بررسی رابطه بین عوامل روان شناختی توانمندسازی و کارآفرینی کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان ایلام

نویسندگان

1 دانشیار مدیریت ورزشی ، دانشکده تربیت بدنی ، دانشگاه ارومیه، ارومیه ، ایران

2 کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی ، دانشکده تربیت بدنی ، دانشگاه ارومیه، ارومیه ، ایران

3 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور تهران ، تهران ، ایران

چکیده

 
در عصر حاضر نیروهای انسانی بعنوان اولویت اول در بحث کارآفرینی سازمان ها و ارگان ها در سراسر کشور می باشد. دراینمقالهرابطهبینابعادتوانمندسازی روانشناختی(تصمیمگیری،رشدحرفهای،مقامومنزلت،خودمختاری،تأثیرگذاریوخوداثربخشی)وکارآفرینیموردبررسیقرارگرفتهاست.تحقیقحاضریکتحقیقتوصیفیمبتنیبر روشهمبستگی است. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه کارکنان اداره کل ورزش و جوانان  شهرستان ایلام 75 نفر در سال 1392، که به صورت تمام شمار انتخاب شدند.برای اندازه گیری سنجشتوانمندسازی از پرسشنامةشرتورینهارت( 1992) با پایایی 86/0با 6 خرده مقیاس و 18 سوال وو برای کارآفرینی سازمانی از پرسشنامه آقایی با پایایی96/0 با 30 سوال استفاده شده است.دادههایگردآوریشدهبااستفادهاز ضریبهمبستگیپیرسونوتحلیل رگرسیون گام به گامتجزیهوتحلیلشدند. نتایجنشاندادکهبینعواملروانشناختیتوانمندسازیو عوامل جمعیت شناختی کارکنان با  کارآفرینی آنانرابطه مثبت  ومعناداروجوددارد . نتایج رگرسیون گام به گام نیز بیان کرد که در گام اول متغیر خوداثربخشی و در گام دوم مقام و منزلت توانایی پیش بینی مولفه کارآفرینی سازمانی را داشتند. بنابراین روانشناختیتوانمندسازیرا باید به عنوان یکی از  عوامل زمینه ساز کارآفرینی سازمانی دانست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Survey of the Relationship between Psychological Empowerment Dimensions and Entrepreneurship in Employees of Sport and Youth General Office in Ilam Province

نویسندگان [English]

 • Mir Hasan Seyyed Ameri 1
 • Mitra Mohammadi 2
 • Mohammad Amin Sayyadi 3
1 Associate Professor of Sport Management, Faculty of Physical Education, Urmia University, Urmia, Iran
2 MSc of Sport Management, Faculty of Physical Education, Urmia University, Urmia, Iran
3 PhD Student of Sport Management, Payame Noor University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

Today, human resources are the first priority in organizational entrepreneurship throughout the country. This paper studied the relationship between psychological empowerment dimensions (decision making, professional growth, status, autonomy, influence and self-efficacy) and entrepreneurship. This study was descriptive correlation. The population consisted of all employees of Sport and Youth general office in Ilam city in 2013 (N=75) who they were selected by census sampling method. Empowerment Questionnaire of Shert and Reinhardt (1992) with a reliability of 0.86, 6 subscales and 18 items was used to measure empowerment and Aghayee's Questionnaire with 0.96 reliability and 30 items was used to measure organizational entrepreneurship. Data were analyzed by Pearson correlation coefficient and stepwise regression analysis. The results showed a positive and significant relationship between psychological empowerment and demographic factors of employees and their entrepreneurship.The results of stepwise regression analysis showed that self-efficacy variable and status variable had the ability to predict organizational entrepreneurship respectively. Thus, psychological empowerment must be considered as one of the predisposing factors for organizational entrepreneurship.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Psychological empowerment
 • Entrepreneurship
 • self-efficacy
 • Empowerment
 • Ilam
 1. تجاری، فرشاد و عباس خدایاری(1385). مطالعةآمادگیکارآفرینیدرورزش: تحلیلمقدماتی مقیاساندازهگیریکارآفرینیدرورزش (ERI) فصلنامة پژوهش در علوم ورزشی، شمارة دهم. صفحة88-73.
 2. جعفری، علی (1387)«ارتباط بین ساختار سازمانی و کارآفرینی سازمانی در ادره کل ورزش و جوانان استان آذربایجان غربی». پایان نامه کارشناسی ارشد تربیت بدنی، دانشگاه ارومیه، ص 48.
 3. خانعلیزاده،رقیه. کردنائیج، اصغر. فانی، علی اصغر. و مشبکی،اصغر (1389)، رابطه بین توانمندسازی و یادگیری سازمانی (مطالعه موردی: دانشگاه تربیت مدرس) ، پژوهش نامه مدیریت تحول ، سال دوم، شماره 3، صص 44-20.
 4. رضازاده، حسین. ملازاده، ابراهیم. عیوضلو، رضا (1383)،"کارآفرینیسازمانی،مدیریتمشارکتیونظامپیشنهادات". چالش، سال سوم، شمارة  6.
 5. رهنورد، فرج الله.(1380).مدیریت مشارکتی درتئوری وعمل، تهران: انتشارات مرکزآموزش مدیریت دولتی.ص 123.
 6. شریف زاده،فتاح. و خیر اندیش،مهدی(1388)، تجزیه و تحلیل رابطه کیفیت زندگی کاری(QWL) و عملکرد کارکنان در شرکت ایران خودرو ایران دیزل، پژوهش های مدیریت، سال دوم، شماره سوم، صص52-29.
 7. صمدآقایی،جلیل.(1388). سازمان های کارآفرین ،چاپ سوم، تهران: انتشارات مرکز آموزش مدیریت دولتی، ص: 350.
 8. طباطبایی، محمدحسن. گودرزی، محمود. فراهانی ، ابوافضل و اسدی ف حسن (1392)."بررسیرابطةبیننوآوریوکارآفرینیدرفدراسیونهایموفقوناموفق" . نشریه مدیریت ورزشی . شماره 16- ص ص 126-115.
 9. عباس زادگان، سیدمحمد(1383)"کیفیتوکارآفرینی". مدیریت، شمارة 90-89. ص 154.

