بررسی مقایسه ای مدیریت سرسختی ورزشکاران حرفه ای، نیمه حرفه ای و مبتدی

نویسندگان

1 استادیار، تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، رفتار حرکتی و روانشناسی ورزشی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه گلستان، گرگان و ایرا

2 استادیار، روانشناسی،دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری و ایران

3 کارشناس ارشد روانشناسی عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری و ایرا

چکیده

هدف از پژوهش حاضر مقایسه مدیریت سرسختی ورزشکاران حرفه ای، نیمه حرفه ای و مبتدی بود. بدین منظور90 نفر از مردان ورزشکار باشگاه­های استان مازندران به عنوان نمونه تحقیق به صورت تصادفی انتخاب و در سه گروه مساوی حرفه ای، نیمه حرفه ای و مبتدی گروه بندی شدند. برای جمع آوری داده ها از آزمون پرسشنامه سرسختی اهواز و برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS ورژن 17 و روش­های آماری توصیفی، استنباطی و تحلیل واریانس تک متغیری آنوا و آزمون تعقیبی LSD استفاده شد. یافته ها نشان داد که سرسختی روانشناختی در سه گروه ورزشکاران تفاوت معنی داری وجود دارد. بدین معنی که ورزشکار حرفه ای از سرسختی بالاتری نسبت به دوگروه از ورزشکار مبتدی و نیمه حرفه ای برخوردارند. همچنین هیچگونه تفاوت معنی داری بین نمرات دو گروه ورزشکار نیمه حرفه ای و مبتدی مشاهده نشد. در مجموع می توان چنین نتیجه­گیری کرد که میزان سختکوشی ورزشکاران حرفه ای نسبت دو گروه دیگر بیشتر بوده و فعالیت های بدنی و رقابت های ورزشی تاثیرات مثبتی را برروی متغیر شخصیتی سختکوشی داشته یا اینکه افراد سختکوش تمایل بیشتری به شرکت در فعالیت های ورزشی دارند. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparative Study of Hardiness Management in Professional, Semi-Professional and Novice Athletes

نویسندگان [English]

  • Mohammad Taghi Khorand 1
  • Bahram Mirzaiyan 2
  • Asghar Barabari 3
1 Assistant Professor, Physical Education and Sport Sciences, Motor Behavior and Sport Psychology, Humanities Faculty, Golestan University, Gorgan, Iran
2 Assistant Professor, Humanities Faculty, Islamic Azad University, Sari Branch, Iran
3 MSc of General Psychology, Islamic Azad University, Sari Branch, Iran
چکیده [English]

