شاخص های ارزیابی عملکرد مربیان زن والیبال ایران

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشکده تربیت بدنی دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد ، ایران

2 استاد مدیریت ورزشی دانشکده تربیت بدنی دانشگاه گیلان ، رشت ، ایران

3 دانشیار فیزیولوژی ورزشی دانشکده تربیت بدنی دانشگاه اراک، اراک ، ایران

4 عضو هیات علمی دانشکده تربیت بدنی دانشگاه گیلان ، رشت ، ایران

5 استادیار مدیریت ورزشی دانشکده تربیت بدنی دانشگاه بجنورد، بجنورد ، ایران.

چکیده

هدف پژوهش حاضر شناسایی و اولویت‌بندی شاخص‌های ارزیابی عملکرد مربیان زن والیبال ایران از دیدگاه ورزشکاران بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه ورزشکاران (83 نفر) شاغل در لیگ برتر والیبال ایران (1391) بودندکه همه آنها به عنوان نمونه آماری در پژوهش حاضر شرکت کردند. ابزار پژوهش، پرسشنامه محقق ساخته حاوی 42 شاخص ارزیابی عملکرد مربیان والیبال بود که در یک مقیاس پنج ارزشی لیکرتی (از بسیارکم با نمره 1 تا بسیار زیاد با نمره 5)  قرار داشت. ضمناً 10 نفر از اساتید صاحب­نظر، مربیان و کارشناسان با سابقه والیبال روایی صوری و محتوایی ابزار را تأیید کردند و پایایی آن با استفاده از روش آلفای کرونباخ محاسبه شد (94/0 =α). داده­های پژوهش نیز از تحلیل عاملی اکتشافی با چرخش متمایل، آزمون فریدمن و آزمون تعقیبی ویل کاکسون در سطح معنی‌داری 05/0 p≤ استفاده گردید. پس از تحلیل عاملی داده­ها از 42 شاخص ارزیابی عملکرد، یک شاخص حذف و 41 شاخص در هفت عامل به نام مهارت‌های فنی، مهارت‌های تاکتیکی، روابط حرفه‌ای، مدیریت تیم، عامل مهارت‌های روان‌شناختی، عامل مهارت‌های اجتماعی - ارتباطی و عامل تجربه و سابقه ورزشی قرار گرفت که به ترتیب مهم‌ترین عوامل ارزیابی عملکرد مربیان زن والیبال ایران شناخته شدند. ضمناً بین اولویت اکثر عوامل ارزیابی عملکرد مربیان تفاوت معنی‌داری وجود داشت (05/0≥p). بنابراین با توجه به اولویت بالای عامل مهارت‌های فنی و مهارت‌های تاکتیکی، کارشناسان و مدیران ورزشی باید بیشتر به شایستگی‌های فنی و تاکتیکی مربیان زن برای رشد و توسعه سریع‌ ورزش والیبال بانوان تمرکز کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Performance Evaluation Indicators in Female Volleyball Coaches of Iran

نویسندگان [English]

  • Mohammad Ali Sahebkaran 1
  • Rahim Ramzaninejad 2
  • Nader Shavandi 3
  • Manijeh Sadeghi 4
  • Mohammad Riehani 5
1 PhD Student of Sport Management, Faculty of Physical Education, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
2 Professor of Sport Management, Faculty of Physical Education, University of Guilan, Rasht, Iran
3 Associate Professor of Exercise Physiology, Faculty of Physical Education, Arak University, Arak, Iran
4 Faculty Member, Faculty of Physical Education, Guilan University, Rasht, Iran
5 Assistant Professor of Sport Management, Faculty of Physical Education, Bojnourd University, Bojnourd, Iran
چکیده [English]