10. عبدالهی، بیژن و نوه ابراهیم، عبدالرحیم (1385) ،«توانمندسازیکارکنانکلیدطلاییمدیریتمنابعانسانی» ناشر ویرایش،تهران،  چاپ اول.    صفحه 8 و 44 و 49 و117.

11. علیمردانی،‌مهرداد. قهرمانی،‌محمد.‌ و ابوالقاسمی، محمود.(1388)، بررسی رابطه ی میانساختار سازمانی و کارآفرینی سازمانی،‌ رهیافتی نو در مدیریت آموزشی،‌ سال دوم،‌شماره سوم،‌صص 144-131.

12. فراهانی، ابوالفضل. عجم، قاسم. عزیزیان کهن، نسرین. سراج، سارا. (1390). " رابطةبینعواملروانشناختیتوانمندسازیوکارآفرینیسازمانیکارکنانادارةکل تربیتبدنیاستانخراسانرضوی". نشریه مدیریت ورزشی. – شماره 8 ص ص 55-41.

13. فراهانی،‌ابوالفضل. فلاحتی ،‌مهدی. (1386)، بررسی رابطه بین عوامل روانشناختی توانمند سازی و کارآفرینی سازمانی کارشناسان اداره ورزش و جوانان دانشگاهها، پژوهش در علوم ورزشی،‌ شماره پانزدهم،‌صص 79- 67.

14. فروغی پور، حمید. (1384). زمینه هایکارآفرینیدرورزشازدیدگاهمدیرانومتخصصانتربیتبدنیکشوروارائةراهکارها". رسالة دکتری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، ص 61.

15. فلاحتی، مهدی. (1385). بررسیرابطةبینعواملروانشناختیتوانمندسازیوکارآفرینیسازمانیکارشناساناداراتتربیتبدنیدانشگاههایدولتیشهرتهران". پایان نامة کارشناسی ارشد، دانشگاه پیام نور تهران، ص 54.

16. مرصعی، مهدیار و فرشاد تجاری. (1385). بررسیشیوههایافزایشکارآفرینیدرورزشازدیدگاه دانشجویانتربیتبدنی، خلاصه مقالات چهارمین همایش علمی دانشجویی تربیت بدنی و علو م ورزشی دانشگا ه های سراسر کشور، صفحة  171.

17. موغلی،علیرضا. حسین پور،اکبر. و حسن پور،محمد.(1388)، بررسی ارتباط بین توانمند سازی و تعهد کاری کارکنان در مناطق نوزده گانه سازمان آموزش و پرورش تهران، نشریه مدیریت دولتی، دوره 1، شماره 1، صص 132-119.

18. نوروزی، مجتبی . (1384). بررسیارتباطمیانعواملروانشناختیتوانمندسازیکارکنانباعملکردسازمانیدرشعببانکملتشهرتهران". پایان نامة کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، ص 63.

19. هزار جریبی، جعفر.(1382).توسعه کارآفرینی و دانش آموختگان. فصلنامه پژوهش وبرنامه ریزی در اموزش عالی،شماره 30،ص : 160.

20. هومن، اشرف.(1382)، بررسی نقش مدیریت  بنگاهها اجتماعی در اشتغال، اولین همایش برری آثار مولفه های مدیریت و اقتصاد بر اشتغال،  پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی تهران واحد جنوب، ص 59.

21.Archibong C, Anyansi G. (2004) .Technology, Infrastructure and Entrepreneurship: Role of the Government in Building a sustainable Economy, Journal of SMET Education: Innovations and Research Vol. 3, pp 40 – 51.

22.Bailey, R. (2005). The importance of entrepreneurship to hospitality, leisure, sport and tourism. Higher Education Academy Network for Hospitality, Leisure, Sport and Tourism.

23.Baird, Aileen and St-Amand, Real, May (1995), Trust Within the Organization, Monograf, Issue1. Vol. 3, pp:  13-26.

24.Bogler, Ronit. Somech, Anit. (2004), Influence of teacher empowerment on teachers’ organiza- tionalcommitment, professional commitment and organizationalcitizenship behavior in schools, Teaching and Teacher Education Vol .20, 277–289.

