تاثیر مکمل دهی امگا 3 همراه با یک دوره تمرینات منتخب هوازی بر برشاخص التهابی پروستاگلاندین E2 دردختران دانشجوی فعال

نویسندگان

1 کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه الزهرا ، تهران ، ایران

2 دانشیار فیزیولوژی ورزشی ، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه الزهرا، تهران ، ایران

3 استادیار فیزیولوژی ورزشی ، دانشکده علوم انسانی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد آشتیان، آشتیان ، ایران

چکیده

مطالعه حاضر با هدف بررسی اثر مکمل دهی اسیدچرب امگا3 شامل ایکوزاپنتانوئیک اسید(EPA)ودوکوزاهگزانوئیک اسید(EPA)  همراه با یک دوره فعالیت منتخب هوازی بر شاخص التهابی پروستاگلاندینE2 (PGE2) در دانشجویان دختر تمرین کرده به مدت 6 هفته انجام شد.بدین منظور از بین دانشجویان دختر رشته تربیت بدنی دانشگاه الزهرا تعداد 32 نفر بامیانگین سنی 2/1±5/22سال وبا شاخص توده بدنی2/1 ±59/21 انتخاب شدند و به طور تصادفی به 4 گروه کنترل،مکمل ،تمرین و گروه تمرین همراه مکمل تقسیم شدند.اندازه گیریهای PGE2به عنوان متغیر وابسته در ابتدا و انتهای مطالعه صورت گرفت . داده ها با استفاده از آزمونهای تی زوجی،واریانس یکطرفه و گابریل تجزیه و تحلیل شد. نتایج تمامی آزمون ها در سطح معناداری 05/0 بیان شد .نتایج نشان داد بین گروه های کنترل و تمرین        (035 /. = p)و کنترل و تمرین همراه مکمل(0001/. = p)از نظر میزان PGE2 تفاوت معنی دار وجود داردو بین گروه کنترل و گروه مکمل و بین گروه تمرین همراه مکمل و گروه تمرین در انتهای مطالعه تفاوت معنادار آماری وجود نداشت.طبق یافته های تحقیق ، سطح PGE2سرمی در گروه مکمل،تمرین وتمرین همراه با مکمل( 05/0>P )در پس آزمون درمقایسه با پیش آزمون به صورت درون گروهی کاهش معنادار یافت .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Omega-3 Supplementation with a Period of Selected Aerobic Exercises on Prostaglandin E2 (PGE2) Inflammatory Marker in Trained Female Students

نویسندگان [English]

  • Hengameh Masoodsinaki 1
  • Parvaneh Nazarali 2
  • Kaveh Khbiri 3
1 MSc in Exercise Physiology, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, Alzahra University, Tehran, Iran
2 Associate Professor in Exercise Physiology, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, Alzahra University, Tehran, Iran
3 Assistant Professor in Exercise Physiology, Islamic Azad University, Ashtian Branch, Ashtian, Iran
چکیده [English]

The aim of this study was to investigate the effect of omega- 3 supplementation including eicosapentaenoic acid (EPA) and docosahexaenoic acid (DHA) along with a period of selected aerobic activity on prostaglandin E2 (PGE2) inflammatory marker in trained female students for 6 weeks. For this purpose, 32 female students of physical education in Alzahra University (mean age 22.5+1.2 yr and body mass index 21.59+1.2 kg/m2) were selected and randomly divided into 4 groups: control, supplementation, exercise and supplementation with exercise. PGE2 was measured as the dependent variable at the beginning and the end of the study. Data were analyzed using paired t test, one-way ANOVA and Gabriel test. All tests were significant at 0.05. The results showed a significant difference in PGE2 between the control and exercise groups (P=0.035) and between control and supplementation + exercise groups (P=0.0001) while there were no significant differences between control and supplementation groups and between supplementation + exercise and exercise groups. According to these findings, serum level of PGE2 in supplementation, exercise and supplementation + exercise groups (P<0.05) significantly reduced in the intragroup comparison in posttest compared with the pretest.