The aim of the present study was to compare hardiness management in professional, semi-professional and novice athletes. 90 male athletes of Mazandaran clubs were randomly selected as the sample of the study and divided into three equal groups: professional, semi-professional and novice. For data collection, Ahvaz Hardiness Questionnaire was used. For data analysis, SPSS17 software and descriptive and inferential statistics and univariate analysis of variance and LSD post hoc test were used. Results showed a significant difference in psychological hardiness among three groups, that is to say professional athletes had more hardiness than semi-professional and novice groups. Also, there were no significant differences in the scores of semi-professional and novice groups. It can be concluded that professional athletes' hardiness was more than other groups and physical activities and sport competitions had a positive effect on personal variable of hardiness or diligent people have more tendency to participate in sport activities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • hardiness
  • athlete
  • professional
  • semi-professional
  • novice
1. ابراهیم پور، قدسیه (1390). رابطه بین سرسختی روانشناختی و راهبردهای مقابله با استرس در دانشجویان. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی ساری. 46.
2. اسدپور، حاتمی (1381). بررسی تاثیر فعالیت ورزشی بدمینتون بر ویژگی شخصیتی دانش آموزان پسر. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس. 60- 63.
3. افزوده، محسن. (1384). ورزش و بهداشت روانی ماهنامه علمی و تحلیلی آموزش و ورزش، فروردین 1384. 28.
4. ایزکیان، شعبان. (1381).  مقایسه بین خشم (بیان، کنترل، تجربه) و سخت رویی با بیماری و فشار خون در افراد عادی و مبتلا. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه تربیت معلم. 75.
5. بشارت، محمد علی. (1384). رابطه سخت کوشی با موفقیت ورزشی و سلامت روانی دانشجویان ورزشکار، فصل نامه المپیک، 2، 132_123.
6. بوچر، چارلز و دیورا . آ . دست (1381). مبانی تربیت بدنی و ورزش، ترجمه احمد آزاد، چاپ سوم، موسسه تحقیقاتی، انتشارات نور، 144.
7. پسرکلو، لیدا (1390). بررسی رابطه بین معناجویی در زندگی و کیفیت زندگی و سرسختی روانشناختی در دانشجویان، پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی ساری. 58.
8. دلاور، علی (1385). مبانی نظری و علمی پژوهش در علوم انسانی و علوم اجتماعی، تهران، انتشارات رشد، 93.
9. زاهد بابلان، قاسم پور و حسن زاده (1390). بررسی نقش واسطه ای سرسختی روانشناختی در رابطه بین گذشت و
شوخ طبعی با امید در ورزشکاران
، رفتار حرکتی و روانشناسی ورزش، 2،130-115.
10. شاهی، حسن (1384). تاثیر راهبردهای مقابله ای با استرس بر سلامت روان دانشجویان: اثر تعدیل کننده سرسختی روانشناختی. دانش و پژوهش در روانشناسی، 75، 8-26.
11. شریفی، عریضی، نامداری (1384). بررسی رابطه بین عملکرد خانواده و سرسختی روانشناختی در دانش آموزان. ماهنامه علمی- پژوهشی دانشور رفتار،10، 94-84.
12. شیخ، محمود، باقرزاده، فضل الله، شجاعی، معصومه (1382). اثر تعداد پارامترهای پیش نشانده شده بر زمان واکنش تکلیف تولید نیرو. حرکت، شماره 18، 39- 25.
13. فرخی، احمد، کاشانی، والی الله، متشرعی، ابراهیم (1390). مقایسه سرسختی ذهنی زنان و مردان ورزشکار رشته های تماسی و غیرتماسی در سطوح مختلف مهارتی، رفتار حرکتی و روانشناسی ورزش، 86، 8_71.
14. کرمی، شهبازی راد و حقیقی کرمانشاهی (1390). بررسی تفاوت جنسیت در سبک های مقابله با استرس و سرسختی دانشجویان دختر و پسر، اولین همایش ملی روانشناسی سلامت دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز. 92-94.
15. کلانتر، جهانگیر (1377). بررسی رابطه ساده و چندگانه متغییرهای سرسختی، تیپ شخصیتی الف و فشارهای روانی با بیماری های روانی دانش آموزان پسر سال سوم متوسطه شهر اهواز، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید چمران اهواز. 69-70.
16. محمدی فر، محمدعلی، محمدی فر، مریم، نجفی، محمود (1388). مقایسه سخت کوشی دانش آموزان دختر ورزشکار و غیرورزشکار، فصلنامه تازه های روانشناسی صنعتی، سال اول، شماره 1، زمستان 1388، 23 و 27.
17. نریمانی، ابوالقاسمی، برهمند، امینی (1385). مقایسه سرسختی روان شناختی، سبک های تفکر، مهارت های اجتماعی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ورزشکار (گروهی-انفرادی) و غیرورزشکار. پژوهش در علوم ورزشی، 11، 77-59.         
18.Atena, M. Marzieh, k, S. (2013). A comparison of psychological hardiness in mal athlete and nonathletic stu dents. European journal of Experimental Biology, 3 (1): 627_630.
19.Brow, D. R (1992). physical activity, Ageing and  Psychological Well-beig: an overview  of  the Research. Canadian  Journal  of  Sport  Sciences. 17 (2):185-1930.
20. Cockevel, I. (2002). Solutions in sport psychology (p32-43). Thomason Publishing.
21.Collins, c. (1993). Hardiness as a stress resistance resource. Paper present at the annual meeting of the American psychological Association, Toronto, Canada, 53.
22.Eccles, J. S., &. Wigfield, A. (2002). Motivational  belifs, Values  and  geal. Annual Review of  Psychology. 53, 1090-132.
23.Golby, Jim and sheard, Michael (2004).  Mental toughness and hardiness at different evels of rugby league  personality and individual differences .10 (3), 56-65.
24.Gould, D. Dieffenbakack. & Moffet. A. (2002). Psychological characteristics and their development in Olympic champions. journal of applied sport. psychology. 14: 172_204.
25.Htton, S., L., & Evans (2002). Hardiness. and the competitive trait anxiety response’s. Anxiety, stress and coping .vol. 6, no 2, pp. 167-184. 
26.Kobasa, S. C, & puccetti, m. c. (1983). personality and social resources in stress resistance. Journal of personality and social psychology, 45, 839-850.    
27.Kobsas. (1979). stressful life events, personality, and health: An inquiry into hardiness. journal of personality and social psychology. 37,1-11.
28.Maddi, S. R. & Hess, M. J. (1992). person laity hardiness and success in basketball, International Journal  of sport psychology. 23: 360-368.
29.Nicholls, R. & polman, c. J. & Levy, A. c.( 2007).  Mental toughness optimism  pessimism and coping among athletes person laity and Individual differences. 44, 1182-1192.
30.Parker, J. & Endler, N. (1992). coping with coping assessment: critical review. European Journal of person ality, 6, 321-344.
31.Rezae, Ghaffari, Zolfalifam (2009). A survey and comparison of team cohesion, role ambiguity, athletic performance and hardiness in elite and non elite football players. journal of biological sciences 4 (9). 1010_1015.
32.Traceyg J. Devonport. (2006). Perception of the contribution of psychology to succession elite kickboxing. Journal of sports science and Medicine,css,99-107.
33.Wadey, R. & Evans, L. & Hanton, S. & Neil, R. (2012). an examination of hardiness throughout the sport injury process. British Journal of Health psychology. 17, 103-128.
34.Zakin, G. Solomon, Z. & Neriyu, Y. ( 2003). Hardiness, attachment style, and long term psychological distress among Israeli paws  and  combat veterans. Journal  of  personality  and  Individual Differences, 34; 819 – 829.