دوره و شماره: دوره 8، شماره 4، دی 1395 
حمایت مالی از لیگ برترفوتبال ایران از دیدگاه شرکت‌های حامی

صفحه 9-22

محمد احسانی؛ احمد فلاحی؛ هاشم کوزه چیان؛ محمد خبیری


نقش مزاج چهارگانه در میزان فعالیت‌بدنی پسران جوان

صفحه 117-125

محمدامین صفری؛ مریم کوشکی جهرمی؛ عبدالصالح زر