تحلیل مقایسه ای غرور ملی شهروندان قبل و بعد از موفقیت تیم ملی فوتبال ایران در صعود به جام جهانی 2014

نویسندگان

1 دانشیارجامعه شناسی ، گروه جامعه شناسی، دانشگاه یاسوج، یاسوج ، ایران

2 استادیار روانشناسی، گروه روانشناسی، دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد جمعیت شناسی ، دانشگاه یزد، یزد ، ایران

چکیده

   موفقیت ها و شکست های ورزشی در مسابقات بین المللی بر غرور ملی شهروندان تاثیر می گذارند اما این رابطه کمتر مورد بررسی دقیق علمی قرار گرفته است. هدف اساسی‌ پژوهش حاضر بررسی تاثیر موفقیت تیم ملی فوتبال ایران در راهیابی به جام جهانی بر غرور ملی شهروندان است. روش تحقیق پیمایش طولی است که در دو مرحله انجام شده است. جامعه آماری شهروندان 60-18 ساله شهر یاسوج هستند که 320 نفر به عنوان نمونه تعیین و با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی چندمرحله ای انتخاب شدند. ابزار سنجش، پرسشنامه غرور ملی(ISSP) است که ویژگی های روان سنجی آن در ایران مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج تحقیق نشان داد، غرور ملی شهروندان پس از موفقیت تیم ملی فوتبال ایران به طور معناداری افزایش یافت. این افزایش در بعد غرور ملی به دستاوردهای خاص معنادار نیست اما در بعد غرور ملی عمومی، معنادار است. نتیجه گیری اساسی تحقیق حاضر این است که با سرمایه گذاری در ورزش و برنامه ریزی جهت موفقیت تیم های ملی ایران در رقابت های مهم بین المللی، می توان غرور ملی به عنوان یکی از نیازهای کشور را ارتقاء بخشید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comparative Analysis of the National Pride of Citizens before and after the Success of Iran National Football Team in Advancing to 2014 World Cup

نویسندگان [English]

  • Sirous Ahmadi 1
  • Mohammad Reza Firouzi 2
  • Saeed Navaei 3
1 Associate Professor of Sociology, Department of Sociology, Yasouj University, Yasouj, Iran
2 Assistant Professor of Psychology, Department of Psychology, Yasouj University, Yasouj, Iran
3 MSc Student of Demographics, Yazd University, Yazd, Iran
چکیده [English]

