بررسی آمادگی جسمانی مرتبط با تندرستی دانش آموزان پسر 11 تا 14 ساله شهرستان ماکو و مقایسه آن با نورم استانی و ملی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزش، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران

2 دانشیار گروه فیزیولوژی ورزش، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران

3 کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزش، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران

چکیده

زمینه و هدف: هدف از این پژوهش، بررسی میزان آمادگی جسمانی مرتبط با تندرستی دانش آموزان پسر11 تا 14 ساله شهرستان ماکو و تهیۀ نورم های آمادگی جسمانی و مقایسۀ با نورم استانی و ملی بود. روش تحقیق: تعداد 528 نفر از دانش آموزان پسر سنین 14-11 سال شهر ماکو به روش تصادفی انتخاب شدند. سپس، آزمون­های استقامت عضلانی (کشش بارفیکس و دراز و نشست)، انعطاف پذیری (نشستن و رساندن)، توان انفجاری (پرش عمودی)  و استقامت قلبی تنفسی (20 متر شاتل ران) انجام شد. از آمار توصیفی، سطوح زیر منحنی طبیعی، نمره استاندارد Z و آزمون T جهت تجزیه و تحلیل داده ها و تدوین نورمهای استاندارد استفاده شد. یافته ها: پسران ماکو از نظر توان انفجاری نسبت به میانگین استان و ملی بطور معنی داری از آمادگی کمتری برخوردار بودند، در حالی که از نظر استقامت عضلات شکم نسبت به میانگین استان آمادگی بیشتر اما نسبت به میانگین ملی بطور معنی داری آمادگی کمتری داشتند. از نظر انعطاف پذیری نسبت به میانگین استان آمادگی بیشتر اما نسبت به میانگین ملی آمادگی کمتری داشتند. از نظر استقامت قلبی تنفسی نسبت به میانگین استان آمادگی کمتر اما نسبت به میانگین ملی آمادگی بیشتری داشتند. همچنین، از نظر استقامت عضلات کمربند شانه ای مشابه با میانگین استان و بطور معنی داری بالاتر از میانگین ملی بودند. نتیجه گیری: میزان آمادگی جسمانی دانش آموزان شهرستان ماکو در برخی فاکتورها بالاتر از حد متوسط نورم استان و کشور بود، درحالیکه از نظر توان انفجاری شرایط مطلوبی نداشتند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Evaluation of Health-Related Physical Fitness of Male Students (11-14 Years Old) in Maku City and A Comparison with Provincial and National Norms

نویسندگان [English]

 • Sina Esmaili 1
 • Amir Hossein Haghighi 2
 • Seyed Alireza Hosseini Kakhk 2
 • Morteza Hajinia 3
1 MSc Student of Exercise Physiology, Faculty of Sport Sciences, Hakim Sabzevari University, Sabzevar, Iran
2 Associate Professor, Department of Exercise Physiology, Faculty of Sport Sciences, Hakim Sabzevari University, Sabzevar, Iran
3 MSc of Exercise Physiology, Faculty of Sport Sciences, Hakim Sabzevari University, Sabzevar, Iran
چکیده [English]

The aim of this study was to evaluate the health-related physical fitness of 11-14-year-old male students in Maku city, to make physical fitness norms and to compare them with the provincial and national norms. 528 male students (age: 11-14 years old) from Maku city were randomly selected. Then, muscle endurance (pull-up and sit up), flexibility (sit and reach), explosive power (vertical jump) and cardiorespiratory endurance (20-meter shuttle run) tests were conducted. Descriptive statistics, area below normal curve, Z standard score and t test were used to make the norms and analyze the data. The Maku boys had significantly lower scores in explosive power than the provincial and national means. The endurance of their abdomen muscles was higher compared with the provincial means, but significantly lower than the national means. Their flexibility was higher than the provincial mean, while it was lower than the national mean. Their cardiorespiratory endurance was lower than the provincial mean, while it was higher than the national mean. Furthermore, the endurance of their shoulder girdle muscles was similar to the provincial mean, and it was significantly higher than the national mean. The physical fitness level of students in Maku city was higher than the mean of provincial and country norms in some factors while their explosive power was not favorable.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Health
 • cardiorespiratory endurance
 • muscular endurance
 • flexibility
 • explosive power
 1. ابراهیمی، حسین. غلامی، ماندانا. رئوفی، زهره. (1393)، مقایسه‌ی فاکتورهای آمادگی جسمانی دانش‌آموزان دختر مقطع راهنمایی استان ایلام با نورم‌ ملی. فرهنگ ایلام، 15 (42 و 43): 84-102.
 2.  پویانفر، علیرضا. (1373)، تعیین نورم های ملی آمادگی جسمانی برای دانش‌آموزان ایران (10 تا 17 سال)، پایان نامه دکتری، دانشگاه آزاد اسلامی.
 3. ترتیبیان، بختیار. (1387). ارزیابی آزمون های آمادگی جسمانی و حرکتی به روش آزمایشگاهی و میدانی. انتشارات جهاد دانشگاهی، صص 110-105.
 4.  حسینی کاخک، سید علیرضا. صفری، محمد. حامدی نیا، محمدرضا. (1390)، عوامل آمادگی جسمانی مرتبط با تندرستی در نوجوانان پسر شهر سبزوار. مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار،18(1): 66-55.
 5. صالحی عمران، ابراهیم. جوادی پور، محمد. محمدی زاد، سمیه. (1393)، بررسی وضعیت آمادگی جسمانی دانش آموزان دوره ابتدایی شهرستان بابل در مقایسه با نورم استان مازندران. پژوهش نامۀ فیزیولوژی ورزشی کاربردی، 10(20): 144-139.
 6. عالی، شیرین. رضازاده، فرهاد. (1392)، مقایسه آمادگی جسمانی کودکان نابینا و ناشنوا با همتایان عادی. مطالعات طب ورزشی،  5(14):150-135.
 7. فاضلی فر، سعید. (1385)، بررسی مقایسه ای وضعیت آمادگی جسمانی دانش آموزان پسر 11 تا 13 ساله شهرستان آمل. حرکت، 28(28): 107-118.
 8. قراخانلو، رضا. حسینی کاخک، علیرضا. رجبی، حمید. (1387)، مطالعه ویژگی ها، توانمندی ها و شناسایی قطب های ورزش قهرمانی استان های منتخب کشور. طرح پژوهشی پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، 237-233.
 9. کاشف، مجید. نامنی، فرح. (1382)، بررسی استاندارد های قابلیت جسمانی دختران و پسران ایرانی در گذشته و حال و مقایسه آن با نورم های ایفرد. المپیک، 11(4-3): 28-21.

