بررسی موانع پیش روی بلیت فروشی مکانیزه در لیگ برتر فوتبال ایران

نویسندگان

1 دانشیار مدیریت ورزشی دانشکده تربیت بدنی دانشگاه مازندران، مازندران ، ایران

2 دانشیار مدیریت ورزشی دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران، تهران ، ایران

3 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشکده تربیت بدنی دانشگاه شمال، مازندران ، ایران

4 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران، تهران ، ایران

چکیده

هدف از این تحقیق، شناسایی موانع پیش روی بلیت فروشی مکانیزه در مسابقات فوتبال لیگ برتر ایران بود. به همین منظور از روش تحقیق توصیفی- پمایشی استفاده شد. ابزار تحقیق، پرسش نامه بودکه روائی صوری پرسش نامه توسط اساتید صاحبنظر و روایی سازه از طریق تحلیل عاملی اکتشافی مورد تائید قرارگرفت. پایایی پرسش نامه با استفاده از آلفای کرونباخ و با (89%) تائید شد. نمونه آماری تحقیق شامل کل جامعۀ تحقیق شامل 34 نفر از مسئولین فدراسیون فوتبال، مدیران باشگاه­های حاضر در لیگ برتر و برخی از اساتید مدیریت ورزشی دانشگاه مرتبط با موضوع تحقیق، مد نظر قرار گرفتند.داده ها با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی ( با چرخش و اریماکس) و آزمون های کولموگروف اسمیرنف و یومان ویتنی تجزیه تحلیل شد. نتایج تحلیل عامل انجام شده نشان داد که در مجموع موانع پیش روی بلیت فروشی مکانیزه را می توان به هفت عامل قیمت گذاری بلیت، ارتقاء و پیشبرد فروش، مکان برگزاری مسابقات، قوانین و مقررات موجود، مدیریت ، آموزش وآگاهی و وضعیت اقتصادی طبقه بندی کرد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Barriers to Mechanical Ticketing in Iran Football Premier League

نویسندگان [English]

  • Seyyed Mohammad Hossein Razavi 1
  • Seyyed Nasrollah Sajjadi 2
  • Aram Moradi 3
  • Navid Asadi 4
1 Associate Professor of Sport Management, Faculty of Physical Education, Mazandaran University, Mazandaran, Iran
2 Associate Professor of Sport Management, Faculty of Physical Education, University of Tehran, Tehran, Iran
3 PhD Student of Sport Management, Faculty of Physical Education, Shomal University, Mazandaran, Iran
4 PhD Student of Sport Management, Faculty of Physical Education, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