Sport successes and failures in international competitions affect national pride of citizens but this relationship has been scientifically studied to a lesser extent. The main aim of this study was to investigate the effect of success of Iran national football team in advancing to World Cup on national pride of citizens. Research method was longitudinal survey conducted in two stages. The population consisted of citizens aged between 18 and 60 in Yasouj city. 320 subjects were selected as the sample using random multi-stage sampling method. National Pride Questionnaire (ISSP) was used to collect data. Its psychometric properties had been studied in Iran. The results showed that national pride of citizens significantly increased after the success of Iran national football team. This increase was not significant in 'national pride in specific achievement' dimension but it was significant in 'general national pride' dimension. It can be concluded that national pride, as one of the essentials in Iran, can be improved by an investment in sport and planning for Iran national teams' success in important international competitions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • national pride
  • Football
  • World Cup
  • Citizens
  • Iran
1. احمدی، سیروس.(1386). "بررسی آثار نتایج تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی 2006 بر هویت ملی شهروندان، مطالعه موردی شهر یاسوج". المپیک، سال پانزدهم، شماره 1، پیاپی 37، صص 96-85.
2. احمدی، سیروس.(1377). "نگاهی جامعه شناختی به فوتبال". کیهان ورزشی، (34): 4.
3. مرکز آمار ایران.(1391). "گزارش سرشماری عمومی نفوس و مسکن، گزارش تفصیلی شهر یاسوج". تهران، مرکز آمار ایران، ص 76.
4. مجتهدی، حسین.، شهیدی،شهریار.، مظاهری، محمدعلی.(1382). "بررسی رابطه غرور ملی، اضطراب و افسردگی با جنسیت و نواحی در نوجوانان15 تا 19 ساله دبیرستان های تهران". فصلنامه مطالعات تربیتی و روانشناسی، سال چهارم، شماره1، صص 450-419.
5. مظاهری، محمدعلی.، میناکاری، محمود.، سادات صادقی، منصوره.(1387). "مقایسه غرور ملی در ایرانیان مقیم کانادا، متقاضی مهاجرت به کانادا و ساکن تهران". مجله روانشناسی، سال دوازدهم، شماره 2، صص 169-154.
6. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.(1382). "ارزش ها و نگرش های ایرانیان". تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، دفتر طرح های ملی، ص 441.
7. هاشمی،ضیاء.، جوادی یگانه، محمد رضا.(1386). "فوتبال و هویت ملی". فصلنامه مطالعات ملی، سال هشتم، شماره 2، صص 125-107.
8. هاشمیان فر،علی.،جلالی، مینا.،هاشمی،ضیاء.(1390)."تاملی بر چیستی غرور ملی و برخی عوامل موثر بر آن در شهر اصفهان". دانشنامه علوم اجتماعی، دوره 3، شماره 1، صص 50-23.
9-Abell, J., Condor, S., Lowe, R. D., Gibson, S., Stevenson, C. (2007). “Who ate all the pride? Patriotic sentiment and English national football support”. Nations and Nationalism, 13(1),PP 97-116.
10-Armstrong, G. A., Hognestad, H, B.(2003).“We're not from Norway: Football and civic pride in Bergen”, Norway. Identities, 10(4),PP 451-475.
11-Berument, H., Yucel,E,M.(2005). “Long live Fenerbahce: The production boosting effects of football”. Journal of economic Psychology, 26, PP 842-861.
12-Chochran,W,G.(1977). “Sampling techniques”.NewYork, John Wiley & Sons, P 75.
13-Denham,B,E(2010).“Correlates of pride in the performance success of United States athletes competing on an international stage”. International Review for the Sociology of Sport, 45(4),PP 457-473.
14-Emamjomezadeh, J., Rahbargazi, M., Mahmoodgholi, R., Abbaszade, A .(2012).“Styding the relationship between national pride and political participation among the youth of Isfahan”. Pakistan Journal of Social Sciences,9(3),PP155-160.
15-Evans,M,D,R., Kelley,J.(2002). “National pride in the developed world, Survey data from 24 nations”. International Journal of Public Opinion Research, 14(3),PP 303-339.
16-Guillen, M, F. (2001). “Is globalization civilizing, Destructive or feeble”? Annual Review of Sociology,27,PP 235-260.
17-Kelley, J., Evans, M, D, R.(1998). “Sources of national pride”. Australian Social Monitor, 1, PP 23-30.
18-Kelley, J.(1996).“Ethnic feelings and politics in Australia”. Worldwide Attitudes, 15 (January) , PP 1-8.
19-Kimmel, M, S., Aronson, A.(2012). “Sociology now”. NewYork, Allyn & Bacon,P 32.
20- Lever, J.(1983). “Soccer madness”. Chicago: University of Chicago Press, P 48.
21-McCrone, D.,Surridge,P.(1998).“National identity and national pride”, In British and European social attitudes the 15th report: How British differ, edited by Roger Jowell, John Curtice, Alison Park, Lindsay Brook, Katarina Thomson, and Caroline Bryson. Aldershot, England: Ashgate, PP 1-13.
22-Moaddel,M., Tessler,M., Ingelhart,R.(2008). “Foreign occupation and national pride: The case of Iraq”. Population Studies Center, University of Michigan, P 5.
23-Rose, R.(1985). “National pride in cross-national perspective”, International Social Science Journal, xxxvii,1,PP 85-96.
24-Smith,T,W.,Kim,S.(2006).“National pride in cross-national and temporal perspective”. International Journal of Public Opinion Research, 18,PP 127-136.
25-Smith, W, T., Jarkko, L.(1998). “National pride: A cross-national analysis”. GSSS. Cross-National Report.No 19. NORC: University of Chicago, 2-50.
26-Tomlinson, A.(1994). “FIFA and the world cup”. In J. Sugden & A. Tomlinson (Eds.), Hosts and champions. Aldershot: Arena, PP 13-33.