10. کاشف، مجید. نظریان، عباس. (1392)، ارزیابی و تدوین نورم های آمادگی جسمانی دانشجویان دانشگاه تربیت دبیر شهیدرجائی. مجله آموزش تربیت بدنی، 1(1): 38-29.

11. کلانترزاده، مجید. محمدزاده، حسن. (1387)، بررسی وضعیت آزمون های آمادگی جسمانی و حرکتی دانش آموزان استان آذربایجان غربی. طرح پژوهشی، 55-28.

12. گائینی، عباسعلی. آزمون، جواد. (1380)، بررسی میزان آمادگی جسمانی دانش آموزان دختر و پسر سنین 9 تا 17 سال سراسر کشور و مقایسه آن با نورم ملی. المپیک، 9(19): 62-51.

13. میرکاظمی، سیده عذرا. همتی نژاد، مهرعلی. رمضانی نژاد، رحیم. (1380)، تدوین نورم آمادگی جسمانی دانش آموزان دختر سال اول نظام جدید شهرستان بیرجندو مقایسه ی آن با نورم های موجود. حرکت، 8(8): 119-132.

14. میناسیان، وازگن. مرندی، سید محمد. فیروزیان، عباس. (1391)، تدوین نورم عوامل آمادگی جسمانی مرتبط با تندرستی برای مردان 50 - 65 ساله شهر اصفهان. فیزیولوژی ورزشی، 4(14): 44-29.

 1. Bonhauser. M, Fernandez. G, Püschel. K, et al. (2005). Improving physical fitness and emotional well-being in adolescents of low socioeconomic status in Chile: results of a school-based controlled trial. Health Promot Int, 20(2):113-121.
 2. Boreham. C, Twisk. J, Neville. C, et al. (2002). Associations between physical fitness and activity patterns during adolescence and cardiovascular risk factors in young adulthood. Int J Sports Med, 23(1): 22-26.
 3. Cauderay. M, Narring. F, Michaud. P.A. (2000). A cross-sectional survey assessing physical fitness of 9 to 19 year old girls and boys in Switzerland. Pediatr Exerc Sci, 12(4): 398-412.
 4. Hoffman, J. (2006). Norms for Fitness, Performance and Health. Champaign. Human Kinetics pp: 57-60.
 5. Huang. Y.C, Malina. R.M. (2002). Physical activity and health-related physical fitness in Taiwanse adolescents. J Physiol Anthropol Appl Human Sci, 21(1):11-19.
 6. Matsuzaka.  A, Takahashi. Y, Yamazo. M, et al. (2004). Validity of the Multistage 20-M Shuttle-Run test for Japanese children adolescents, and adults. Pediatr Exerc Sci, 16(2): 113-125.
 7. Pate R.R, Wang. C.h. Y, Dowda. M, et al. (2006). Cardiorespiratory fitness levels among us youth 12 to 19 years of age. Arch Pediatr Adolesc Med, 160(10): 1005-12.
 8. Suminski.  R.R, Ryan. N.D, Poston. C.S, et al. (2004). Measuring aerobic fitness of Hispanic youth 10 to12 years of age. Int J sport med, 25(1):61-67.
 9. Twisk. J.W, Kemper. H.C, Mechelen. W. (2002). The relationship between physical fitness and physical activity during adolescents and cardiovascular disease risk factors at adult age. Int J Sports Med, 23(1): 8-14.
 10. Zahner. L, Puder. I.I, Roth. R, et al. (2006). A school-based physical activity program to improve health and fitness in children aged 6-13 years. Bmc Public Health, 6(6): 147.