ارتباط هوش هیجانی و ویژگی‌های رفتاری با خودکارآمدی تیمی و عملکرد هندبالیست‌های لیگ 1

نویسندگان

1 استادیار، تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، رفتار حرکتی و روانشناسی ورزشی، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه گلستان، گرگان، ایران

2 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشکده تربیت بدنی ، دانشگاه مازندران ،مازندران ، ایران

چکیده

هدف از تحقیق حاضر بررسی ارتباط هوش هیجانی و ویژگی­های رفتاری با خودکارآمدی و عملکرد هندبالیست­های لیگ 1 می­باشد. جامعه ­آماری ­این ­تحقیق ­­را کلیه (115(n= هندبالیست­های شرکت­کننده (9 تیم) در مسابقات لیگ 1 کشور که بهمن 89-1388­ در استان­ گلستان ­برگزار­شد، تشکیل ­داده­است­ که ­از ­بین آنها تعداد 95n= ورزشکار (31/2SD= و 46/21(M= بصورت تصادفی بعنوان نمونه آماری این تحقیق انتخاب شدند. به منظور ارزیابی هوش هیجانی و ویژگی­های رفتاری ورزشکاران از پرسشنامه هوش هیجانی سیبریاشینگ که 5 خرده مقیاس خودآگاهی، خودکنترلی، خودانگیزی، همدلی و مهارت­های اجتماعی را بصورت مقیاس لیکرت 5 ارزشی (0:هر گز تا 4:همیشه) ارزیابی می­کند و پرسشنامه خلق و خوی برونل که 6­ خرده مقیاس آشفتگی، سردرگمی، افسردگی، خستگی، تنش ­و هیجان و قدرت ­و توان ­بازی را اندازه­گیری­ می­کند، استفاده گردید. همچنین پرسشنامه خودکارآمدی فلتز (1998) نیز توانایی ورزشکاران را در دستیابی به اهداف موردنظر ارزیابی نمود. برای تجزیه و تحلیل داده­ها پس از استفاده از آزمون کالموگراف ­اسمرنف (K_S) که ­نشان دهنده ­طبیعی­بودن­ توزیع ­داده­ها بود (05/0<p)، از آمار توصیفی (میانگین و انحراف استاندارد)، تجزیه و تحلیل چندگانه (آزمون (ANOVA، آزمون­های تعقیبیبمنظور تعیین خرده­مقیاس­های تاثیرگذار بر خودکارآمدی و عملکرد هندبالیست­ها و ضریب همبستگی پیرسون استفاده گردید (05/0p≤). تجزیه و تحلیل داده­های آماری نشان داد که رابطه معناداری بین ویژگی­های رفتاری با خودکارآمدی (000/0>p و 29/5(F= و عملکرد (00/0>p و46/3(F= تیم­های رده بالا، میانی و پایین جدول وجود دارد. هر چند بین خرده­مقیاس­های خودآگاهی (23/0(sig= و همدلی (16/0(sig= رابطه معناداری با عملکرد وجود نداشت اما در کل این رابطه بین هوش هیجانی با عملکرد (03/0>p و28/6(F= معنادار بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship of Emotional Intelligence and Mood with Team Self-Efficiency and Performance in Handball Players of League 1

نویسندگان [English]

  • Mohammad Taghi Khorand 1
  • Hamid Reza Ghezelseflou 2
1 Assistant Professor of Physical Education and Sport Sciences, Motor Behavior and Sport Psychology, Humanities and Social Sciences Faculty, Golestan University, Gorgan, Iran
2 PhD Student of Sport Management, Faculty of Physical Education, Mazandaran University, Mazandaran, Iran
چکیده [English]

