رابطه شایستگی مربیگری و رضایت مندی ورزشکاران

نویسندگان

1 دانشیارمدیریت ورزشی، دانشکدة تربیت بدنی ، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی ، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود ، ایران

چکیده

هدف کلی پژوهش حاضر بررسی ارتباط شایستگی مربیگری و رضایت‌مندی ورزشکاران والیبالیست و جودوکار استان خراسان شمالی بود. روش پژوهش، توصیفی و از نوع مطالعات همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش حاضر را بازیکنان والیبال و جودوکاران استان خراسان شمالی تشکیل دادند. با توجه به محدودیت در جامعه، نمونه آماری برابر با جامعه آماری انتخاب شد (n=N). بدین منظور 153 نفر (48نفر جودوکار و 105نفر والیبالیست) پرسشنامه‌های ویژگی‌های فردی، درک ورزشکار از شایستگی مربیگری میرز و همکاران (2010) و رضایت‌مندی ورزشکار رمیر و چلادورای (1998) را تکمیل کردند. روایی پرسشنامه‌ها با بهره‌گیری از نظرات اصلاحی اساتید مدیریت ورزشی، مربیان و ورزشکاران بررسی و تایید شد و پایایی آنها با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ به ترتیب 954/0 و 953/0 تعیین گردید. داده‌ها با استفاده از آزمون‌های آماری توصیفی و استنباطی (آزمون کالموگراف-اسمیرنوف، ضریب همبستگی پیرسونو رگرسیون چندگانه، t مستقل) در سطح معناداری 05/0α تجزیه و تحلیل شدند. نتایج این پژوهش نشان داد، شایستگی مربیگری با رضایتمندی ورزشکاران رابطه مثبت و معناداری دارد (001/0 ,p=710/0r=) همچنین، رضایت‌مندی ورزشکاران را پیش‌بینی می‌کند و تفاوت معناداری بین شایستگی مربیگری بر اساس رشته ورزشی به دست آمد. این نتایج، بر ضرورت توجه به ادراک و ارزیابی ورزشکاران در برنامه‌های آموزشی مربیان به‌خصوص در رشته‌های انفرادی، همچنین برگزیدن مربیان شایسته برای رضایت هر چه بیشتر ورزشکاران تأکید دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Coaching Competency and Athletes’ Satisfaction

نویسندگان [English]

  • Reza Andam 1
  • Soheila Rouhparvar 2
1 Associate Professor, Faculty of Physical Education, Industrial University of Shahrood, Shahrood, Iran
2 MSc Student of Sport Management, Faculty of Physical Education, Industrial University of Shahrood, Shahrood, Iran
چکیده [English]

The aim of this study was to investigate the relationshipbetweencoaching competency and satisfactionof volleyball and judo players of North Khorasan province. The method was descriptive-correlation. The statistical population comprised of volleyball and judo players of North Khorasan province. Due to a limitation in population, the statistical sample was equal to statistical population (n=N). So, 153 subjects (48 judo players and 105 volleyball players) completed a demographic questionnaire, Athletes’ Perceptions of Coaching Competency (APCC II–HST) of Myers et al. (2010) and Athlete Satisfaction of Riemer & Chelladurai (1998) questionnaires. The validity of these questionnaires was confirmed by constructive comments of sport management professors, coaches and players and their reliability was determined by Cronbach’s alpha coefficient as 0.954 and 0.953 respectively. The data were analyzed using descriptive and inferential statistics (Kolmogorov – Smirnov test (K–S test), Pearson correlation coefficient, multivariable regression and independent t test) (α≤0.05). The results of this study indicated that coaching competency correlated with athlete satisfaction positively and significantly (r=0.710, P=0.001). Also, coaching competency predicted athlete satisfaction and there was a significant difference in coaching competency by type of sport field. These results emphasize the necessity to pay attention to athletes’ perceptions and evaluations in coaches' training programs especially in individual sports and highlight the importance of selecting competent coaches for more athletes’ satisfaction.

کلیدواژه‌ها [English]