25.Echols E.A., Neck P.C. (1998). "The Impact of Behaviors and Structure on Corporate Entre - preneurial Success", Journal of Managerial Psychology, Vol. 13, and pp: 38-46.

26.Gangne, M. and Desi, E.L. (2005) self- determination theory and work motivation, Journal of Organization Behavior, Vol. 26(4), pp: 331-362.

27.Gorelick C. (2005), Organizational Learning vs the Learning Organization: A Conversation with a Practitioner. In The Learning Organization. Vol. 12, No.4, pp. 383 – 388.

28.Greasley, Key & King, Nicola (2005) “Employee Perceptions of Empowerment”.Emerald Group Publishing Limited. Vol, 27, N4. Pp .351-368.

29.Heinonen, J. Korvela, K. (2003). "How about measuring entrepreneurship.  Small business institute". Turku school of economics and business administration. .  Turku, Finland. Vol. 15.  pp. 1-18.

30.Jong, J. Hartog, D. (2010). “Measuring innovative work behavior”. Creativity and innovation management, Vol. 19, PP:23-36

31.Keller T, Dansereau F. (1995).  Leadership and empowerment: a social exchange perspective. Human Relat 1995; Vol. 48(2):127–45.

32.Laxchinger, S. Hk. And Manojlovich, M. (2005). "The relationship of the empowerment and selected personality characteristics to nursing job satisfaction". University of Michigan, school of nursing.

33.Liden, R.C. Wayne, S.J. and Sparrowe, R. T. (2000). "An examination of mediating role of psy -chological empowerment on the relations between the   jobs, interpersonal relationship and work outcomes". Journal of applied psychology, Vol. 85, No. 3: PP: 407-416.

34.McKelvey, S., and Grady, J. (2008). "Sponsorship program protection strategies for special sport events: are event organizers outmaneuvering ambush marketers"? Journal of sport management, Vol. 22(5), PP: 550-586.

35.Mertie – Louise verreynne, Denny Meyer (2007). "Modeling the role of entrepreneurial stategy – making in small firm performance". Emerald group publishing limited. In G. T. Lumpkin and J. A. Katz (Ed.), Entrepreneurial Strategic Processes Amsterdam, the Netherlands: JAI Press, Elsevier. Vol. 23, pp. 103-130.

36.Mirjam, v.p.and overshoot, P. H... (2007)."What is the entrepreneurship? A review of recent research". Journal of management, Vol. 21, 138-146.

37.Oshima. Atsushi, B. Ravikumar, R. Riezman (2008)”Entrepreneurship, Organization Capital and the Evolution of the Firm”, CESifo working paper Vol.24, pp: 2242.

38.Paul, R.J. Niehoff, B.P., Turnley, W.H. (2000). "Empowerment, expectations, and the psychological contract, managing the dilemmas and gaining the advantages". Journal of socio – economics. Vol, 29: PP:471-48

39.Rosenbusch, N., Brinckmann, J., Bausch, A. (2010). “Is innovation always beneficial?  A meta analysis of the relationship between innovation and performance in SMEs”. Journal of business venturing, Vol. 12(3), PP: 1-17

40.Royan, R. and Deci, E.L. (2000) self- determination theory and facilitation of intrinsic motivation, Social Development and Well- Being. American Psychologist, Vol. 55(1), pp: 68-78.

41.Rue, L.and Byars, L. (2003), Management, Mc Graw-Hill Companies. pp 118-122.

42.Shepherd D., Covin G.F., Kuratko F.D. (2008). "Project Failure from Entrepreneurship: Managing the Grief Process", Journal of Business Venturing, (Elsevier Science Direct) Vol. xxx-xxx, pp: 1-16,

43.Sleap, M. (2005). University Experiences and the Employment Environment. Unpublished Research Report, Higher Education Academy Network for Hospitality, Leisure, Sport and Tourism. Available from: http://www.hlst.heacademy.ac.uk/projects/ sleap_summary.pdf     

44.Somech, A. (2005), Teachers personal and team empowerment and their relation to organizational outcomes: contradictory or compatible constructs, Educational Administration Quarterly, Vol. 14, and pp: 237-266.

45.Spreitzer, G.M., Kizilos, M.A. and Nason, S.W. (1997). "A dimensional analysis of the relationship between psychological empowerment and effectiveness, satisfaction and strain". Journal of management, Vol. 23, No. 5, PP: 679-704.

46.Thomas, K.W., and Tymon, W. (1994). Does empowerment always work: understanding the role of intrinsic motivation and 101psycholigcal empowerment in the workplace: dimensions, measurement, and validation. Academy of management journal, Vol. 38, No. 5, PP: 1442-1465.

47.Vanessa Ratten, (2010). "Sport – based entrepreneurship: towards a new theory of entrepreneurship and sport management" # Springer science + Business Media, LLC.

48.Wu, Cindy, McMullen, J; Neubert, M and Yi, (2008). “The influence of leader regulatory focus on employee creativity”, Journal of Business Venturing, Vol. 23, and PP: 587-602.