin levels and body composition in children and adolescents with type 1diabetes”. Clinical biochemistry; 39(8): 788-93.
32. Kelley GA, Kelley KS. (2008). “Effects of aerobic exercise on non-HDL-C in children and adolescents: a meta-analysis of randomized controlled trials”. Prog. Cardiovasc Nurs., 23(3): 128–132.
33. Kelley GA, Kelley KS. (2009). “Impact of progressive resistance training on lipids and lipoproteins in adults: A meta-analysis of randomized controlled trials”. Preventive Medicine: 48: 9-19.
34. Kraemer RR, Kraemer GR, Acevedo EO, Hebert EP, Temple E, Bates M, et al.(1999). “Effects of aerobic exercise on serum leptin levels in obese women”. Eur J Appl Physiol Occup Physiol; 80(2): 154-158.
35. Kraemer WJ, Ratamess NA, French DN.(2002). “Resistance training for health and performance”. Curr Sports Med Rep, 1: 165-171.
36. Liu , J . Yeo,H.C.Overvik-douki Eva. (2000). “Chronically and actuallyexercised rats : Biomarkers of Oxidative stress and endogenous antioxidants” . J. Appl. Physio: 89: 21-28.
37. Liu Y, Wang J, Zhang R, Zhang Y, Xu Q, Zhang J, et al.(2009). “A good response to oil with medium- and long-chain fatty acids in body fat and blood lipid profiles of male hypertriglyceridemic subjects”. Asia Pac J Clin Nutr; 18(3): 351-358.
38. Michel, L. (2006). “Blood lipid responses after continuous and accumulated aerobic exercise”. J . of Sport. Nutr. 16-245-54.
39. Okura, T., Nakata, Y., and Tanaka, K. (2012). “Effects of exercise intensity on physical fitness and risk factors for coronary heart disease”. Obesity research, 11(9): 1131-1139.
40. Santa – Clara, H., Fernhall, B., Baptista, F., Mendes, M., at al. (2003). “Effect of a one–year combined exercise training program on body composition in men with coronary artery disease”. Journal of Metabolism, 52(11): 1413-1417.
41. Skoumas,J. Pitsavos,C. and stefanadis c. (2003). “Physical activity, high density lipopemein cholesterol and then lipids levels in man and women from ATTICA study- lipid health Dis”. Jun-lziz: 3: 35-44.
42. Takeshima, N., Rogers, ME., Islam, M.M., Yamauchi, T., et al., 2004. “Effects of concurrent aerobic circuit exercise training on fitness in older adults”. European Journal Applied Physiology, 93(2): 173-182.
43. Tarnopolsky MA. (2008). “Sex differences in exercise metabolism and the role of 17-beta estradiol”. Med Sci Sports Exerc, 40(4): 648-6454.
44. Taylor, A.j., Watkins, T. (2002). “physical activity and the presence and exrtant of calcified coronary atherosclerosis”. Med. Sci. Spo. Exer, 34(2): 438-444.
45. William, E., Kraus, M.d.,Joseh, A., Houmard,Braind., et.al.(2002). “Effect of omount and intensity of exercise on plasma lipoproteins”. The New England Journal of Medicine, 347(19): 1483-1492.
46. Zekine Lappalainena, Fatih Kilinc, Jani Lappalainena and Mustafa Atalaya . (2009). “Time-of-day effects during acute isokinetic exhaustive eccentric exercise”. Serum leptin response Isokinetics and Exercise Science 2009; 17: 19-25.