The aim of this study was to identify barriers facing mechanical ticketing in Iran football premier league. A descriptive-survey research method was used. A questionnaire was administered; its face validity was confirmed by professors and content validity by exploratory factor analysis. Using Cronbach's alpha, reliability of the questionnaire was confirmed (89%). Statistical sample equaled the whole population consisting of 34 authorities of the Football Federation, current managers in the premier league clubs and some university professors of sport management related to the research topic. The data were analyzed using the exploratory factor analysis (with Varimax rotation) and Kolmogorov-Smirnoff and U Mann Whitney tests. The results of factor analysis showed that obstacles facing mechanical ticketing could be categorized into seven factors: ticket pricing, promotion and advancement of sales, tournament venue, current rules and regulations, management, education and awareness, and economic status.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Barriers
  • ticketing
  • mechanization
  • premier league
  • Football
1. المیری، مجتبی. و همکاران (1388). بررسی عوامل مؤثر بر حضور تماشاگران فوتبال در ورزشگاه ها. نشریه مدیریت ورزشی، شماره 3. صص 73-61.
2. الهی، علیرضا (1387). موانع و راهکارهای توسعه اقتصادی صنعت فوتبال جمهوری اسلامی ایران، رساله دکتری مدیریت و برنامه ریزی در تربیت بدنی، دانشگاه تهران.ص 46-40.
3. الهی، علیرضا. و همکاران (1388). موانع موجود در توسعه جذب درآمد حاصل از حمایت مالی در صنعت فوتبال جمهوری اسلامی ایران. نشریه مدیریت ورزشی، شماره 1. صص 202-189.
4. الهی، علیرضا(1383).  بررسی عملکرد سازمان لیگ حرفه ای فوتبال جمهوری اسلامی ایران و مقایسه آن با سازمان لیگ ژاپن ، پایان نامه کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران.صص38-49 .
5. پارسی پور، سولماز(1383). بازاریابی ورزشی و دیدگاه استراتژیک . فصلنامه علم ورزش، شماره4.صص 18-26.
6. خلیلی، رضا (1386). طراحی ساختار نظام باشگاه های ورزشی.طرح پژوهشی، سازمان تربیت بدنی. صص 186-172.
7. روبن آگوستاهرناندز(1387).  «مدیریت سازمان های ورزشی» . ترجمه علیرضا الهی، اسفندیار خسروی زاده. بامداد کتاب.
8. فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران ، سازمان لیگ حرفه ای فوتبال، اساسنامه سازمان لیگ.
9. معماری، ژاله (1386). مدل سازی و تحلیل آمیخته بازاریابی صنعت ورزش کشور(با رویکرد تصمیم محور).رساله دکتری مدیریت و برنامه ریزی در تربیت بدنی، دانشگاه تهران.ص 95-88.
10.  Allen, R. Harris, I .Bowdin, G., J. McDonnell and W. O'Toole (2012). Events management, Routledg.P:370-390 
11. Aminuddin yusof, Lee Hooisee (2008). Spectator perceptions of physical facility and Team Quality: A study of a Malaysian super league Soccer match, Research Journal of International studies- Issue 8, 132-140
12. Andersson, T.D. solbery, H.A. (1999). Leisure events and regional economic impacts, world leisure and Recreation, 41(1), 20-28.
13. Antti, Iho. Jaakko Heikkila (2010). Impact of Advance Ticket ales on Attendance in the Finnish football League. Journal of sports Economics, 11(2), 214-226
14. Baade, R.A, and. Tichen, L.J. (1990). An analysis of major league baseball attendance. Journal of sport and social Issues, 14 (1), 14-31
15. Burton,R (1998). Emerging theory in team sport sales: selling tickets in a more competitive arena, sport Quarterly Magazine, 7, 29-35.
16. Cherubini, S., G. Iasevoli and G. Lauretta (2007). Events Ticketing Management: The Case of the Olympic Winter Games Torino 2006 and the FiFA World Cup Germany 2006. Conference  (Marketing Trends in Europe).
17. Clowes, J. and N. Clements (2003). "An exploration of discriminatory ticket pricing practice in the English football Premier League." Managing Leisure 8(3): 105-120.
18. Forrest, D. Simmons .R (2002). Outcome Uncertainty and attendance demand in sport: the case of English soccer, the statistician, and 51(2). 229-241
19. Forrest, D. Simmons. R (2006). New Issue in Attendance Demand: The case of the English football League, Journal of sports Economics, 7(3), 247-166
20. Forrest, D. Simmons. R and  Feehan .R (2002). A spatial cross- sectional Analysis of the elasticity of demand for soccer, Scottish journal of political Economy, 49(3), 336-355
21. Garcia. J, Rodriguez. P (2002). The determinants of football match attendance revisited: Empirical evidence from the Spanish football league, Journal of sport Economics, 3(1).18-38
22. Hall, C.M.(1992). Hall Mark tourist events. London: Belhaven press.160-177
23. Hansen, H. Gauthier, R. (1989). Factors affecting attendance at professional sport events, Journal of sport Management, 3(1), 15-32
24. Harvard T. and Crompton. H (1995).  Variables affecting the spectator decision to attend NBA games. Sport Marketing Quarterly. 4: 29-40.
25. Howard, Dennis R. Crompton, John (2004). Tactics used by sports organization in the United States to in crease ticket sales. Managing leisure, 9:2, 87-95
26. Irwin, Richard L.sutton,William A.Mccarthy, Larry M (2008.). sport promotion and sales management. Second Edition, published Human Kinetics. Page 68-75
27. James T, Resse. Robin D, Mittelstaedt (2001). An exploratory study of the Criteria used to Establish NFL Ticket prices, sport Marketing Quarterly.10(4): 223-230.
28. Kotler, P. J. and J. Scheff (1997). Standing room only: Strategies for marketing the performing arts, Harvard business press. Page 219-239.
29. Lio Suhai.Gexing-Xing (2008). Global perspective of ticket price- making and marketing of Olympic. Journal of wuhan institute of physical Education.Issue 7. Page 59-63
30. Mahoney, D. F. and D. R. Howard (2001). "Sport business in the next decade: a general overview of expected trends." Journal of Sport Management 15(4): 275-296.
31. Melnick, M, J (1993). Searching for sociability of the stands: A theory of the sports spectatory, sociology of sport, 7(1), 44-60
32. Michael Donihue, David Finally and peter Newberry (2002). “An analysis of attendance at Major league Baseball spring training games”. Journal of Sports Economics, No.1, 39-61.
33. Mullin, B. J., S. Hardy and W. A. Sutton (2007). Sport Marketing, Human Kinetics.280-330
34. Parks, J. B., J. Quarterman and L. Thibault (2007). Contemporary sport management, Human Kinetics Publishers.Page 91-108
35. Patton,R. Vermont Burlington. (2004). “Factors affecting  Spectator attendance at men NCCA division on soccer games”. 7(2). 23-33
36. Rishe, P. and Mondello, M. (2004). “Ticket price determination in professional Sport: an empirical analysis of the NBA, NFL, NHL, and major league baseball. Sport Marketing Quarterly, 13(2).104-112
37. Wakefield, K.L (1995). The pervasive effects of social influence on sporting event attendance, Journal of sport and social Issues, 19(4), 335-351
38. Walmsley, David (2001). Maximizing revenue from sport ticketing: The complete guide, publish sport business group.P:47-69
39. Zhang, J. J., D. G. Pease, D. W. Smith, J. T. Lee, E. T. Lam and E. A. Jambor (1997). "Factors affecting the Decision making of spectators to attend minor league hockey games" International Sports Journal 1(1): 39-53.