تاثیرنفوذ اجتماعی مدیران برتوانمند سازی شغلی کارکنان از دیدگاه کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان چهار محال و بختیاری

نویسندگان

1 دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه شمال، مازندران ، ایران

2 استادیار مدیریت ورزشی ، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد ، ایران

3 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، دانشگاه شمال، مازندران ، ایران

چکیده

 
پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین نفوذ اجتماعی مدیران و توانمند سازی شغلی کارکنان ادارات ورزش وجوانان استان چهار محال وبختیاری بوده است. روش پژوهش توصیفی- همبستگی و جامعه آماری، شامل کلیه کارکنان ادارات ورزش وجوانان استان چهار محال وبختیاری ( 141نفر) بود. حجم نمونه بوسیله جدول کرجسی و مورگان(1970) 104 نفر (18زن و86 مرد) تعیین گردید.روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای متناسب با جامعه آماری استفاده شد.ابزارهای اندازه گیری دو پرسشنامه نفوذ اجتماعی و توانمندسازی شغلی با اقتباس از پرسشنامه (IBQ)یوکل وهیتون( 2002 )و پرسشنامه اسپریتزر(1995) تهیه گردید.داده ها از روشهای آماری ضریب رگرسیون، ضریب همبستگی، و تحلیل واریانس چندمتغیره با نرم افزارSpss16 تحلیل گردید.نتایج نشان داد همبستگی مثبت و معناداری بین نفوذ اجتماعی مدیران و و توانمند سازی شغلی کارکنان وجود دارد. همچنین مولفه های متقاعد سازی، تبادل، جاذبه های الهام بخش، روشهای قانونی، آگاهی دادن، فشار، مورد توجه قراردادن، مشورت، جاذبه شخصی توانستند مولفه های معنی دار بودن ، شایستگی ، استقلال وخودمختاری، و موثر بودن از توانمندسازی شغلی را پیش بینی نمایند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Social Influence of Managers on Occupational Empowerment of the Personnel from the Viewpoint of the Staff of Sport and Youth Departments of Chaharmahal and Bakhtiari Province

نویسندگان [English]

 • Hasan Osivand 1
 • Mohammad Reza Moradi 2
 • Aram Moradi 3
1 . PhD of Sport Management, Lecturer of Farhangian University, Shahrekord, Iran
2 Assistant Professor of Sport Management, Shahrekord University, Shahrekord, Iran
3 PhD Student of Sport Management, Shomal University, Mazandaran, Iran
چکیده [English]

The present research proceeded through an examination of the relationship between social influence of managers and occupational empowerment of the personnel of Sport and Youth departments of Chaharmahal and Bakhtiari province. The research method was correlation-descriptive and the population included all the personnel of Sport and Youth departments of Chaharmahal and Bakhtiari province (N=141). The sample size was determined by Krejcie and Morgan Table (1970) (n=104, 18 women and 86 men). The stratified random sampling method was used for research population. Two questionnaires of social influence and occupational empowerment derived from Influence Behavior Questionnaire (IBQ) by Yukl and Hilton (2002) and Spritzer (1995) were provided. The data were analyzed by regression coefficient, the correlation coefficient, and multivariate analysis of variance with SPSS16 software. The results revealed that a positive and significant correlation between social influence of managers and occupational empowerment of the staff. Persuasion, exchange, inspirational appeals, legitimating tactics, apprising, pressure, ingratiation, consultation, and personal appeals could predict the components of meaningfulness, competence, independence and autonomy, and effectiveness from the occupational empowerment. 

کلیدواژه‌ها [English]