The aim of this study was to identify and prioritize the performance evaluation indicators in female volleyball coaches in Iran from athletes' points of view. The statistical population included all athletes (N=83) employed in Iran volleyball premier league in 2012. The statistical sample equaled the population. A researcher-made questionnaire including 42 performance evaluation indicators of volleyball coaches in a 5-point Likert scale (1=very low to 5=very high) was used. Meanwhile, 10 professors and experienced volleyball experts and coaches confirmed the face and content validity of this questionnaire. The reliability was also calculated by Cronbach alpha (α=0.94). In order to analyze the data, the exploratory factor analysis with direct oblimin rotation, the Friedman test and Wilcoxon post hoc test at P≤0.05 were used. After factor analysis of data, out of 42 performance evaluation indicators, one was eliminated, and 41 indicators were categorized into 7 factors including: technical skills, tactical skills, professional relationships, team management, psychological skill, social -communication skills, and experience and athletic background. These factors were recognized as the most important factors in performance evaluation of female volleyball coaches in Iran. Also, there was a significant difference in the priorities of most performance evaluation factors of coaches (P≤0.05). Considering the high priority of technical skills and tactical skills, sport experts and managers should pay more attention to technical and tactical competencies of female coaches for a faster growth and development of volleyball for women.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Performance Evaluation
  • volleyball coach
  • team management
  • technical skill
  • premier league
1.اسماعیلی، محسن، طالب‌پور، مهدی، 1386، بررسی و اولویت‌بندی و ارزشیابی ابعاد مربیگری در تیم‌های ورزشی دانشگاه‌های کشور، پژوهش در علوم ورزشی، شماره 16، صص 106-92.
2.تاجیک، علی، 1389، معیارهای انتخاب مربیان تیم‌های ملی تکواندو، پایان نامه کارشناسی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، صص 45-20.
3.تبریزی، رضا، 1381، اولویت‌بندی بعضی از ویژگی های مربیان از دیدگاه مربیان و کشتی گیران سطح ملی کشور، نشریه حرکت، شماره 11، صص 131-119.
4.حسینی‌نسب، داوود، 1372، معرفی شاخص‌های آموزش عالی، فصلنامة پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی، شمارة 2، تابستان، 37-19.
5.حمیدی، مهرزاد، معماری، ژاله، حمیدی، محسن، 1390، ابعاد ارزیابی عملکرد مربیان ملی کشور ارائه مقیاس اندازه‌گیری، پژوهش‌های مدیریت ورزشی و علوم حرکتی، شمارة 2، 68-49.
6.دهقان قهفرخی، امین، 1389، ارزیابی عملکرد مربیان تیم‌های ملی والیبال با استفاده از بازخورد 360 درجه، پایان‌نامه کارشناسی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، 60-15.
7.رمضانی‌نژاد، رحیم، رضایی صوفی، مرتضی،خسروی اقدام، آذر، ملایی، مینا،1392، مقایسه شاخص‌های عملکرد مربیان از دیدگاه کارشناسان، ورزشکاران و مربیان ورزشی شهرستان رشت، نشریه مدیریت ورزشی، شماره 17، صص 214-119.
8.روحانی، میثم، رمضانی نژاد ، رحیم، طالب پور، مهدی، بنار، نوشین، 1392، بررسی شاخص‌های ارزیابی عملکرد مربیان باشگاه‌های لیگ برتر فوتبال ایران، پژوهش­های کاربردی در مدیریت ورزشی، دوره دوم، شماره دوم، صص 48-35.
9.شفیعی، محسن، گودرزی، محمود،1386، طراحی و تبیین معیارهای انتخاب مربیان تیم­های ملی شنا، شیریجه و واترپلو از دیدگاه مربیان این رشته، نشریه حرکت، شماره 32، صص 36-19.
10.طالب پور، مهدی، 1384، تدوین نظام نظارت و ارزیابی برنامه ها و فعالیت­های تربیت بدنی و ورزش دانشگاه­های کشور، وزارت علوم تحقیقات و فناوری، پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی، 156-1.
11.فدراسیون والیبال جمهوری اسلامی ایران، 1390،  آمار انتشار یافته از کمیته آموزش و پژوهش والیبال،
www. http://iranvolleyball.com
12.قورچیان، سید مصطفی، خورشیدی، عباس، 1379، شاخص‌های عملکردی در ارتقای کیفی مدیریت نظام آموزش عالی، انتشارات فراشناختی اندیشه، تهران، 48-13.
13.کهندل، مهدی، امیرتاش، علی محمد، مظفری، سید امیر احمد، 1381، تعیین و اولویت بندی معیار های انتخاب مربیان تیم های ملی در چند ورزش گروهی، فصلنامه المپیک، سال دهم، شماره 1و 2 (پیاپی2)، بهار و تابستان، صص 29-17.
