بررسی اولویت بندی مؤلفه های مؤثر بر خرید روزنامه ورزشی از دیدگاه مردم شهر تهران

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت ورزشی دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران، تهران ، ایران

2 استادیار مدیریت ورزشی دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران، تهران ، ایران

3 کارشناس ارشد ارتباطات اجتماعی دانشگاه آزاد تهران مرکز ، تهران ، ایران.

چکیده

هدف پژوهش حاضر، بررسی و اولویت­بندی مؤلفه­های مؤثر بر خرید روزنامه ورزشی از دیدگاه مردم شهر تهران بود که به روش توصیفی- پیمایشی و به شکل میدانی انجام گرفت. جامعه آماری این پژوهش مردم شهر تهران بودند که با توجه به نامحدود بودن جامعه، نمونه آماری آن بر حسب جدول مورگان 384 نفر تعیین گردید. ابزار اندازه­گیری پرسشنامه محقق­ساخته­ای بود که روایی آن با استفاده از نظرات اساتید و متخصصین تربیت بدنی در امر رسانه تأیید و پایایی ابزار از طریق ضریب آلفای کرونباخ (816/0=α) بدست آمد. برای تجزیه و تحلیل ویژگی­های جمعیت شناختی از آمار توصیفی و جهت اولویت­بندی مؤلفه­های پژوهش از آزمون تحلیل عاملی تأییدی با چرخش واریماکس استفاده شد. یافته­های پژوهش نشان داد که به ترتیب مؤلفه محتوا، شکل وظاهر، شهرت و سابقه و نیز تیتر با بار عاملی 852/0، 793/0، 736/0 و 693/0 رتبه­های اول تا چهارم را از دیدگاه مردم به خود اختصاص دادند. درنهایت یافته­های پژوهش می­تواند مسئولان و مدیران روزنامه­های ورزشی را در امر شناسایی سلائق مردم و گرایش بیشتر آنان به سمت روزنامه­های ورزشی کمک کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Investigation of Prioritization of Components Influencing Sports Magazines Purchase from the Viewpoints of Tehran Citizens

نویسندگان [English]

 • Ayyoub Eslami 1
 • Ebrahim Alidoust Ghahfarrokhi 2
 • Nadieh Nazerfard 3
1 MSc of Sport Management, Faculty of Physical Education, University of Tehran, Tehran, Iran
2 Assistant Professor of Sport Management, Faculty of Physical Education, University of Tehran, Tehran, Iran
3 MSc of Social Relations, Islamic Azad University, Central Tehran Branch, Tehran, Iran
چکیده [English]

This study aimed at examining and prioritizing those components influencing purchase of sports magazines from the viewpoints of Tehran citizens which was carried out by a field descriptive-survey method. The statistical population included Tehran citizens and due to this unlimited population, the statistics sample was determined as 384 subjects according to Morgan Table. A researcher-made questionnaire was used and its validity was confirmed by physical education in media professors and experts, and its stability was acquired by Cronbach's alpha coefficient (α=0.816). Descriptive statistics were used to analyze the demographic characteristics and the confirmatory factor analysis test with Varimax rotation was used to prioritize the variables. The findings showed that the variables of content, appearance, popularity and background and title occupied the first to fourth place with factor loadings of 0.852, 0.793, 0.736 and 0.693 respectively from the viewpoints of citizens. In conclusion, these findings can help authorities and managers of sports magazines to understand citizen's taste and their tendency to sports magazines.

کلیدواژه‌ها [English]