 • social influence
 • occupational empowerment
 • personnel
 • Sport and Youth departments
 • Chaharmahal and Bakhtiari Province
 1. حافظ نیا، محمد (1383). روش تحقیق در علوم انسانی. تهران. انتشارات سمت.صص 45- 38 .
 2. رمضانی فر، ناصر(1389). رابطه بین مدیریت دانش و توانمندسازی شغلی کارکنان در ادارات تربیت بدنی و هیات­های ورزشی استان کهگیلویه و بویراحمد، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه اصفهان.ص117- 109.
 3. رئیسی، زهره .( 1382). مدیریت کار آفرین، نشریه فولاد ، شماره 98  : ص60 .
 4. سید عامری، میر حسن. محرم زاده، مهرداد. محمدقلیزاد، لیدا. (1387). بررسی تأثیر شاخص های توانمند سازی و ارائه راهکارهای ارتقاءآنها دربین مربیان اداره کل تربیت بدنی شهر ارومیه. دومین مقالات کنگره ملی مدیریت ورزشی، شیراز ،8-7 مرداد، ص  135 – 131.
 5. شکوهنده، لیلا(1387). آموزش توانمند سازی روانشناختی بر سازگاری کاری و سرزندگی کارکنان دانشگاه اصفهان، پایان نامه کارشناسی ارشد مشاوره، دانشگاه اصفهان. ص 95-87.
 6.  صیادزاده، وحیده (1388). بررسی رابطه بین نفوذ اجتماعی مدیران گروه ها و تعهد سازمانی اعضای هیئت علمی از دید اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه اصفهان.ص 125- 116.
 7. عبدالهی، بیژن(1383). طراحی الگوهای توانمند سازی روانشناختی کارکنان حوزه ستادی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، پایان نامه دکتری مدیریت آموزشی، دانشگاه تربیت معلم تهران. ص89-77.
 8. عبدالهی، بیژن. نوه ابراهیم، عبدالرحیم(1385). توانمند سازی کارکنان: کلید طلایی مدیریت منابع انسانی. تهران: انتشارات ویرایش.صص 29-22.
 9. قاسمی جعفر.( 1382) .توانمند سازی .ماهنامه تدبیر،  132: 23.

10. نعمت اللهی، زهرا(1388). بررسی رابطه بین مدیریت کارآفرین با توانمندسازی معلمین تربیت بدنی. پایان نامه کارشناسی ارشد تربیت بدنی، دانشگاه آزاد اسلامی خوراسگان. ص 69-91.

11. نوروزی، مجتبی. (1384).بررسی ارتباط میان عوامل روانشناختی و توانمند سازی کارکنان با عملکردسازمانی در شعب بانک ملت. پایان نامه کارشناسی ارشددانشگاه تهران. ص103-94.

12. هرسی، بال؛ کنت، بلانچارد. (1383). مدیریت رفتار سازمانی. (قاسم عبدی، مترجم). تهران، مرکز انتشارات علمی دانشگاه آزاد اسلامی، چاپ هشتم. ص 57-53.

13.Adonisi, M. (2003). The relationship between Corporate Entrepreneurship, Market Orientation, Organizational Flexibility and Job Satisfaction, University of Pretoria: south- western college pub.PP: 69-83.

14.Alport, F. (2000). Social Psychology. Journal leadership and Organization.12.23-45.

15.Chang, L.-C. and C.-H. Liu (2008). "Employee empowerment, innovative behavior and job productivity of public health nurses: A cross-sectional questionnaire survey." International journal of nursing studies 45(10): 1442-1448.

16.Deluga, R. J. and J. Perry (1994)."The role of subordinate performance and ingratiation in leader-member exchanges" Group & Organization Management 19(1): 67-86.

17.Dickson, K. E. & Lorenz A. (2009). Psychological empowerment and job satisfaction of temporary and part- time non standard workers: A preliminary investigation, Institute of Behavioral and Applied Management. PP:32-41.

18.Forrester, R. (2000). Empowerment: Rejuvenating a Potent Idea, Academy of Management Executive, 14 (3), 67-80.

19.Fu, P. P. and G. Yukl (2000)." Perceived effectiveness of influence tactics in the United States and China." The Leadership Quarterly 11(2): 251-266.

20.Haga, W. (1975).A vertical linkage approach to leadership within formal organizational. Journal behavior and human performance, 65, 64-78.

21.Howell, J. M. and K. E. Hall-Merenda (1999). "The ties that bind: The impact of leader-member exchange, transformational and transactional leadership, and distance on predicting follower performance." Journal of Applied Psychology 84(5): 680.

22.Matsushima, H. (2008). Implemenation and social influence.Journal of Economic Literature Classification, 29(1).69-92.

23.Melhem, Y. (2004). "The antecedents of customer-contact employees’ empowerment." Employee Relations 26(1): 72-93.

24.Spreitzer, G. M. (1995). "Psychological empowerment in the workplace: Dimensions, measurement, and validation." Academy of management Journal 38(5): 1442-1465.

25.Spreitzer, G. M., M. A. Kizilos and S. W. Nason (1997). "A dimensional analysis of the relationship between psychological empowerment and effectiveness satisfaction, and strain." Journal of management 23(5): 679-704.

26.Yukl, G. A. and H. Heaton (2002)."Leadership in organizations."Upper Saddle River, NJ. Prentice Hall.PP:48-62.