  • coaching effectiveness
  • coaching efficacy
  • motivating competency
  • strategizing competency
  • athlete satisfaction
1. بخششی، مهدی، جلالی فراهانی، مجید و پورحسن، ساجد، (1391). "رابطه کارآمدی مربیگری و انسجام گروهی در تیم‌های والیبال لیگ برتر ایران". مطالعات مدیریت ورزشی، شماره 16، ص 188-175.
2. سند نقشه جامع علمی کشور، فصل چهارم، ص 45.
3. محدث، فاطمه، رمضانی نژاد، رحیم، خبیری، محمد و کاظم نژاد، انوشیروان، (1389). "سبک رهبری مربیان و رضایت‌مندی ورزشکاران حرفه‌ای ایران". پژوهش در علوم ورزشی، ص138-125.
4. نوروزی سید حسینی، رسول، فتحی، حسن، صادقی بروجردی، سعید، (1391). "اثر ادراک رفتارهای رهبری مربیان بر تعهد ورزشی، انگیزش پیشرفت و رضایت‌مندی جودوکاران لیگ برتر ایران". مطالعات مدیریت ورزشی، شماره 16، ص 206-189.
5. یگانگی، سیده عاطفه، (1389) "نقش شایستگی مدیران در اثربخشی مدیریت (مطالعه موردی در شرکت مخابرات استان قزوین)". مدیریت توسعه و تحول، شماره 5،  ص68-57.
6. Bortoli ,L., Bertollo ,M., Comani,S.,  & Robazza,C.,(2011). "Competence, achievement goals, motivational climate, and pleasant psychobiosocial states in youth sport",Journal of Sports Sciences,(2), pp:171-180.
7. Bosselut, G., Heuzé, J. P.,  Eys, M. A., Fontayne, P.  and Sarrazin, Ph., (2012).  "Athletes’ Perceptions of Role Ambiguity and Coaching Competency in Sport Teams: A Multilevel Analysis", Journal of Sport & Exercise Psychology, (34), pp:345-364.
8. Broadly, I. D., Kavussanu, M. and Ring, Ch., (2008). "Athletes’ Perceptions of  Coaching Effectiveness and Athlete-Related Outcomes in Rugby Union: An Investigation Based on the Coaching Efficacy Model", The Sport Psychologist,  (22), pp:269-287.
9. Chelladurai, P., Riemer, H. A., (1997). "A Classification of Facets of Athlete Satisfaction", Journal of Sport Management, (11), pp:133-159.
10. Feltz, D. L., Chase, M. A., Mortiz, S. E. and Sullivan, P. J., (1999). "A Conceptual Model of Coaching Efficacy: Preliminary Investigation & Instrument Development", Journal of Educational Psychology, 91(4), pp:765-776.
11. Heuzé, J. P., Bosselut, G., Thomas, J. P., (2007). "Should the Coaches of Elite Female Handball Teams Focus on Collective Efficacy or Group Cohesion?", Sport Psychology, 21(4), pp:383-399.
12. Holstein, B. D., (2010). "College Athletes’ Perceptions of Effective Coaching Behaviors and How Perceptions Influence Individual Performance and Team Satisfaction", Ed.D. Dissertation, Paper 7.
13. Kalz, M., Specht, M., Nadolski, R., Bastiaens, Y., Leirs, N., & Pawlowski, J. (2010). OpenScout: Competence based management education with community-improved open educational resources. In Halley et al. (Eds.), Proceedings of the 17th EDINEB Conference. Crossing Borders in Education and work-based learning , pp: 137-146.
14. Kavussanu, M., Boardley, I. D., Jutkiewicz, N., Vincent, S., and Ring, C., (2008). "Coaching Efficacy and Coaching  Effectiveness: Examining Their Predictors and Comparing Coaches’ and Athletes’ Reports", The Sport Psychologist, (22), pp:383-404.
15. Khong Chiu, L., Mahat, N. I.,  Phoy Hua, K. & Radzuwan, R. B., (2013). "Student-Athletes’ Perceptions of Coaches’ Coaching Competency at theMalaysian Public Institution of Higher Learning", World Journal of Education, 3(1), pp:13-22.
16. Moen, F. & Federici R. A.,(2013). "Coaches’ Coaching Competence in Relation to Athletes’ Perceived Progress in Elite Sport", Journal of Education and Learning; 2(1), pp:240- 252.
17. Myers, N. D., Beauchamp, M. R. and  Chase, M. A., (2012). "Coaching competency and satisfaction with the coach: A multi-level structural equation model", Journal of Sports Sciences, 29(4), pp:411–422.
18. Myers, N. D., Chase, M. A., Beauchamp, M. R. and Jackson, B., (2010). "Athletes’ Perceptions of Coaching Competency Scale II–High School Team", Educational and Psychological Measurement, 70(3), pp:477– 494.
19. Myers, N. D., Feltz, D. L. , Chase, M. A., Reckase, M. D. and Hancock G. R. ,(2008).  "The Coaching Efficacy Scale II—High School Teams", Educational and Psychological Measurement, Sage Publications, 68(6), pp:1059-1076.
20. Myers, N. D., Feltz, D. L., Maier, K. S., Wolfe, E. W. and. Reckase, M. D., (2006). "Athletes’ Evaluations of Their Head Coach’s Coaching Competency", Research Quarterly for Exercise and Sport, 77(1), pp:111–121.
21. Myers, N. D., Vergas-Tonsing, T. M., Feltz, D. L., (2005). "Coaching efficacy in intercollegiate coaches: sources, coaching behavior, and team variables", Psychology of Sport & Exercise,(6), pp:129–143.
22. Myers, N. D., Wolfe, E. W., Maier, K. S., Feltz, D. L. and Reckase, M. D., (2006). "Extending Validity Evidence for Multidimensional Measures of Coaching Competency", Research Quarterly for Exercise and Sport, 77(4), pp:451–463.
23.­ Riemer, H.A., Chelladurai, P., (1998). "Role Ambiguity and Athlete Satistaction", Journal of Sport Science, (21), pp:391–401.