دوره و شماره: دوره 8، شماره 2، تیر 1395 
مطالعه مدل تداعی برند از دیدگاه هواداران لیگ برتر فوتبال ایران

صفحه 71-83

وجیهه جوانی؛ محمدتقی احسانی؛ مجتبی امیری؛ هاشم کوزه چیان