کلیدواژه‌ها [English]

  • PGE2 inflammatory marker
  • selected aerobic activity
  • omega-3 supplementation
  • trained female students
  • eicosapentaenoic acid
  • docosahexaenoic acid
1.ام برگ ،جرمی.، تیشکو جان آل ، استرایر لوبر. (1388). "بیوشیمی استرایر". (محسن اصغری و همکاران،مترجم).خانه زیست شناسی.ویرایش ششم.تهران،273-268.
2.چوبینه ، سیروس . اکبرنژاد ،علی . برجیان، محبوبه. کردی، محمدرضا . (1391)."بررسی اثر مصرف مکمل امگا 3 بر مقدار سرمی پروستاگلاندین ای 2 پس از یک وهله فعالیت ورزشی درمانده‌ساز".نشریه علوم زیستی ورزشی، (شماره 15 )،   121-133
3. راست منش،سیدرضا.(1382)."تغذیه ورژیم درمانی بالینی".انتشارات الباب ،چاپ دوم.تهران،   277-276.
4. لنینجر،آلبرت (1385)."اصول بیوشیمی لنینجر".آییژ،شابک،821-822.
5. ماهان،ال کتلین .(1383)."اصول تغذیه کراوس".تهران،شابک،چاپ دوم ،67-65
6. ویلمور،جک.کاستیل،دیوید ال.(1388). "فیزیولوژی ورزش و فعالیت بدنی". (دکتر ضیاء معینی و همکاران، مترجم). تهران،مبتکران،چاپ هشتم،24.
7.Anderson, S. and E.Daviskas (2000). “The mechanism  exercisenducedasthma”.J Allergy ClinImmunol. 106(3): 453-459.
8.Andrade, P. et al. (2007). “Effects of the fish– oil supplementation on the immuneandinflammatory responses  in elite swimmers.ProstaglandinsLeukotEssent Fatty Acids. 77(3-4):139-45.
9. BanifG ,GolombiniA,Lombardi G and et al .(2012).Metabolic   markers1in sports medicine.Adv chin chem.56:1-54.
10.Conceição MS9-, Libardi CA.(2012).Effects of eccentric exercise on systemic concentrations of pro- and anti-inflammatory cytokines and prostaglandin (E2): comparison between young and postmenopausal women.Eur J Appl Physiol.112(9):3205-13.
11.Dyhr Toft  Anders, Thorn Mette , Ostrowski Kenneth and et al.(2000).N-3polyunsaturated fatty acids do not affect cytokine response to strenuous exercise.Journal of Applied Physiology.89(6):2401-6.
12.Ferrucci L, Cherubini A, Bandinelli S, et al.( 2006 ).Relationship of plasm polyunsaturated fatty acids to circulating inflammatory markers. J ClinEndocrinolMetab. 91(2):439-46.
13.Hyo JK, Yoon HL, Chang KK.(2007). Biomarkers of muscle and cartilage damage and inflammation during a 200 km run. Eur J ApplPhysiol.99(4):443-7
14.Kelly B. Jouris and et al.( 2011).The effect of omega-3 fatty acid supplementation on the inflammatory response to eccentric strength exercise.Journal of Sports Science and Medicine.10(3):432-8.

15.Kelley DSTaylor PCNelson GJ, and et al. 1999.Docosahexaenoic acid ingestion inhibits natural killer cell activity and production of inflammatory mediators in young healthy men.Lipids. 34(4):317-324.

16.Lavie, C.J., Milani, R.V., Mehra, M.R. and Ventura, H.O. (2009) Omega-3 polyunsaturated fatty acids and cardiovascular diseases.Journal of the American College of Cardiology 54, 585-594.
17.Meydani SN, Endres S, Woods MM and et al. (1991).Oral (N-3) fatty acid supplementation suppresses cytokine production and lymphocyte proliferation:comparison between young and older women. J Nutr. 121(4):547-55.
18.M Hill,Alison.(2007).DHA –Rich fish oil and regular moderate exercise:A combined intervention to improve cardiovascular,metabolic and inflammatory biomarkers in obesity.aThesis submitted for the degree of doctor of
philosophy.Discipline of physiology.university of Adelaide.south Australia.37-40.
19.Priscila MM, Ribeiroa BG, Bozzab MT, et al. (2007).Effects of the fish-oil supplementation on the immune and inflammatory responses in elite swimmers.ProstaglandinsLeukotEssent Fatty Acids. 77:139–145.
20. Schubert 41-Ralf, Ph.D, Kitz Richard,MD and et al. (2007).Influence of low-dose polyunsaturated fatty acids supplementation on inflammatory response of healthy adults Applied nutritional investigation. 23( 10): 724–730
21.Tartibian BMaleki BH and et al.(2011).’’Long-term aerobic exercise and omega-3 supplementation modulate osteoporosis through inflammatory mechanisms in post-menopausal women: a randomized, repeated measures study”. Nutrition & Metabolism. 15: 8-71
22.Tartibian BMaleki BH and et al.(2011).Omega-3 fatty acids supplementation attenuates inflammatory markers after eccentric exercise in untrained men.clinical journal of sport  medicine..21(2):131-7