ارزیابی مقالات علمی ـ پژوهشی مدیریت ورزشی در نشریات تخصصی ایران

نویسندگان

1 دانشیار مدیریت ورزشی دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران، تهران ، ایران

2 کارشناس ارشد مدیریت ورزشی دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران، تهران ، ایران.

3 استادیار مدیریت ورزشی دانشکده تربیت بدنی دانشگاه ارومیه ، ارومیه ، ایران.

4 کارشناس ارشد مدیریت ورزشی دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران، تهران ، ایران

5 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی پژوهشکدة تربیت بدنی و علوم ورزشی، تهران ، ایران.

چکیده

هدف از پژوهش حاضر ارزیابی مقالات علمی- پژوهشی مدیریت ورزشی در نشریات تخصصی ایرانبود. طرح تحقیق کیفی و روش تحقیق مشاهده ای از نوع تحلیل محتوای کمی بود. جامعه و نمونه پژوهش تمامی مقالات مدیریت ورزشی در نشریه های حرکت، پژوهش در علوم ورزشی، المپیک و علوم حرکتی و ورزش به تعداد 433 مقاله از سال 1378 تا سال 1389 بود. پس از تأیید روایی چک لیست توسط متخصصان، پایایی بین کدگذاران با استفاده از آلفای کریپندورف 82/0 بدست آمد. نتایج نشان داد که مهارت های مدیریتی در ورزش (18/37%)، آموزش و ورزش (62/10%) و تئوری های سازمانی در ورزش (46/9%) بیشترین حوزه های کار شده در نشریات تخصصی ایرانبودند. در بین اجزای صنعت ورزش، بیشترین مقالات به ورزش دانشگاه و مدارس (20%)، ورزش حرفه ای (5/14%) و آموزش (8%) اختصاص داشت.در رابطه با تمرکز جنسیتی مقالات، 62/16 در صد مقالات بر ورزش مردان، 85/7 درصد بر ورزش زنان و 17/31 درصد بر هر دو جنس متمرکز بود. 34/44 درصد مقالات هم تمرکز جنسیتی شان نامعلوم بود. می توان چنین نتیجه گیری کرد که مقالات انجام شده بطور کامل حوزه های محتوایی و اجزاء صنعت این رشته را پوشش نمی دهند و نیاز به انجام تحقیقات بیشتر در حوزههای محتوایی و اجزاء صنعت ورزش، که کمتر کار شده می باشد. از نظر جنسیتی نیز با اینکه تعادل بهتری نسبت به دو بخش قبلی (حوزه محتوایی و اجزاء صنعت ورزش) وجود دارد اما نیاز است که تحقیقات بیشتری در ورزش زنان انجام شود چرا که 50 درصد جامعه را تشکیل می دهند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Evaluation of Sport Management Science-Research Articles in Iran Specialist Journals

نویسندگان [English]

 • Seyyed Nasrollah Sajjadi 1
 • Zahra Hashemi 2
 • Mohsen Behnam 3
 • Hamid Reza Ahmadi 4
 • Hossein Bakhshandeh 5
1 Associate Professor of Sport Management, Faculty of Physical Education, University of Tehran, Tehran, Iran
2 MSc of Sport Management, Faculty of physical Education, University of Tehran, Tehran, Iran
3 Assistant Professor of Sport Management, Faculty of Physical Education, University of Urmia, Urmia, Iran
4 MSc of Sport Management, Faculty of physical Education, University of Tehran, Tehran, Iran
5 PhD Student of Sport Management, Institute of Physical Education and Sports Science, Tehran, Iran
چکیده [English]

The aim of this study was to evaluate sport management science-research articles in Iran specialist journals. The design of the study was qualitative and research method was observation, quantitative content analysis. The population and sample consisted of all sport management articles in Harakat, Research on Sport Sciences, Olympic and Movement Science & Sport journals (N=433) from 1999 to 2010. After the validity of the checklist was confirmed by experts, the reliability among coders was obtained 0.82 using Krippendorff alpha. The results showed that managerial skills in sport (37.18%), education and sport (10.62%) and organizational theories in sport (9.46%) were the most studied areas in Iran specialist journals. Among sport industry segments, the most articles were dedicated to university and school sport (20%), professional sport (14.5%), and education (8%). Regarding the gender in articles, 16.62% focused on men sport, 7.85% on women sport, and 31.17% on both genders. Gender focus of 44.34% of articles was unknown. It can be concluded that these articles did not cover all content areas and sport industry segments, and there is a need to carry out more research on content areas and sport industry segments that had received less attention. Regarding gender, although there was a better balance in comparison with the two previous sections (content areas and sport industry segments), there is a need to conduct more research on women sport because they comprise 50% of society population.