14.مرادی، صفیه، 1380، ارتباط بین عوامل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با کارایی درونی رشته آموزش ابتدایی ورودی‌های 1373 تا 1376 دانشگاه آزاد اسلامی تهران واحد جنوب، شهر ری و کرج، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی، 52-18.
15.مرکز مطالعات و تحقیقات و ارزشیابی آموزشی، 1385، ارزیابی کلان عملکرد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بر اساس شاخص‌های اختصاصی 1383-1380، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، 160-20.
16.منظمی، امیرحسین، سوخته زاری، سعید، حدادی، فرح، رستمی نژاد، مظهر، گودرزی، محمود، اشرفی حافظ، اصغر، 1392، تدوین معیارهای انتخاب مربیان ملی والیبال کشور، پژوهش­های کاربردی در مدیریت ورزشی، دوره دوم، شماره ششم، صص 118-109.
17.میرسپاسی، ناصر، 1386، پژوهشی تحلیلی در زمینه ارزشیابی کارکنان و مدیران دولتی مراکز آموزش مدیریت دولتی، مجله مدیریت دولتی، شماره6، صص 23-10.
18.نصیری، خسرو، خبیری، محمد، سجادی، نصراله، کاظم نژاد، انوشیروان، 1388، تحلیل و مدل سازی ارزیابی مربیان
تیم های ملی هندبال ایران
، نشریه مدیریت ورزشی حرکت، شمارة 1، صص 140-119.
19.نوشادی، بهزاد، 1388، موفقیت در مربیگری حرفه­ای، چاپ اول، انتشارات زانیس، تهران، صص 105-36.
20.وحدت، بهزاد، 1386، تدوین شاخص­های ارزیابی مربیان دو و میدانی کشور، پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران، صص 58-14.
21.Barber, H, Eckrich, J, (1998), Methods and criteria employed in the evaluation of intercollegiate coaches, Journal of Sport Management, 12, 301-322.
22.Barron, M. (2009), First Aid and Injury Prevention Knowledge of Youth Basketball, Football, and Soccer Coaches. International Journal of Coaching Science, 3, (1), 55-67.
23.Coach selection policy & application (2009), from http://www.ottawasoccer.com
24.Coaches’ Association of British Columbia (2007), Available on:http// www.coachesbc.com.
25.Couch. Stephan (2000), Coach selection, from http:/www.Cc/.org. programs.
26.Gerver. (1992) Coaching, Winning Strategies for Individuals and Teams. Textbook, 20-80.
27.Gondi, (1998), Coach Assessment Form, available at: http//www.vemp learning.org.
28.Graham, G, (1983), A system matching game requirement with participant ability, dei giachi sport, roam.
29.Gunaratne, A. K., & J du Plessis, A. (2007), Performing management system: A powerful tool to achieve organizational goals, Journal of Global Business and Technology, 3 (1), 17-28.
30.Kelly, K. O., Angela Ang, S. Y., Chong, W. L., & Hu, W. S. (2008), Teacher appraisal and its outcomes in Singapore primary schools, Journal of Educational Administration, 46 (1), 39-54.
31.Maclean J, Zakrajseck D. (1996), Factors Considered Important for Evaluating Canadian University Athletic Coaches, Journal of sport management, 10, 446-462.
32.Maclean, J. C., Chelladurai, P. (1995), Dimensions of Coaching Performance Development of a Scale, Journal of sport management, 9, 194-207.
33.Martens, R. (2004). Successful coaching, human kinetics, Third edition. 115-170.
34.Myers, N.D., Feltz, D.L., Maier, K.S., Wolf, E.W., Reackase, M.D, (2006), Athletes’ Evaluation of Their Head Coaches Coaching Competency, Research Quarterly for Exercise and Sport, 77(1),111-121.
35.Pastor, D w, m. (1994), Employment process for NCAA female coaches, Journal of sport management, 8, 115-128.
36.Peterson, D, Nix, C.L( 2010), The Effect of the Coaches Use Humor on Female Volleyball Players Evaluation of Their Coaches, Journal Of Sport Behavior, 18(2),14-20.
37.Peng, Y and L.Mingming( 2011) , Evaluation Index System on Performance Management of Universities High-Level Wushu. Proceedings of the 7th International Conference on Innovation & management, 814-818.
38.Santos, S. (2010), Coaches’ perceptions of competence and acknowledgement of training needs related to professional competences, Journal of Sports Science and Medicine, 62-70.
39.Stenan, (2006), The evaluation of Canadian skating coaches, Text book, 214-302.
40.Williams, S. J., & Kendall, L. (2007), Perceptions of elite coaches and sports Scientists of the research needs for elite coaching practice. Journal of Sports Sciences, 25, 1577–1586.