 • content
 • appearance
 • popularity and background
 • title
 • sports magazine
 1. ابطحی، عطاا... (1391). "دلایل افزایش یا کاهش تیراژ یک روزنامه چیست؟" خبرگزاری ایسنا، کد خبر: 91032312958.
 2. استاجی، اعظم؛ حامدی شیروان، زهرا ( 1389). "بررسی تاثیر دو مولفه  نحوی و جهیت و تعدی در بازنمود خود و دیگران در متون مطبوعاتی در چارچوب تحلیل گفتمان انتقادی". فصلنامه ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات، سال 6، شماره 19، صص 105-85.
 3. افچنگی، محمود (1380). "تصویر ورزشی در روزنامه­های ایران". وزارت فرهنگ و ارشاد سلامی، مرکز تحقیقات صدا و سیما، ص 26.
 4. الهی، نعمت (1392). "تعدد روزنامه­ها عاملی برای کاهش تیراژ و ریزش مخاطب/ منظور از تکثر محتوای کیفی است نه کمیت". پایگاه خبری دانا خبر، کد خبر: 1154671. در: http://danakhabar.com/fa/news/1154671
 5. انجمن جهانی نشریات و رسانه‌های خبری (1392). "کاهش تیراژ روزنامه‌های جهان به 523 میلیون نسخه در روز". پایگاه خبر فارسی، کد خبر:92031809391. در: http://ir.khabarfarsi.com/ext/5515456
 6. بارفروش، احمد. (1386). "تحلیل محتوای روزنامه­های ورزشی سه ماهه اول". دفتر مطالعات و بررسی رسانه­ها،  کد خبر: 843. در: http://www.rasaneh.org/NSite/FullStory/News/?Id=843
 7. دارسی ، پلایمایر (2005). "روش­هایکیفیدرمطالعاتورزشی" .ترجمه نگین حسینی، دانشگاه توسون، انتشارات برگ، صص 45-33.
 8. رضایی، مونا؛ بای، مسلم (1387). " تحلیل محتوای روزنامه­های ورزشی منتخب سال­های 1383 الی 1386 با رویکرد ورزش زنان". نشریه علمی دانشجویی نشاط ورزش، سال 7، شماره 12، صص 18- 5.
 9. رهنما، بهروز (1382). "تحلیلمحتوایاخبارورزشیشبکهسومسیما". پایان نامه کارشناسی، دانشکده صدا و سیما، ص 63.

10. فتحی­نیا، محمد (1384). "خشونت گرایی تماشاچیان فوتبال و نقش رسانه ها در کنترل آن". فصلنامه پژوهش و سنجش،  شماره 42و43، صص 105-81.

11. فرقانی، محمد مهدی ( 1384). "نگاهی به جایگاه و کارکردهای روزنامه نگاری سنتی و روزنامه نگاری الکترونیک، تعامل سنت و فن آوری در جامعه اطلاعاتی". فصلنامه علوم اجتماعی، شماره 28و29، صص 87-57.

12. قاسمی،  حمید (1389). " تحلیل محتوای روزنامه های ورزشی با تاکید بر پوشش مولفه های ورزش در نیم سال پایانی سال 1388". فصلنامه علمی- پژوهشی جهش، سال2، شماره 8، ص 30-21.

13. قاسمی، حمید (1387). "فعالیت­های رسانه­ای در ورزش". تهران، انتشارات بامدادکتاب، صص 37-24.

14. قاسمی، حمید؛ تجاری، فرشاد؛ کشکر، سارا (1389). "فعالیت­های رسانه در ورزش". چاپ دوم، تهران، انتشارات بامدادکتاب. صص 36-35.

15. قاسمی، حمید؛ کشکر، سارا؛ قلعه، ناتاشا (1390). "روابط عمومی ورزشی". چاپ دوم، تهران، نشرعلم و حرکت، ص 39.

16. قاسمی، حمید؛ نوربخش، مهوش؛ تپه رشی، گیتی (1386). "تحلیل محتوای مقالات مدیریت ورزشی مجلات علمی پژوهشی". فصلنامه علمی پژوهشی جهش ، شماره 6 ، صص 24-17.

17. کردی، محمدرضا (1383). "بررسی وضعیت نشریات ورزشی کشور". دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه تهران، ص 16.

18. کشکر، سارا؛ قاسمی، حمید؛ شیرویی، اعظم (1391). "رابطه مؤلفه های مدیریت اخبار و گزارش­های ورزشی با گرایش جنسیتی در مطبوعات ورزشی". نشریه مدیریت ورزشی، شماره 14، صص29-5.

19. نجفی، جعفر (1385). "تحلیل محتوی مهمترین مطالب روزنامه های سراسری پاییز 85". دفتر مطالعات و توسعه
رسانه ها معاونت امور مطبوعاتی و تبلیغاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، صص 18-12.

20.Eagleman, A. N. (2011). “Stereotypes of Race and Nationality: A Qualitative Analysis ofSport Magazine Coverage of MLB Players”. Journal of sport Management, 25: 156-169.

21.Granner, M. L., Sharpe, P. A., Burroughs, E. L., Fields R. & Hallenbeck, J. (2010). “Newspaper content analysis in evaluation ofa community-based participatory project to increasephysical activity”. Health education research, 25(4):656–667.

22.Hofstetter, I. (1998). “Multimedia applications for local newspapers and localInformation”. Computer Networks and ISDN Systems, 30:1223–1232.

23.Ifantidou, E. (2009). “Newspaper headlines and relevance:Ad hoc concepts in ad hoc contexts”. Journal of Pragmatics, 41:699–720.

24.Tamayo, S. C., Fernández-Luna, J. M. & Huete, J. F. (2012). “Top-N newsrecommendations in digital newspapers”. Knowledge-Based Systems, 27:180–189.