The aim of this study was to examine the relationship of emotional intelligence and mood with self-efficiency and performancein handball players of Iran league 1. The statistical population consisted of all handball players (n=115) (9 teams) who participated in matches of league 1 in Golestan province (March 2010). 95 athletes (M=21.46, SD=2.31) were randomly selected as the sample. Emotional Intelligence Scale (EIS) of Cyberia Shrink that consisted of 5 subscales (self-awareness, self-management, self-motivation, empathy, social skills) on a 5-point Likert Scale anchored by “not at all” (0) to “extremely” (4) was used to evaluate emotional intelligence and mood of athletes. Brunel Mood Scale with 6 subscales (anger, confusion, depression, fatigue, tension, and vigor) was applied to measure game vigor. Also, Feltz Self-Efficiency Questionnaire was used to evaluate athletes’ ability to achieve the mentioned aims. K-S test showed that the data distribution was normal (P˃0.05). Descriptive statistics (mean and standard deviation), multivariate analysis of variance (ANOVA test) and post hoc tests were conducted to determine those subscales influencing self-efficiency and performance of handball players as well as Pearson correlation coefficient (P≤0.05). The findings showed a significant relationship of mood with self-efficiency (F=5.29, P<0.000) and performance (F=3.46, P<0.00)in high-ranking, medium and low-ranking teams. Although there was no significant relationship between self-awareness (sig=0.23) and empathy (sig=0.16) with performance, the relationship between emotional intelligence and performance (F=6.28, P<0.03) was significant.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Emotional intelligence
  • mood
  • self-efficiency
  • performance
  • league
1. پارسیان، حشمت الله، (1387)، مقایسه ارتباط هوش هیجانی با انسجام گروهی دانش آموزان ورزشکار نخبه استان گلستان، مجموعه مقالات برتر نخستین همایش منطقه­ای، دانشگاه آزاد اسلامی آزادشهر، ص ص:25-13.
2. حسینی، میثاق، رمضانی نژاد، رحیم (1388). رابطه اعتمادبه نفس و انگیزش با انسجام تیمی و خودکارآمدی
تیم­های والیبال دانشجویی
، همایش ملی تربیت­بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه اراک. 58.
3.Aleksander, Zadel (2000). Impact of Personality and Emotional Intelligence on Successful Training in Competences. Managing Global Transitions 4 (4): 363–376.
4.Andrew M. Lane, Richard Thelwell(2006). Emotional Intelligence and Mood States associated with Optimal Performance. Electronic Journal of Applied Psychology: General Articles. 5(1): 67-73
5.Beedie, C. J., Terry, P. C., & Lane, A. M. (2000). The Profile of Mood States and Athletic Performance: Two meta-analyses. Journal of Applied Sport Psychology, 12, 49-68.
6.Bray, C. D., & Whaley, D. E. (2001). Team cohesion, effort, and objective individual performance of high school basketball players. The Sport Psychologist, 15, 260-275.
7.Covassin, T., Pero, S., (2004), The relationship between self-confidence, mood state, and anxiety among collegiate tennis players, Journal of Sport Behavior, (1), 55-70.
8.Feltz, D. L.; Lirgg, C. D.(1998) Perceived team and player efficacy in hockey, Journal of Applied Sport Psychology, v. 83, p. 557-564.
9.Gohm, C. L. (2003). Mood Regulation and EmotionalIntelligence: Individual Differences. Journal of Personality and Social Psychology, 84, 594-607.
10.Greenlees, I. A. (2008). Examining relationshipsbetween emotional intelligence and coaching efficacy.International Journal of Sport and Exercise Psychology, 6, 224-235.
11.Hanin, Y. L. (2003, February). Performance RelatedEmotional States in Sport: A Qualitative Analysis investigation involving professional cricketers. Psychology of Sport and Exercise, 2, 249-265.
12.James.L, Andrew Lane (2002). Relationships Between Mood, Cohesion And Satisfaction With Performance Among Soccer Players. The Journal of sport psychology. Volume 4, Issue 3.
13.Lane, A. M., Thelwell, R., Gill, G., & Weston, N.(2007). Confirmatory factor analysis of the EmotionalIntelligence Scale on an athletic sample. Journal of Sports Sciences, 25, 312.
14.Lowther, J., & Lane, A.M. (2002). Relationships between mood, cohesion and satisfaction with performance among soccer players. Athletic Insight, 4(2):126-142.
15.Narimani,M, Bashar poor.S(2009).Comparison of attachment style and emotional intelligence between women and non-athlates women .Research journal of biological science.4(2):216-221..
16.Perlini,H, Halverson,R.T(2006).Emotional intelligence in the national  hockey team. Journal of beah.sci.38(2):109-119.
17.Petrides, K. V., Pita, R., & Kokkinaki, F. (2007). The location of trait emotional intelligence in Personality and Social Psychology, 84, 594-607.
18.Ramzaninezhad, R., et al, (2009), The Relationship between Collective Efficacy, Group Cohesion and  Team Performance in Professional Volleyball Teams, Brazilian Journal of Biomotricity, 3 (1), 31-39.
19.Scott. V. B.. Jr.. Stiles, K., Raines. D.. & Koth. A. (2002). Mood, rimination.and mood awareness in the athletic performance of collegiate tennis players. North American Journal of Psychology, 4, 457-468.
20.Sebnem.A, Mousa.o(2008).The investigation of effect of group emotional intelligence on team effectivness. Humanity and social science journal.3(2).104-115.
21.Shaun, M. Galloway ,Mark Groves(2006). Emotional Intelligence and friendship patterns among Sport Studies Students. School of Sport, Performing Arts and Leisure.
22.Terry, P. C., Lane, A. M., Lane, H. J., & Keohane, L. (1999). Development and validation of a mood measure for adolescents. Journal of Sports Sciences, 17, 861-872.
23.Thelwell, R. C., Lane, A. M., & Weston, N. J. V. (2007). Mood states, self-set goals, self-efficacy and performance in academic examinations. Personality and Individual Differences, 42, 673-583.
24.Totterdell, P., & Leach, D. (2001). Negative mood regulation expectancies and sports performance: an investigation involving professional cricketers. Psychology of Sport and Exercise, 2, 249-265.
25.Van Rooy, D.L., & Viswesvaran, C. (2004) Emotional intelligence: A meta-analytic investigation of predictive validity and nomological net. Journal of Vocational Behavior, 65, pp. 71–95.
26.Vasiliki.D,Dimitra.S(2009).Emotional entilligence, Body image and disorder eating in combat sport athletes .journal of sport science.7(2):104-111.
27.Zizzi, S. J., Deaner, H. R., & Hirschhorn, D. K. (2003).The relationship between emotional intelligence and performance among college baseball players. Journal of Applied Sport Psychology, 15, 262-269.