کلیدواژه‌ها [English]

 • content analysis
 • journals
 • science – research articles
 • sport industry
 • sport management
 1. 1.رایف، دانیل، استفن لیسی و فردریک جی فیکو. (1381).تحلیلپیامهایرسانهای: کاربردتحلیلمحتوایکمیدرتحقیق. ترجمه مهدخت بروجردی علوی، تهران، انتشارات سروش، ص 46.

  1. زکی، محمد علی. (1385). بررسیتحلیلمحتوایگرایشهایپژوهشی درمجلاتعلمیتخصصیمدیریت . فصلنامه دانش مدیریت، سال 19، شماره 75، صص 74-43.

  3. سجادی، سید نصراله؛ عیدی، حسین؛ مهربانی، جواد؛ عباسی، همایون. (1389). تحلیل توصیفی نشریۀ علمی-  پژوهشی حرکت. فصلنامه حرکت، شمارۀ 5، صص 153-141.

  4. شریفی، ونداد. (1382). علم سنجی و علوم شناختی. تازه های علوم شناختی، 5 (2)، 91-89.

  5. قهنویه، حسن؛ فریده، موحدی؛ یار محمدیان، محمد حسین؛ عجمی، سیما. (1390). تحلیل محتوایی و استنادی مقالات چاپ شده در مجله علمی- پژوهشی مدیریت اطلاعات سلامت. مدیریت اطلاعات سلامت ؛ دوره 8؛ شماره 1؛ صص 92-82 .

  1. مهرام، بهروز؛ توانایی شاهرودی، عفت. (1388). تحلیل محتوای مجله های علمی پژوهشی روان شناختی ایران: موضوع و روش های پژوهش. فصلنامه روانشناسان ایرانی، سال ششم، شماره 22، صص 118- 109.

  7.Aitchison, C. (2001). Gender and leisure research:The codification of knowledge. Leisure Sciences, 23, 1-19.

  8. Andrew, D.P.S., Pedersen, P.M., McEvoy, C.D. (2011). Research Methods and Design in Sport Management. 1th   . ED. Champaign, Human Kinetics, p 56.

  9.Choi, J., & Park, S. (2007). The comparison of researchtrends between Journal of SportManagement and KoreanJournal of Sport Management. International Journal of Asian Society for Physical Education, Sport, and Dance, 5(2), 10-15.

  10. Fielding, L. W., Pitts, B. G., & Miller, L. K. (1991).Defining quality: Why should educators insportmanagement programs be concerned aboutaccreditation?. Journal of Sport Management, 5, 1- 17.

  11. Klaus Krippendorff (2004). Content Analysis, an Introduction to Its Methodology. 2nd Edition.Thousand Oaks, C .A: Sage Publications – especially Chapter 11, pages 211-256.

  12. Mahony, D. F. & Pitts, B. G. (1998). Research outlets in sport marketing: The need for increased specialization. Journal of Sport Management, 12, 259-272.

  13.Malekzadeh, R. Mokri, A. Azarmina, P. (2001). Medical science and research in Iran. archive of Iranian medicine, 4, PP: 27-39.

  14. Mondello, M.J. & Pedersen, P.M. (2003). A contentanalysis of the Journal of Sports Economics. Journal of Sports Economics, 4 (1), 64-73.

  15. Parks, J. B., Zanger, B., & Quarterman, J. (1998). Contemporary sport management. Champaign, IL: Human Kinetics, p 49.

  16. Pedersen, P. M. & Pitts, B. G. (2001). Investigating the body of knowledge in sportmanagement: A content analysis of the SportMarketing Quarterly. The Chronicle of Physical Education in Higher Education, 12(3), 8-9, 22-23.

  17. Pitts, E.G., & Pedersen, P.M. (2005). Examining the bodyof scholarship in sport management: A content analysisof the Journal of Sport Management. Sport Management and Related Topics Journal, 2(I), 33-52.

  18. Potter, W. J. & Levine-Donnerstein, D. (1999).Rethinking validity and reliability in contentanalysis. Journal of Applied Communication Research, 27, 258-284.